Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

14.3. визначення цін з орієнтацією на конкуренцію

Фірма  при орієнтації на цей метод визначення цін виходить виключно з рівня поточних цін товарів-конкурентів і менше звер- тає уваги на власні витрати виробництва і попит. Вона встанов- лює на свій товар ціну вищу або трохи нижчу, або ж на рівні цін своїх основних конкурентів. Логіка ціноутворення тут така: мій найближчий конкурент  продає цибулю за ціною 2 грн за 1 кг, моя цибуля така сама,  тому я оцінюю  свою продукцію  також у таку ціну – 2 грн за 1 кг. Якщо цибуля фірми за показниками якості відрізняється від товару конкурента,  то вона призначить  ціну трохи вищу або трохи нижчу. На цей метод ціноутворення орієнтуються фірми, то- вари яких належать до ринку чистої конкуренції (сюди можна відне- сти з деяким припущенням  багато товарів сільськогосподарсь- кого виробництва) чи до олігополістичного ринку (сталь, алюміній, папір, автомобілі, комп’ютери і т.ін.)

До цього методу ціноутворення  звертаються ті фірми, яким складно точно визначити витрати виробництва на одиницю про- дукції (наприклад, на щебінь з різним розміром  фракцій) і вважа- ють середні ціни, що сформувалися в галузі, гарною базою для визначення цін на свої товари. Спираючись на цей метод, фірма рятується від ризику, що пов’язаний з  призначенням  своєї ціни, яку ринок може не прийняти.

 

При такому підході до ціноутворення фірма, як правило, не змінює свої ціни у зв’язку зі зміною її витрат виробництва чи попиту. Вона зберігає свої ціни, доки зберігають свої ціни конку- ренти. Коли конкуренти  змінюють ціни, фірма також змінює свої ціни, хоча власні витрати виробництва і рівень попиту залишили- ся без змін.

На олігополістичному ринку, що допускає наявність декількох великих фірм, лідером у встановленні  цін виступають  одна-дві фірми. Інші продавці у питаннях ціни стежать за ними.

Моделі ціноутворення на олігополістичному ринку представ- лені в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Моделі  ціноутворення на олігополістичному ринку

 

 

fioBoA�eH- HH cj>  pMH

 

cHoBH

pHc

 

MoAeJih

Pe   u H

oH ypeHT B

H         M Hy u HH

cj>  pMoo

Pe yJihT T:

H         u H   6yAe

BcT HoBJieH

KooIIepy-

BaHH5 3 iHIIHMH cpipMaMH

1. IlpaBoBHH

3aXHCT IIpo,nyKIJil

MoHoIIoJi  HHH

KapTeJi  , mo yTBopHBC5 3a TanMHoIO

3MoBoIO

KapTeJi  Ha

yro,na He

IIopyIIynT   C5

MoHoIIoJi  Ha

IJiHa

2.   TaH,napT-

HHH IIpo,nyKT

 

 

 

3.   Ta6iJi  HHH

IIoIIHT i

CTa6iJi  Hi

BHTpaTH

 

 

 

4. lHcpopMaIJi5

IIpo cpipMy Ta ll ,nil TaKa

 

 

 

5. Ha5BHiCT

BXi,nHHX

6ap`npiB

Jli,nepCTBo y

BCTaHoBJieHHi

IJiH

Te)KHT   3a

Jii,nepoM

Mi)K

MoHoIIoJi  -HoIO

i KoHKypeHT- HoIO IJiHaMH

 

Продовження  табл.

 

 

fioBoA�eH- HH cj>  pMH

 

cHoBH

pHc

 

MoAeJih

Pe   u H

oH  ypeHT B

H         M Hy u HH

cj>  pMoo

Pe yJihT T:

H         u H   6yAe

BcT HoBJieH

yIIepHHIJT-

Bo 3 iHIIHMH

cpipMaMH

1. He3aKoHHa

3MoBa

1. Mo,neJi

bepTpaHa

BiHHa  IJiH ,no

THX IIip, ,noKH IJiHa He

3MeHIIHT  C5 ,no

piBH5 A

KoHKypeHTHa

IJiHa

2.HeCTaH,napT-

HHH BHpi6

 

 

 

3. lHcpopMaIJi5

IIpo  IJiHH Ta o6C5rH BHpo6HHIJTBa

36epiranT  C5 y

TanMHHIJi

2. JlaMaHa

KpHBa IIoIIHTy

Mo)KyT

3HH)KyBaTH IJiHy

CJii,noM 3a

,naHoIO cpipMoIO,

aJie He pearyIOT Ha ll IIi,nBHmeHH5

HerHyqKi IJiHH

(IJiHH pi,nKo

Bi,nXHJiIOIOT  C5

Bi,n IIoqaTKoBol

IJiHH)

3MiIIaHe

O,nHa BeJiHKa

cpipMa i 6e3Jiiq

,npi6HHX cpipM

.loMiHyIOqa

cpipMa

.lpi6Hi cpipMH

IIpHHMaIOT IJiHy,

BCTaHoBJieHy

,noMiHyIOqoIO

cpipMoIO

Mi)K

MoHoIIoJi  HoIO Ta

KoHKypeHTHoIO

IJiHaMH

 

До ціноутворення на підставі конкуренції належать метод «за- печатаного конверта», або тендерного  ціноутворення.  Цей ме- тод використовується в тих випадках, коли декілька фірм конку- рують одна з одною у боротьбі за одержання контракту. Частіше за все це буває, коли фірми беруть участь у тендерах, про які по- відомляє уряд.

Тендер являє собою письмову заяву ціни фірми, при визна- ченні якої вона виходить насамперед з цін, що, на її думку, будуть призначені конкурентами, а не з величини своїх витрат виробниц- тва або рівня попиту на товар. Мета фірми – одержати  замов- лення, тому її ціна повинна бути нижчою від цін, запропонованих конкурентами. Якщо фірма не може визначити ціни конкурентів, вона виходить у цьому випадку з інформації виробництва про їх витрати.  Іноді фірма пропонує  ціну нижчу від своїх витрат, для того щоб підвищити імовірність одержання замовлення.

 

Пропоновані фірмами ціни знаходяться в запечатаних конвер- тах, що розкриваються на торгах. Замовлення одержить фірма, ціна якої менша від усіх інших.