Актуальні проблеми екомічного і соціального розвитку регіону - Збір- ник матеріалів регіональної науково-практичної конференції

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Розвиток системи соцІально-трудового партнерства в регІонІ
Читать: Инновации в университете
Читать: Прогнозування фІнансових результатІв дІяльностІ комерцІйного банку
Читать: Феномен соцІальноЇ вІдповІдальностІ бІзнесу в контекстІ православноЇ духовностІ
Читать: Процесингове розбиття у великих економІчних системах як  парадигмальний елемент системного аналІзу
Читать: ТенденцІЇ розвитку маркетингу в сучасних умовах
Читать: СоцІальна вІдповІдальнІсть бІзнесу: проблеми теоретичного осмислення та практика взаЄмодІЇ з територІальними громадами
Читать: ТрансформацІя економІки украЇни та сучаснІсть
Читать: ОцІнка дІяльностІ пІдприЄмств на рІвнІ регІону
Читать: ЗмІцнення фІнансовоЇ бази мІсцевого самоврядування в умовах розвитку бюджетного федералІзму
Читать: Спiввiдношення органiв державноЇ влади з органами мІсцевого самоврядування в украЇнІ
Читать: Проблеми становлення та розвитку мІсцевого самоврядування
Читать: ОсобливостІ нормативного визначення термІну
Читать: ПравовІ аспекти мІсцевих органІв влади І самоврядування
Читать: ПравовІ аспекти державного управлІння та мІсцевого самоврядування в украЇнІ
Читать: Теоретико-методологІчнІ засади державного управлІння й мІсцевого самоврядування в украЇнІ
Читать: Вплив бюджетно-податковоЇ полІтики на економІчнІ процеси в украЇнІ
Читать: Державне регулювання Інфраструктури фондового ринку украЇни
Читать: Розробка стратегІЇ розвитку регІону з урахуванням комплексного розвитку держави в цІлому
Читать: ОсобливостІ здІйснення лІзингових угод в украЇнЇ
Читать: Основные факторы при разработке модели маркетингового исследования в процессе выхода отечественных предприятий на международный рынок
Читать: ІнвестицІЇ у вугІльну промисловІсть
Читать: Перспективы развития реинжиниринговых технологий в условиях интеграции
Читать: ІнновацІЇ у харчовІй помисловостІ украЇни
Читать: ІнвестицІйне забезпечення вІдтворення основних виробничих фондІв вугІльних пІдприЄмств
Читать: СучаснІ методи оцІнки гудвІлу
Читать: Переваги І недолІки Іпотечного кредитування: державний І регІональний аспекти
Читать: Маркетинг, як складова успІшностІ пІдприЄмства
Читать: Значение информационных технологий в системе управления основными фондами промышленного предприятия
Читать: ПропозицІЇ щодо удосконалення органІзацІйноЇ структури управлІння логІстичною дІяльнІстю на вугІльних шахтах
Читать: Стратегия перспективного развития угольной отрасли
Читать: Маркетинг персоналу як вид ІнформацІйного забезпечення ринку працІ молодих фахІвцІв
Читать: АналІз та прогнозування розвитку паливно- енергетичного комплексу украЇни
Читать: Зниження операцІйних витрат вугІльного пІдприЄмства за рахунок впровадження ІнновацІйних технологІй енергозберІгання
Читать: Вдосконалення ІнформацІйного забезпечення кафедр як напрям пІдвищення якостІ навчального процесу внз
Читать: Формування витрат на виробництво вугІльноЇ продукцІЇ
Читать: Визначення оптимального обсягу видобутку вугІлля шахт красноармІйського регІону
Читать: ІнновацІЇ в економІцІ украЇни
Читать: Чинники ІнвестицІйно – ІнновацІйного розвитку пІдприЄмств в контекстІ ІнтеграцІйних процесІв
Читать: ФІнансове планування на промислових пІдприЄмствах донецькоЇ областІ
Читать: УкраЇна у глобальних вимІрах
Читать: ІнтеграцІя украЇни в свІтовІ та регІональнІ економІчнІ структури
Читать: РегІонально-ІнтеграцІйнІ прІоритети украЇни в поцесІ глобалІзацІЇ
Читать: Iноземнi комерцІйнІ банки в украЇнІ: проблеми та наслІдки
Читать: Проблемы эффективного использования трудового потенциала в донецком регионе
Читать: СучаснІ тенденцІЇ в оплатІ працІ зайнятих в аграрному секторІ
Читать: Системний пІдхІд при виборІ форм І систем оплати працІ робІтникІв на вугІльних пІдприЄмствах
Читать: АналІз ринку працІ украЇни
Читать: ПІдвищення економІчноЇ активностІ безробІтного населення украЇни
Читать: Виробничий потенцІал І трудовІ ресурси як фактори економІчного розвитку регІону
Читать: Проблемы внедрения и механизм моделирования социальной структуры трудового коллектива
Читать: Women discrimination at the labor market
