Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

10.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Методи і показники оцінки потенційної платоспроможності під- приємства.

2.   Методи і показники оцінки структури фінансування підприємства.

3.   Показники абсолютної  і відносної  прибутковості підприємства та порядок їх визначення.

4.   Фінансовий контролінг  – сутність, завдання, методи.

5.   Сучасні методи контролінгу та аналізу (аналіз точки беззбитко- вості, бенчмаркінг, вартісний  аналіз, портфельний аналіз, АВС- аналіз).

6.   Методика  аналізу  прибутковості виробництва і реалізації  про- дукції.