Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

12.4. лідерство на ринку, модель лідера

У випадку відкритої змови виникає структура під назвою кар- тель. Картель – група фірм, що уклали між собою угоду про виз- начення обсягу виробництва з метою контролю над цінами – відкрита змова.

Таємна змова – ситуація, коли, не вдаючись до відкритої уго- ди, фірми таємно погоджують  ціни й обсяги випуску.

Цінова війна – граничний стан ринку, коли відбувається по- слідовне зниження цін конкуруючими фірмами.

Ціновий лідер може або знижувати, або підвищувати ціну, при цьому інші  фірми йдуть  за ним.

12.5. Модель Курно прийняття стратегічних рішень щодо ціни продукції при олігополії

Коли на ринку конкурують  тільки дві фірми, цей випадок  на олігополістичному ринку має назву дуополії. Модель Курно розг- лядається саме в таких умовах. При рівновазі Курно кожний дуо- поліст встановлює обсяг виробництва свого конкурента, що мак-

1  Гальперин  В.М.,  Игнатьев  С.М.,  Моргунов  В.И. Микроэкономика. Изд.:  Эко- номическая  школа.  1999.

 

симізує прибуток дуополіста при даному обсягу свавілля його конкурента. Якщо знайдена така точка рівноваги, то, ні той, ні інший конкурент не буде зацікавлений у зміні ситуації.

Умовою використання  моделі  Курно  є те, що кожна  фірма

виготовляє однорідний  товар і знає  ринкову криву попиту, тоб- то ціну по котрій буде реалізовуватись товар. Завдання полягає в тому, щоб визначити, скільки кожній фірмі треба випускати продукції; при цьому рішення вони приймають одночасно, а кінце- ва ціна, за якою вони продаватимуть   продукт, буде залежати від сукупного  обсягу виробництва.

Рівноважний рівень обсягу виробництва  в цій моделі знахо- диться на перетині двох кривих реакції фірми. Точка перетинання і є точкою рівноваги Курно.

1

 
Наприклад,  дуополист  один  зробив  q1

товара,  дуополист

2

 
другий відповість  на це випуском  того ж товару q1

, припускаю-

1

 

1

 

2

 
чи, що конкурент збереже незмінним  свій обсяг випуску q*  . Але судячи із графіка (рис.) перший дуополист збільшить свій обсяг випуску до q11  , керуючись  припущенням, що дуополист другий не змінить свого обсягу випуску. Але дуополист другий зменшає у відповідь свій обсяг до q11  . Цей процес буде тривати до крап-

ки С – крапки рівноваги.

q2

R1 (q2 )

q

 
1

2

q

 
11        C

R2(q1)2

0          q1        q1        q1        q1

1          11        *