Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Перелік умовних позначень
Читать: Розділ i цІни І конкуренцІя
Читать: 1.2. розподіл цін за категоріями
Читать: 1.4. впливання ціни на діяльність фірми
Читать: 1.5. етапи ринкової реформи та її вплив на ціноутворення
Читать: 2.2. види витрат
Читать: 2.3. ціна і прибуток
Читать: 3.2. поняття про пропозицію. чинники, що впливають на пропозицію
Читать: 3.3. поняття про рівноважну ціну. Її зміна залежно  від взаємодії  попиту і пропозиції
Читать: 4.2. закон зменшуваної граничної корисності і його вплив на попит і ціни
Читать: 4.3. споживчий оптимум при  кількісному вимірюванні корисності
Читать: 5.2. корисність і прибуток. умови оптимумe  споживача при порядковому способі  визначення корисності
Читать: 5.3. ефект заміщення і ефект прибутку
Читать: Тема 6 еластичність попиту і пропозиції 6.1. пряма еластичність попиту за ціною
Читать: 6.2. перехресна еластичність за ціною
Читать: 6.3. еластичність попиту за  прибутком і чинники, що її визначають
Читать: 6.4. еластичність пропозиції
Читать: 6.5. еластичність цінових очікувань
Читать: Тема 7 ринкова рівновага та ї ї види 7.1. динаміка  зміни ціни рівноваги
Читать: 7.2. „павутинна” модель (динамічний підхід до рівноваги)
Читать: 8.1. фіксовані ціни
Читать: 8.2. зміна надлишків виробника і споживача. податки
Читать: 8.4. оцінювання структури монопольного ринку (визначення міри монополізації ринку)
Читать: 8.5. можливості державного  регулювання цін. деякий закордонний  досвід
Читать: 9.2. основні положення теорії досконалої конкуренції
Читать: Тема 10 чиста монополія 10.1. прибутки і збитки в умовах монополії. умови максимізації прибутку і рівноваги на монополістичному ринку
Читать: 10.2. дискримінаційні ціни, умови і  принципи їх створення
Читать: 10.3. стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку
Читать: Тема 11 монополістична конкуренція
Читать: 11.1. основні особливості ринку монополістичної конкуренції
Читать: 11.2. процес формування ціни на ринку монополістичної конкуренції
Читать: 12.2. моделі ціноутворення в олігополії
Читать: 12.3. модель ламаної кривої попиту
Читать: 12.4. лідерство на ринку, модель лідера
Читать: Розділ ii цІнова полІтика
Читать: 13.1. ринок монополістичної конкуренції
Читать: 13.2. ринок чистої монополії
Читать: 13.3. цінова дискримінація
Читать: 13.4. монополістична  конкуренція
Читать: 13.5. олігополістичний ринок
Читать: 14.1. визначення цін на підставі витрат виробництва
Читать: 14.2. визначення цін з орієнтацією на ціннісну значущість товару
Читать: 14.3. визначення цін з орієнтацією на конкуренцію
Читать: 14.4. визначення цін на підставі рівноваги між витратами виробництва і станом ринку
Читать: 15.1 метод питомих показників
Читать: 15.2. кореляційно-регресивний метод
Читать: 15.3. експертний метод
Читать: 15.4. метод структурної аналогії
Читать: 15.5. агрегатний метод
Читать: 15.6. метод статистичних ігор
Читать: 16.2. методи  встановлення вихідної ціни
Читать: 16.3. визначення ціни виходячи з цільового прибутку з урахуванням беззбитковості
Читать: 16.4. визначення ціни з урахуванням попиту
Читать: Тема 17 політика зміни поточних цін 17.1. зниження цін
Читать: 17.2. підвищення цін
Читать: 17.3. залежність зміни поточних цін та еластичності попиту
Читать: 17.4. вплив зміни поточних цін на прибуток
Читать: 18.2. реакція конкурентів
Читать: 18.3. реакція фірми
Читать: Розділ ІІІ цінові стратегії
Читать: 19.2. значення цінових стратегій в економіці країни
Читать: 20.2. цінова стратегія фірми в ринковій ситуації
Читать: Тема 21 маркетингові стратегії цін 21.1. стратегія високих цін
Читать: 21.2. стратегія середніх цін
Читать: 21.3. стратегія низьких цін
Читать: 21.4. стратегія цільових і незмінних цін
Читать: 21.5. стратегія пільгових цін
Читать: 21.6. стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва
Читать: 21.7. стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми
Читать: 21.8. стратегія гнучких і неокруглених  цін
Читать: 21.9. стратегія цін і географічний фактор
Читать: 22.2. безкоштовні заохочення
Читать: 22.3. цінові лінії, діапазон цін
Читать: Тема       23 змішані маркетингові стратегії 23.1. фактори, які зумовлюють ціну на новий товар
Читать: 23.2. змішані  маркетингові  стратегії  і фази життєвого циклу товару
Читать: Розділ Іv практикум
Читать: Список використаної та рекомендованої літератури