Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

13.3. цінова дискримінація

У темі 10 вже розглядались  дискримінаційні ціни та принци- пи їх утворення. Розглянемо це питання  ретельніше. Під ціновою дискримінацією розуміється  встановлення різних цін на однакові види товару, при цьому розходження  в цінах не пов’язані з вит- ратами. Мета цінової дискримінації – використання  всіх можли- востей для встановлення максимальної  ціни на кожну одиницю товару. Цінової дискримінації може піддаватися як один і той самий покупець, так і різні покупці.

Для проведення монополістом  цінової дискримінації необхідні визначені умови. До них належать: можливість контролювати ціни і розділити ринок на сегменти, відсутність можливостей переміщува- ти товар з різними цінами між окремими  сегментами ринку. Тільки в цьому випадку попит на кожному сегменті ринку не буде залежати від цін, установлених на іншому ринку. Для проведення цінової дис- кримінації важливо, скільки покупців протистоїть монополісту. Якщо їх мало, то можливості для цінового диктату в монополіста  обме- жені. Проведення цінової дискримінації пов’язане зі значними вит- ратами. Торгуватися з кожним покупцем окремо, вивчати платосп- роможність покупців, контролювати персонал, що особисто призначає ціни, – справа дорога і не завжди виправдана.

 

Залежно від того, наскільки реалізуються перераховані вище умови, фірма-монополіст може проводити той чи інший тип ціно- вої дискримінації. Якщо монополіст має високий ступінь контро- лю над ринком, то в нього є можливість встановлювати різні ціни на кожну одиницю товару. Така цінова дискримінація називається досконалою.  У цьому випадку кожен покупець платить за товар ціну, яка дорівнює індивідуальній ціні попиту. Досконалу  цінову дискримінацію важко здійснити,  тому монополіст може викорис- товувати інші типи дискримінації. До них можна віднести цінову дискримінацію другого  ступеня, що на практиці виявляє себе у формі різних видів знижок з цін (наприклад, різні ціни з різних обсягів покупок).  Цінова дискримінація третього ступеня прово- диться за умови можливості  розподілу  ринку (покупців)  на сег- менти, в основі яких лежить різна еластичність попиту за ціною. Передбачається, що ці категорії покупців можуть бути легко іден- тифіковані (наприклад, наявність студентського квитка, пенсійно- го посвідчення і т.н.).

До цінової дискримінації належить такий вид цін як демпінгові ціни – ціни, які знижені щодо рівня цін на ринку, на якому існуєть фірма. У багатьох країнах світу існують спеціальні антидемпінгові законодавства.

Цінова дискримінація третього ступеня в цілому переважає. Монополіст  при дискримінації третього ступеня максимізує свій загальний прибуток шляхом вибору найкращого  сполучення цін і обсягів продажів на кожному із сегментів;  при цьому він завжди встановлює ціну нижчу на сегменті з більш еластичним попитом і вищу – на сегменті з менш еластичним попитом.  Різна елас- тичність попиту є найважливішою умовою проведення монополі- стом будь-якої цінової дискримінації. Як бачимо,  роль цінових стратегій на ринку чистої монополії велика.