Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

13.5. олігополістичний ринок

У сучасній економіці  олігополістичний ринок,  найпоширені- ший. Він характеризується такими рисами:

+  на ринку діє незначна кількість великих фірм (формально вважається чотири великі фірми, що виготовляють більше половини всієї продукції, яка випускається). На даному рин- ку можуть бути присутні і дрібні фірми;

 

+  продукти  можуть бути стандартизованими (цемент,  газ і т.н.) і диференційованими (автомобілебудування);

+  фірми-олігополісти мають високий  ступінь контролю  над

ринком (над обсягами  виробництва,  цінами). Якщо оліго- поліст зменшить обсяг виробництва, то це призведе до зростання цін на ринку. Якщо ж декілька олігополістів поч- нуть проводити  загальну політику, то їх влада на ринку на- близиться до монопольної. Окремий олігополіст,  змінюю- чи ціни й обсяги виробництва, повинен враховувати реакцію як споживачів, так і конкурентів.  Олігополіст, зни- жуючи ціни, не впевнений  у довгостроковому результаті. Якщо олігополіст підвищить ціни, конкуренти  можуть зали- шити свої ціни незмінними. Як бачимо, роль маркетинго- вих стратегій цін на олігополістичному ринку досить вели- ка. Крім того, олігополісти  ведуть боротьбу між собою за покупців шляхом поліпшення якості продукції, диференціації продукції, реклами.

Роль цінових стратегій  залежить від того,  чи товар фірми є товаром  виробничо-технічного призначення  чи споживчим.  На споживчому ринку їх роль більш значуща. Споживчі товари, у свою чергу, поділяються на товари тривалого і короткострокового ко- ристування. Свобода дії у сфері цін вища у фірм, що випускають споживчі товари тривалого користування,  і менша у фірм, зайня- тих випуском товарів першої необхідності. Свобода дії фірм у галузі цін вища коли покупці слабко інформовані про товар і ціни.

Корисним  інструментом  вибору фірмою тієї чи іншої цінової стратегії  може  бути  показник  прямої  еластичності  попиту  за ціною, що виступає  мірою чутливості попиту  покупців  на зміну ціни даного товару. Якщо характер попиту зовсім еластичний, то при зниженні ціни покупці підвищують, а при підвищенні ціни зни- жують обсяг закупівель на необмежену величину. Якщо характер попиту є зовсім нееластичним, то обсяг закупівель зовсім не змінюється  як при зниженні, так і при підвищенні ціни. При оди- ничній еластичності, якщо ціна знижується,  попит зростає таки- ми самими темпами, як і падає ціна; якщо ж ціна зростає,  попит знижується тими ж темпами,  що й зростає ціна. Якщо характер попиту відносно еластичний, то при зниженні ціни покупці знач- но підвищують свої закупівлі (причому попит зростає більш ви-

 

сокими  темпами, ніж знижується  ціна), при підвищенні ціни по- купці значно знижують свої закупівлі (причому попит знижується більш високими  темпами,  ніж зростає ціна). Якщо характер по- питу відносно нееластичний, то при зниженні ціни темп збільшен- ня обсягу закупівель менший від темпу зниження ціни, а при підвищенні ціни темп зниження обсягу закупівель менший від тем- пу зростання ціни.

Еластичність попиту за ціною залежить від низки факторів. Чим більше товарів-замінників, тим еластичніший попит. Еластичність тим вища, чим вища частка витрат на даний товар у бюджеті споживача. Еластичність нижча за все у тих товарів, які, з погля- ду даного покупця, є для нього необхідними.  Еластичність попи- ту залежить від розмаїтості  можливостей  використання  товару: чим вона більша, тим більш еластичний попит. На еластичність попиту впливає ступінь терміновості  для даного споживача прид- бання даного товару. Якщо придбання цього товару не може бути відкладено, з погляду даного покупця, то еластичність попиту на нього відносно нижча, ніж на товари, придбання яких може бути відкладене на більш тривалий термін. Еластичність попиту зале- жить і від фактора часу: вона набагато вища в тривалому періоді, ніж у короткому.

Виторг  продавця підвищується  при зростанні  цін у випадку нееластичного попиту і знижується при еластичному попиті. І, навпаки, виторг продавця зменшується  при зниженні цін при не- еластичному попиті і підвищується  при еластичному.