Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

15.3. експертний метод

Ці методи в практиці ціноутворення трапляються в різних формах. Суть експертних методів полягає в тому, що на підставі експертних оцінок значущості параметрів виробів для споживачів кожному параметру привласнюється  визначена кількість балів (оц- інок), в результаті підсумовування яких виходить свого роду інтег- ральна оцінка техніко-економічного рівня виробів. Помноживши суму балів, привласнених новому виробу, на вартісну оцінку од- ного  бала виробу-еталона, визначають  орієнтовну  ціну нового виробу. Ціну нового виробу, оцінювані параметри якого нерівноз- начні для споживачів,  обчислюють за формулою

 

н

 
де Р

 

n

PH  - Z (b H i + ai )

1+1

– ціна нового виробу;

 

P1 ,      (15.11)

n – кількість оцінюваних параметрів;

Б

 

ні

 
– оцінка i-того  параметра нового виробу, бали;

а – коефіцієнт вагомості i-того параметра нового виробу;

Р1  – середня оцінка одного  бала виробу-еталона (вартісний показник).

 

Середня оцінка ( Р1) одного бала визначається за формулою

 

P1 -      P6

n

 

,           (15.12)

 

б

 
де Р

Z (b6 i + ai)

i+1

– оптова ціна базового  виробу-еталона;

Б

 

бі

 
– оцінка i-тогo параметра базового виробу-еталона,  бали;

а – коєфіціент вагомості  i-того параметра нового виробу. Якщо оцінювані параметри рівнозначні для споживача, то ціна

нового виробу визначається за формулою

n

PH  - Z bH i i+1

P1 ,      (15.13)

Кількість показників, оцінюваних у балах, повинна бути обмеже- ною і в той же час досить повно характеризувати  споживчі власти- вості виробів. Обмеження оцінюваних показників  пов’язано з тим, що при великій кількості показників  на кожний з них припадає мен- ша частка і у результаті занижується значущість поліпшення кожно- го конкретного показника.  Виріб може бути добре оцінений за за- гальною сумою балів, навіть якщо він має дуже низький рівень якості за будь-яким конкретним, найбільш важливим показником.

Експертні методи застосовуються для обґрунтування цін на продукцію годинникової, радіотехнічної, оптико-механічної про- мисловості,  на парфюмерно-косметичні вироби, вина, тваринні олії, сири та ін.