Проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Сібільов м. м.
Читать: До питання щодо тлумачення заповіту
Читать: Шишка р. б.
Читать: Індивідуалізація: від маркетингу – до права
Читать: Запорожец а. м., истомина е. а.
Читать: К вопросу о признаках и некоторых чертах юридического лица
Читать: Надежин н. н.
Читать: Правовое регулирования внешнеторговой деятельности в киевской руси посредством международных договоров
Читать: Кузьменко с. г.
Читать: Ще раз до класифікації цивільно-правових строків в договорах та особливостей функціонування цього правового інституту
Читать: Самойлов м. о.
Читать: Класифікація форм придбання нерухомості іноземцями в державах Європейського союзу
Читать: Берестова І. е.
Читать: Щодо відшкодування збитків як способу захисту суб’єктивних цивільних прав
Читать: Печений о. п.
Читать: Проблеми спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
Читать: Ігнатенко в. м.
Читать: Взаємодія договірних і недоговірних зобов’язань у цивільно-правовому регулюванні.
Читать: Петров Є. в.
Читать: Щодо товарності інформації
Читать: Чалий ю. І.
Читать: Критерії визначення прогалин у цивільному законодавстві: постановка проблеми
Читать: Сліпченко с.о.
Читать: Поняття об’єкта цивільного права за цк україни
Читать: Солонько м. ф.
Читать: Відмова від прийняття спадщини
Читать: Зайцев о. л.
Читать: Право на прийняття спадщини
Читать: Соболєв о. в.
Читать: Спадкування за законом: деякі спірні питання
Читать: Пучковська І. й.
Читать: Щодо мети встановлення завдатку
Читать: Чапічадзе я. о.
Читать: Підстави відмови в проведенні страхових виплат при дотриманні договірних умов
Читать: Мирза с. с.
Читать: Співвідношення поняття «житлово-комунальної послуги» та поняття «комунальної послуги»
Читать: Мороз о. в.
Читать: Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств
Читать: Піхурець о. в.
Читать: Перспективи удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності
Читать: Кириченко т. с.
Читать:  до питання про сутність сімейних правовідносин
Читать:  апанасюк м. п.
Читать: Предмет віндикаційного позову
Читать: Вакулович е. в.
Читать: Застереження, що стосуються припинення та зміни договору оренди земельної ділянки
Читать: Дідук а. г.
Читать: Європейські стандарти у сфері охорони конфіденційної інформації: комерційної таємниці і ноу-хау
Читать: Батожська о. в.
Читать: Право притримання у договорі зберігання
Читать: Загородній с. а.
Читать:  окремі аспекти визнання застави речовим правом на чуже майно
Читать: Веренкіотова о. в.
Читать: Проблеми прийняття рішень по справам при застосуванні норм з оціночними поняттями
Читать: Смотров о. І.
Читать: Виключне право на доменне ім’я: позиція Європейського суду з прав людини
Читать: Горобець н. о.
Читать: Поняття «житловий простір» у праві на недоторканність житлового простору
Читать: Д’ячкова н. а.
Читать: Судове визнання факту батьківства (материнства)
Читать: Маковій в. п.
Читать: Сутність давнісного користування за чинним законодавством
Читать: Єпіфанова ю. с.
Читать: Деякі питання виплати гідної винагороди за створення наукового твору
Читать: Шишка о. р.
Читать: Ознаки недостовірної інформації
Читать: Кухарєв о. Є.
Читать: Особливості зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині
Читать: Спіжов в. в.
Читать: Способи спадкування права на вклад (депозит) у банку
Читать: Сурженко о. а.
Читать: Стратегічні юридичні проблеми інновацій в україні
Читать: Приходько в. г.
Читать: Співвідношення понять припинення, розірвання та зміна договору розшуку
Читать: Аврамова о. Є. 
Читать: Деякі питання діяльності коллекторних компаній
Читать: Пасічник в. с.
Читать: Становлення інституту притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань у законодавстві україни
Читать: Аляб’єва н. в.
Читать: Актуальні питання електронної форми правочину
Читать: Гришина І. І.
Читать: Суб’єкти акціонерної відповідальності
Читать: Риженко І. м.
Читать: Правова природа договору батьків щодо утримання та участі у вихованні дитини
Читать: Коробцова н. в.
Читать:  актуальні аспекти трансплантації органів та тканин людини
Читать: Крат в. І.
Читать: Символіка як засіб індивідуалізації непідприємницьких товариств
Читать: Філіновських о. в.
Читать: Ясечко с. в.
Читать: Класифікація інформації у доктрині права
Читать: Кожевникова в. о.
Читать: Основні аспекти правового регулювання укладання шлюбів громадянами україни в німеччині
Читать: Бордюгова к.
Читать: До питання про поняття джерела підвищеної небезпеки
Читать: Ярошевська г. м.
Читать: Ознаки юридичних послуг
Читать: Луценко л. а.
Читать: До питання щодо виконання договору подружжя про надання утримання
Читать: Мяснікова н. в.
Читать: Визначення поняття правового режиму майна органів внутрішніх справ україни
Читать: Шаркова г. ю.
Читать: Ціна як істотна умова договору консалтингу
Читать: Черняк о. ю. 
Читать: Особливості правового регулювання права споживача на безпеку продукції
Читать: Мельниченко ю. в.
Читать: Особливості використання кваліфікованого зазначення походження товару
Читать: Зінченко в. в.
Читать: Цивільна правосуб’єктність установ державного ощадного банку україни
Читать: Паракуда о. в.
Читать: Термінологічні особливості забезпечення виконання зобов’язань
Читать: Гуменюк о. І.
Читать: Проблемні питання компенсації немайнової шкоди
Читать: Юніна м. п.
Читать: Визначення національності транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві
Читать: Блошко в. в.
Читать: Квартира як об’єкт права власності
Читать: Поліщук ю. а.
Читать: До питання генезису права власності
Читать: Демченко а. І.
Читать: Значення колізійного методу для регулювання цивільних правовідносин
Читать: Матус ю. м.
Читать: Щодо спеціальної цивільна правоздатність органів внутрішніх справ як юридичних осіб публічного права
Читать: Мамницький в. ю.
Читать: Про деякі аспекти права відповідача на судовий захист
Читать: Шутенко о. в.
Читать: Проблема визначення об’єкту судового захисту в цивільному судочинстві
Читать: Тертишніков р. в.
Читать: Об’єкт судового доказування і його зміст
Читать: Степаненко т. в.
Читать: Процесуальні особливості судового розгляду справ за позовами про захист невизначеного кола осіб
Читать: Шадура д. м.
Читать: До питання про критерії правосудності судових рішень у справах про тлумачення змісту правочину
Читать: Комарова т. в.
Читать: Захист прав українських приватних осіб у суді Європейських співтовариств
Читать: Буга г. с.
Читать: Порівняльний аналіз способів забезпечення позову за цпк та гпк україни
Читать: Приходько а. а.
Читать: Проблема правового регулювання практичної діяльності аварійних комісарів в україні
Читать: Гладченко м. м.
Читать: Елементи позову у цивільному судочинстві
Читать: Арутюнян м. а.
Читать: Проблемні питання функціонування інвестиційних банків
Читать: Саннікова м. в.
Читать: Актуальні проблеми цивільного процесу при вирішенні земельних спорів