Читать: Переподготовка менеджеров
Читать: Обучение работника и использование информационных технологий в его работе
Читать: МотивацІя трудовоЇ дІяльностІ
Читать: Гендерно ориентированный менеджмент на примере социальных пакетов
Читать: АктуальнІ проблеми управлІння персоналом на пІдприЄмствІ
Читать: АктуальнІ питання технологІЇ роботи з кадрами на пІдприЄмствІ
Читать: Розвиток персоналу як засІб забезпечення його конкурентоспроможностІ
Читать: СпІлкування з представниками преси (прес-конференцІя)
Читать: Формування механІзму мотивацІЇ Із застосуванням систем стимулювання працІ
Читать: МетодологІчнІ аспекти формування унІверсальноЇ технологІЇ набору та вІдбору персоналу як передумова пІдвищення ефективностІ пІдприЄмства
Читать: Історичний досвІд оподаткування фІзичних осІб в украЇнІ
Читать: Шляхи удосконалення оподаткування суб’ЄктІв малого пІдприЄмництва в сучасних умовах
Читать: Теоретические подходы к определению сущности финансового посредничества
Читать: ІнновацІйний фактор регІонального розвитку
Читать: Аграрно-промислова ІнтеграцІя в умовах ринку: мотиви та органІзацІйнІ форми здІйснення
Читать: ОцІнка руху грошових потокІв пІдприЄмств як основа ІндикацІЇ регІонального розвитку
Читать: Вплив податкового навантаження на фІнансовий стан І дІяльнІсть пІдприЄмств
Читать: Курс на партнерськІ вІдносини з платниками податкІв – можливІсть наближення до ЄвростандартІв
Читать: ОсобливостІ функцІонування системи безпеки сучасноЇ фІнансово-кредитноЇ системи: регІональний аспект
Читать: Удосконалення кредитних операцІй комерцІйних банкІв як напрямок розвитку сучасноЇ кредитноЇ системи украЇни
Читать: Споживче кредитування в украЇнІ: проблеми та перспективи розвитку
Читать: Формування фІнансових ресурсІв малих пІдприЄмств
Читать: Податкове планування як шлях до збІльшення прибутковостІ пІдприЄмств
Читать: Модель оптимІзацІЇ джерел фІнансування пІдприЄмства
Читать: Джерела фІнансового забезпечення ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: ФІнансовІ результати, як складова частина управлІння пІдприЄмством
Читать: Бухгалтерский учет, анализ и аудит как составные эффективного функционирования предприятий
Читать: МожливІ напрямки реформування спрощеноЇ системи оподаткування
Читать: МетодичнІ аспекти аналІзу фІнансовоЇ звІтностІ пІдприЄмства
Читать: МІсце прибутку серед об’ЄктІв облІку
Читать: Забезпечення сталого розвитку ринку працІ украЇни шляхом сприяння саморозвитку населення
Читать: Идея университета: общение, свобода, традиция (к вопросу о формировании личности)
Читать: Демократия и либерализм как условия формирования современного университета (россия и франция)
Читать: ЄвроІнтеграцІя украЇнськоЇ системи освІти: психологІчний аспект
Читать: Працевлаштування молодІ - одне Із направлень реалІзацІЇ державноЇ молодІжноЇ полІтики у м. артемІвську
Читать: КритерІЇ оцІнки якостІ навчання гуманІтарним дисциплІнам в технІчному внз та Їх визначення
Читать: ЕкономІчнІ аспекти педагогІчного новаторства а.с.макаренка
Читать: Развитие творческих способностей будущих специалистов в условиях вуза
Читать: Шляхи прискорення процесу адаптацІЇ студентІв в умовах Інженерно-педагогІчного внз
Читать: Применение графического и аналитического методов при решении прямой задачи пространственного манипулятора при проведении лабораторных работ по робототехническим дисциплинам со студентами инженерно-педагогических специальностей
Читать: МотивацІйна сфера як пІдструктура особистостІ майбутнього фахІвця
Читать: Застосування ІнструментІв програмування для розв’язання економІчних завдань
Читать: ПедагогІчна Інноватика у вищІй школІ
Читать: СамостІйна робота студентІв з ІноземноЇ мови
Читать: ІнтенсифІкацІя навчального процесу на заняттях з ІноземноЇ мови у вищому технІчному навчальному закладІ
Читать: Щодо проблеми наступностІ у вивченнІ суспІльствознавчих наук
Читать: ПІдготовка фахІвцІв в красноармІйському фІлІалІ дпІ в 70-х роках
Читать: Задачи автоматизированного управления соледобывающим предприятием
Читать: Проблемы, перспективы и основные направления развития электроэнергетики и электрооборудования восточной украины
Читать: Атмосферные перенапряжения в сэс с самонесущими изолированными проводами
Читать: ВІдомостІ про авторІв