Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 1. сутнІсть І органІзацІя фІнансІв пІдприЄмств