Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

13.4. монополістична  конкуренція

Монополістична конкуренція характеризується такими рисами, які мають у собі елементи монополії і конкуренції:

+  наявність безлічі фірм, як правило, дрібних. Великі фірми,

якщо вони є на ринку, не мають переваг перед дрібними;

+  однорідні товари, що випускаються  фірмами, широко  ди- ференційовані  за якістю, сервісом,  рекламою, що робить

 

кожну окрему фірму міні-монополістом, який контролює невелику частку всього ринку відповідного  товару. Відзна- чимо, що під різними  товарами маються на увазі продук- ти: з різними  споживчими  властивостями;  які продаються в різних умовах, а також по-різному рекламовані;

+  вхід на ринок і вихід з нього вільні, за винятком перешкод, пов’язаних з диференціацією продукту. Диференціація про- дукту створює  для фірми переваги,  захищає її від конку- рентів, приносить їй додатковий прибуток, а для ринку краї- ни – різноманітність товарів. Однак ізоляція сегмента ринку одного  і того ж самого товару не абсолютна. Фірма виму- шена зважати на конкуренцію  товарів, схожих на власні. Попит  на диференційовані  товари  високоеластичний – підвищення ціни на один з них відразу призведе  до пере- ключення покупців на інший;

+  фірми зосереджують  свої зусилля в основному  на вироб- ництві товару, що має обмежений  попит, а також власти- вості якого відповідають спеціальним бажанням споживачів.

Роль маркетингових стратегій цін на ринку монополістичної конкуренції значна. Фірма може, оцінюючи платоспроможність покупця,  торгуючись  із ним, встановлювати  на свій товар різні ціни й одержувати позитивний  економічний прибуток у коротко- му періоді. Знижуючи ціни, фірма може збільшувати обсяги реа- лізації. У зв’язку  з тим, що на ринку багато схожих товарів, а ви- ходить, багато конкурентів, маркетингові стратегії конкурентів впливають на окрему фірму, але цей вплив слабкіший, ніж на ол- ігополістичному ринку. До ринку монополістичної конкуренції можна віднести, наприклад, ринок одягу, взуття.