Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

13.1. ринок монополістичної конкуренції

Ринок чистої конкуренції характеризується такими рисами:

+ має безліч продавців і покупців одного виду товару, при цьому кожний з них продає (купує) дуже малу частку загаль- ного ринкового  обсягу;

+  товар, з погляду покупців, є зовсім (ідеально) однорідним, покупцю байдуже, у якого продавця купувати товар;

+  усі покупці, з погляду всіх продавців, однакові;

+  відсутні перешкоди  для вступу в галузь нових виробників  і виходу з неї;

+  усі учасники  ринкових  угод  інформовані  про  технологію, ціни; немає змови продавців або покупців;

+  жоден покупець і продавець не може мати істотного  впли- ву на рівень поточної ринкової ціни. Продавець не може за- вищити ціну свого товару порівняно з поточною ринковою ціною, тому що покупці мають можливість купити товар у інших продавців за ринковою  ціною. Продавець не буде й знижувати  ціну свого  товару, тому що він може  продати весь товар за поточною ринковою ціною.

 

В умовах досконалої конкуренції окрема фірма може контро- лювати тільки свої обсяги виробництва і свої витрати, але не ціну. Головне завдання фірми – здешевити продукцію.  Реакції з боку конкурентів  на зміну обсягу виробництва фірмою немає. Ринкова ціна задається ринком, вона не залежить від обсягу випуску то- вару конкретної фірми. Рівень поточної ринкової ціни одиниці продукції складається під впливом попиту та пропозиції  в галузі. Ринкова ціна в галузі протистоїть  кожній окремій фірмі і забезпе- чує одним фірмам позитивний  економічний  прибуток (за умови, що ціна вища від середніх загальних витрат), другим – нормаль- ний прибуток (за умови, коли ціни дорівнюють середнім загаль- ним витратам, при цьому економічний  прибуток становить нуль), третім – негативний  економічний  прибуток,  тобто збитки (якщо ціна нижча від середніх загальних витрат). Залежно від співвідно- шення між поточною ринковою ціною і витратами кожна конкрет- на фірма пропонує (чи не пропонує) ринку визначений обсяг продукції. На ринку досконалої конкуренції при досягненні галузе- вої рівноваги  в тривалому періоді ринкова ціна блага при даній технології виробництва тяжіє до мінімальних середніх загальних витрат, і економічний  прибуток кожної фірми дорівнює нулю. В умовах чистої конкуренції роль цінових стратегій,  як і інших еле- ментів комплексу маркетингу, мізерно мала.