Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

15.4. метод структурної аналогії

Суть методу полягає в наступному. За однотиповою  продук- цією за статистичним матеріалом визначають структуру її собівар- тості, а саме – знаходять частку матеріальних витрат і заробітної плати у повній собівартості.  Потім будь-яким  методом (наприк- лад, на підставі прямого  нарахування або методом питомих по- казників) визначають абсолютні величини матеріальних витрат або заробітної плати по новому виробу. Визначивши  абсолютну ве- личину того чи іншого виду витрат по новому виробу і його час- тку в структурі собівартості за аналогічною групою продукції, можна розрахувати орієнтовні витрати нового виробу:

 

H

 
C         -   M (  3 ) A M (A 3 )

 

100\% ,             (15.14)

 

н

 
де С

– собівартість нового виробу;

з

 

С

 

м

 
(С ) – матеріальні витрати (заробітна  плата) на одиницю

нового виробу;

А (А ) – частка матеріальних витрат (заробітної  плати) у со-

м      з

бівартості за аналогічною групою виробів.