Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

10.6. рекомендована література

1.   Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін.  4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,

2004. – 571 с., іл.

2.  Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва:  теорія та практика. – К.: Лібра, 2002. – 71 с.

3.   Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз:  Навч.  посіб. – К.: МАУП,

2001. – 148 с.

4.   Ковалев   В.  В.  Финансовый  анализ:  Управление  капиталом.

Выбор  инвестиций. Анализ  отчетности.  – 2-е изд., перераб.  и доп. – М: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.:ил.

5.   Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз  і планування. – К.: ЦУЛ,

2003 – 224 с.

6.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

7.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.

8.   Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 216 с.