Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

1.4. впливання ціни на діяльність фірми

Ціна впливає на:

а) заняття визначеної частки ринку і конкурентну боротьбу на ринку;

б) обсяг продажу і готівковий  виторг;

в) обсяг прибутку;

г) репутацію фірми;

ґ) відносини  з торговими  посередниками (як вони  залежать від ціни, так і впливають на неї);

д) відносини  з покупцями;

е) питання фінансової стабільності фірми, прийняття рішень про ціновий ризик.

Ціна також здійснює  двоякий вплив – як на зовнішнє, так і на внутрішнє середовище підприємства (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Вплив ціни на зовнішнє і внутрішнє середовище

 

3oBH IDH£ cepeAoBHIIJe

BHyTp IDH£ cepeAoBHIIJe

lHBeCTopH

 Jiy)K6a IIpo,na)Ky

.liJiepH

BHpo6HHIJTBo

IloCTaqaJi  HHKH

IlpoeKTyBaJi  HHKH ToBapiB

Ilpo,naBIJi

 cpepa o6CJiyroByBaHH5

KiHIJeBHH CIIo)KHBaq

 

KoHKypeHTH

 

lHcppaCTpyKTypa pHHKy

 

 

1   Маркс  К.  Капитал.  Критика  политической  экономики.  Т.1.  Кн.  1.  Процесс производства  капитала  –  М.  Политиздат,  1983  –  С. 107.