Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

19.2. значення цінових стратегій в економіці країни

Постійним і важливим елементом комплексу маркетингу є ціна, а в період сильної інфляції цінові стратегії набувають пріоритет- ного значення. На початку розвитку ринкової економіки  ціна була головним  засобом  забезпечення  ринкового успіху продавця.  У наш час поряд з ціновими фірми розробляють і нецінові стратегії, роль яких частіше є більш значною, ніж роль цінових стратегій.

Рівень цін може призводити до найрізноманітніших наслідків. Так, рівні цін на нафту, газ, сталь можуть вплинути на стан націо- нальної економіки,  а нерідко і міжнародної.  Цей вплив ми спос- терігаємо  зараз у Росії та інших державах СНД (90-і роки). Ціни можуть як залучити, так і відштовхнути покупців. Рівень цін силь- но впливає на загальний виторг фірми, тому ціни можуть визна- чати асортиментну  структуру виробництва.  Рівні цін, витрат, об- сягів продаж визначають прибутковість  фірми, її життєздатність. Ціни є сильним засобом боротьби з конкурентами  на ринку.

Роль ціни в досягненні фірмою поставлених цілей залежить від ряду факторів: структури ринку, типу товару, еластичності попи- ту, мети фірми, розміру фірми, конкретної ринкової ситуації.