Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

12.6. рекомендована література

1.   Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.   Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспромож- ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фік- тивного  банкрутства чи доведення  до банкрутства.  Затверджені Наказом  Мін. економіки України № 10 від 17.01.2001 р.

3.   Фінанси підприємств:   Підручник /Керівник  авт.  кол.  і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін.  – 4-те вид., перероб. та доп.. – К.: КНЕУ,  2004. – 571 с., іл.

4.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

5.   Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник. – К.:КНЕУ,  2000. – 412 с.

6.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.