Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

8.5. можливості державного  регулювання цін. деякий закордонний  досвід

У США було прийнято такі заходи в цьому питанні:

1890 р. – закон Шермана (розформовування трестів);

1914 р. – акт Клейтона (захист малих підприємств);

1935 р. – закон Робінсона-Патмана (регулювання цін);

1995 р. – поправка Сейлера-Кефаулбра (регулювання цін). Про  державне  регулювання  цін  в інших  країнах  видно  з

табл.8.1.

 

Наведені відомості вказують на загальновизнану  необхідність державного  регулювання в області соціальної гарантії по дос- тупі населення до життєво визначеної групи товарів, продукції й послуг.

Таблиця 8.1

 

 

Kp  IH

 

q  cT

peryJihoB -

HHx u H

 

Ccj>ep   peryJioB  HHH

 

B AnoB A JihH  opr HH

IliA

5–10\% (3a

paXyHoK

3aKyIIiBJii

,nep)KaBoIO Ha,nJiHIIKy

ToBapiB)

iJi  C  KoroCIIo,napC  Ka

IIpo,nyKIJi5

MiHiCTepCTBo CiJi   C  Koro

roCIIo,napCTBa, aHTHTpeCToBe yIIpaBJiiHH5,

<De,nepaJi Ha ToproBeJi   Ha

IlaJiaTa, MiHiCTepCTBo

IOCTHIJil

 IIoHi5

20\%

HC, IIIIeHHIJ5, M'5Co,

TapHcpH Ha ra3, Bo,ny, eJieKTpoeHepriIO

IlapJiaMeHT, MiHiCTepCTBo

3eMJiepo6CTBa, JiiCiB i pH6aJi  CTBa, AreHTCTBo IIpHpo,nHHX peCypCiB, bIOpo IJiH, YIIpaBJiiHH5 eKoHoMiqHoro po3BHTKy

ABCTpi5

10\%

.lep)KMoHoIIoJii5 Ha

TIOTIOH, CiJi  , IIoCJiyrH

3B'53Ky, 3aJii3HHqHi IIoCJiyrH, CIIHpTHi HaIIol, KoJi  opoBi  MeTaJiH, JiiKH, eJieKTpoeHepriIO

MiHiCTepCTBo eKoHoMiKH,

MiHiCTepCTBo CiJi   C  Koro roCIIo,napCTBa,

MiHiCTepCTBo oXopoHH

3,nopoB'5

IliBeH-

IJapi5

50\%

iJi  C  KoroCIIo,napC  Ka

IIpo,nyKIJi5, irpaIIKH,

TeKCTHJi  , My3HqHi iHCTpyMeHTH

<De,nepaJi  He Bi,noMCTBo 3a

IJiHaMH, <DyH,naIJi5 3aXHCTy

IIpaB CIIo)KHBaqiB