Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

21.6. стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва

Стратегія цін на товари, взаємозалежні, з погляду витрат виробництва. Два товари вважаються взаємозалежними, з погля- ду витрат виробництва,  якщо зміна обсягу виробництва  одного спричинює  зміни витрат на виготовлення  іншого.  Це стосується побічних і супутніх товарів. Зменшення обсягу випуску одного то- вару призведе до збільшення витрат на виробництво іншого, тому що постійні витрати припадають на меншу кількість продукції.

Тому перш ніж приймати рішення про зміну ціни одного з товарів такого асортименту,  треба проаналізувати, яка зміна вит- рат виробництва за цим відбудеться. Крім того, різні товари з асортименту,  який випускає фірма, знаходяться під впливом кон- куренції. Якщо конкуренція  сильна, то продавець має обмежені можливості для варіювання цін. В інших випадках свобода дій може бути найрізноманітнішою. Тому структура цін асортименту товарів повинна бути пропорційною виробничим витратам на них і має відбивати можливості одержання прибутку від продажу, закладені в різному рівні конкуренції,  що існує на ринку.

Стратегія  цін на товари, взаємозалежні, з погляду попи- ту. Два товари є взаємозалежними, з погляду попиту, якщо ціна одного  впливає на попит  іншого.  У більшості випадків  це сто- сується групи товарів, де один товар може замінити інший у спо- живанні. Наприклад, жіночі костюми трьох цінових категорій:  до- рогі, середні,  дешеві. Фірма  повинна  встановити  ціни на всі ці товари так, щоб у результаті отримати максимальний  прибуток. Якщо фірма почне знижувати ціни, наприклад,  тільки на дорогі костюми,  то це призведе  до зниження попиту на більш дешеві. Тому перш ніж знижувати ціну на будь-який товар з групи, що випускається, фірма повинна прорахувати можливі зміни попиту

 

на всі інші свої вироби і визначити, як у зв’язку з цим зниженням цін зміниться загальний розмір одержуваного  прибутку.

Стратегія  цін щодо  відображення  в них якості  товару.

Фірма  при визначенні  рівня ціни на товар завжди  оцінює його якість. Висока якість у більшості випадків означає для фірми ви- соку ціну. Рівень ціни може бути базою оцінки якості пропонова- ного товару. Ціна нерідко використовується фірмою як засіб ви- ділення товару моделі «люкс» зі звичайних моделей. Різниця між цінами на такі моделі повинна бути набагато вищою, ніж різниця у витратах. Висока ціна на товари може бути інструментом  ство- рення репутації товару більшості фірм, що випускають різноман- ітний асортимент,  а також бути одним із джерел одержання до- даткового прибутку. Деякі великі фірми, цінова стратегія яких спрямована на проникнення  на ринок, на якісні товари встанов- люють розумні ціни. Замість залучення споживача до товару ви- сокої якості високою ціною вони працюють над зниженням наклад- них витрат, шукають ефективні шляхи закупівель сировини і матеріалів, удосконалюють організацію  виробництва.