Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

АнотацІя

О.В.  Колесников

Ціноутворення

видання 3-е  виправлене та доповнене

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством  освіти і  науки  України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2007

 

ББК  65.422я 73

К  60

УДК   338. 5(075.8)

Гриф надано Міністерством  освіти і  науки України (Лист14/18.2-1481 від 29.06.2005  р.)

Рецензенти:

В.М.  Гриньова – професор (Харківський Національний Економічний Університет); В.Л. Дикань   – професор (Українська Державна Академія Залізничного Транспорту); Л.С Шевченко   – професор (Харківська  Національна  Академія  Міського  Гос-

подарства).

Колесников  О.  В.

К  60 Ціноутворення.  Видання  3-е виправлене та доповнене. Навч.  пос. – К.:  Центр учбової літератури,  2007. –  144 с.

ISBN 978-966-364-532-2

Мотивом для запропонованого  читачу  навчального посібника  послужив бага- торічний  досвід  практичної роботи автора, як  в умовах адміністративно-командної системи, так і в умовах  становлення  нових форм економічних  відносин  в нашій державі.  Сфера утворення  ціни і чинники  її  створюючі  є невід’ємною частиною суспільно-громадського  життя  держави. Ціноутворення  – пульс економіки.

Рекомендовано  для   студентів  економічних спеціальностей  вищих учбових зак- ладів.

ББК 65.422я73

© Колесников  О. В., 2007

© Центр учбової літератури,  2007