Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

8.1. фіксовані ціни

При строго фіксованих цінах можуть виникнути дві крайні си- туації:

а) надлишок  продукції.  У цьому випадку держава може ви- лучити весь зайвий  товар і „сховати його  в засіки”.  Надлишки споживача зменшаться через підвищення ціни. Визначена кількість товару не буде куплена. Знизиться  рівноважний обсяг. Виробник також зазнає втрат, тому що визначена кількість това- ру не буде виготовлена взагалі;

1   Макконнелл  К.  Р.,  Брю  С.Л.Экономикс:   Принципы,  проблемы  и  политика. В 2т.:  Пер. с англ.  11-го  изд.  –М.:  Республика,  1992.-С.53.

 

б) дефіцит продукції. У цій ситуації підпільні ділки запропо- нують на продаж відсутній товар за висщою ціною. Надлишки виробника збільшаться, оскільки продукція реалізується за вис- щою ціною. Може відбутися збільшення надлишку покупця за рахунок більш низької ціни і одночасно зменшення надлишків ви- робника. Втрата виробника є очевидною, тому що кількість това- ру не буде виготовлена через зменшення обсягу пропозиції.

Непряме  регулювання  цін - втручання в ціноутворення,  що забезпечується  застосуванням  сукупності  способів і коштів, що сприяють розширенню товарної пропозиції  на ринку, збільшен- ню ринкового  попиту, керуванню доходами населення, регулюван- ню податками. Непряме регулювання - це регулювання не самих цін, а факторів влияющих на них. Здійснюється за допомогою податків, дотацій, валютного курсу, квот, мит.