Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

17.3. залежність зміни поточних цін та еластичності попиту

Будь-яка зміна цін повинна бути пов’язана з еластичністю попиту.

Ефект підвищення ціни на товари нееластичного попиту може проявитися  в наступному:

+  незначно скоротиться  обсяг продаж, але надбавки до ціни забезпечать одержання додаткового  прибутку;

+  іноді зі збільшенням ціни зростає обсяг продаж на неелас- тичному ринку. Так буває, якщо покупці сприймають  даний товар як товар високої якості, якщо на нього не призначе- на вища ціна. Високі  ціни на товари можуть бути необхід- ними для того, щоб підкреслити особисту репутацію покуп- ця. На таких ринках зі збільшенням ціни зростає й прибуток.

Ефект зниження ціни на товари нееластичного  попиту може проявитися  в такий спосіб.  Фірма знижує ціну в надії, що обсяг продажів збільшиться. Однак, якщо товар виявиться дійсно то- варом нееластичного  попиту, то обсяг продаж зросте незначно, і фірма втратить свій прибуток. Так ситуація виникає досить час- то, оскільки фірми розглядають зниження цін як інструмент вирі- шення таких проблем, як недостатня якість товару, неефективність збутової діяльності і низький  рівень прибутку,  а також бажання

 

фірми відбити бажання у конкурентів просунутися  на нееластич- ний ринок.

Відомо, що високі ціни і високий  прибуток  залучають інші

фірми  до  розроблення   подібн их  товарів .  Знижуючи   ціни, фірма дає зрозуміти  іншим фірмам, що високі ціни не можуть бути постійними.

На ринку еластичного попиту зниження і підвищення цін вияв- ляються у такий спосіб. При збільшенні цін на еластичному ринку обсяг продаж скорочується, зменшується  прибуток.  Споживачі переключаються з дорогих товарів на дешеві. Чому ж фірми підвищують ціни на еластичному ринку? Це відбувається, якщо фірма вважає, що ціни в галузі занадто низькі, і дає сигнал конку- рентам підняти ціни. Якщо конкуренти  зреагують на збільшення ціни, то прибутки зростуть.

При зниженні ціни на еластичному ринку обсяг продаж зрос- те й може збільшитися прибуток.  Однак, якщо всі продавці зни- зять ціни, обсяг продаж зросте незначно, якщо взагалі це відбу- деться,  а прибуток  упаде, тому що знизяться  надходження  на одиницю товару.