Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

14.2. визначення цін з орієнтацією на ціннісну значущість товару

Основою цього методу визначення цін є ціннісна значущість товару, що відчувається споживачем, і бажання покупця за цю зна- чущість заплатити визначену суму. Ціна в цьому випадку повинна відповідати ціннісній значущості товару, що відчувається спожива- чем. Фірма може установити на свій товар високу ціну тоді, коли товар являє для покупця велику ціннісну значущість, і коли він го- товий заплатити за нього вище від нормальної ринкової ціни. Зі зниженням ціннісної значущості товару, що відчувається спожива- чем, ціна знижується.  При цьому в обох випадках витрати вироб-

 

ництва можуть бути однаковими.  Витрати виробництва при дано- му підході до визначення цін розглядаються  лише як обмежуваль- ний фактор, що показує, чи може товар за обчисленою даним методом ціною приносити  запланований фірмою прибуток чи ні.

Фірмі для визначення ціни на свій товар необхідно виявити, які ціннісні уявлення існують у покупців  про товари конкурентів.  Це можна зробити на підставі опитування покупців. Але можна засто- сувати і такий спосіб. Треба визначити сформоване співвідношен- ня між цінами і споживчими  властивостями  за аналогічними,  на- явними на ринку товарами, виявити, наскільки товар фірми кращий або гірший від цих товарів, і за отриманими  співвідношеннями призначити  ціну на свій товар. У таких діях фірми, що шукає ціну на свій товар, відбивається логіка поводження споживача.

Для знаходження співвідношень між цінами і споживчими  вла- стивостями товарів з метою використання  їх для визначення ціни нового товару практика виробила параметричні методи. Суть цих методів буде розглянута нижче. Тут же викладено  метод визна- чення цін на нові вироби  на підставі  опитування  – метод

«метання списів».

Цей метод полягає  в наступному.  Кілька працівників  фірми збираються  разом і кожний висловлює свою думку про розгля- нутий товар і про його  ціну. Приймається  пропозиція  про ціну того з них, хто зміг переконати всіх інших учасників, що його ціна найбільш близька до оптимальної, тобто до «центра мішені», по- рівняно з іншими пропозиціями.

Іншим варіантом цієї гри є опитування друзів і потенційних покупців. Але тут варто мати на увазі, що результати опитуваних можуть сильно відрізнятися  від реальності. Крім того, опитувані можуть назвати ціну, наприклад,  6 грн, але точно її визначити, тобто сказати, що рівень її дорівнює 6,9 грн, вони не можуть. Але ж ці ціни відрізняються  на 15\%; різниця ж у доходах при продажу товарів за цими цінами може бути ще більшою.

Прибуток дуже чутливий до ціни, тому приймати остаточне рішен- ня про ціну тільки на підставі опитування небезпечно для фірми.

Метод визначення ціни на основі відчутної споживачем ціннісної значущості товару може успішно використовуватися при наявності на ринку взаємозамінних товарів, що дозволяє по- купцю порівнювати товари і вибирати з них ті, які найбільше відповідають їх бажанням.

 

Наявність широкого кола взаємозамінних товарів на ринку багато в чому залежить від здатності фірм диференціювати свої товари, тобто додати тому самому виду виробу різні властивості, що відповідають бажанням споживачів і приносять їм відчутну вигоду. Диференціація товарів може здійснюватися за технічни- ми властивостями,  упаковкою,  дизайном,  смаком і т.ін.

З диференціацією товарів тісно пов’язане питання диференц- іації ринку. Диференціація ринку ґрунтується на положенні про те, що фірма працює не з однорідним  ринком покупців, які шукають той самий  товар з однаковими  властивостями,  а з декількома його сегментами, кожний з який по-різному оцінює окремі спо- живчі властивості товару. При наявності диференційованих товарів фірми використовують не єдину ціну, а діапазон цін.