Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

1.3. особливості загальної схеми побудови мережі та основні ресурси Інтернету

Інтернет як всесвітня мережа мереж об’єднує три типи мереж:

1) високошвидкісні магістральні мережі,  в яких працюють су- пер комп’ютери дослідних інститутів;

2) мережі  середнього рівня — це корпоративні мережі універси- тетів та інших організацій;

3) локальні мережі  — це комп’ютерні мережі невеликих компа- ній, підприємств або офісів.

У найбільш  простій формі загальна схема  побудови мережі  від кінцевого користувача до розташованих у глобальній мережі ресурсів Інтернету  включає такі складові:

1. Необхідним пристроєм  доступу до Інтернету  для кінцевого ко- ристувача  є комп’ютер. Для  розширення своїх можливостей він може бути оснащений мікрофоном, відеокамерою, звукови- ми колонками й іншими  пристроями, що перетворюють  його на мультимедійний центр. Комп’ютер може знаходитися вдома або в офісі фірми.

 

2. Доступ до Інтернету  надається  організаціями, які називаються провайдерами послуг Інтернету (Internet Service  Provider, ISP).

3. Користувач  може одержати доступ до Інтернету  з будинку, ви- користовуючи модем  (пристрій для обміну інформацією через звичайні  проводи),  або з офісу шляхом підключення до ло- кальної мережі  організації.

4. Для  підключення до провайдера  послуг Інтернету  можна  ви- користовувати звичайні  телефонні  лінії, кабельні мережі теле- бачення, радіоканали зв’язку чи супутниковий зв’язок, які є основними каналами доступу до Інтернету. Провайдер зви- чайно має одне або кілька підключень  до магістральних кана- лів (backbones) або до великих  мереж, що утворюють головну

«кровоносну систему» мережі Інтернет.

Межі Інтернету є досить нечіткими, тому що будь-який комп’ютер, підключений до Інтернету,  уже можна вважати  її частиною, і тим більше це відноситься до локальної  мережі, що має вихід у Інтернет. Комп’ютер, на якому встановлена спеціальна  програма доступу до Інтернету,  називають  сервером мережі,  або веб-сервером чи http- сервером. Іншими  словами, сервер — це представництво юридичної чи фізичної особи в мережі Інтернет.

Веб-сервери, на яких розташовуються інформаційні ресурси, можуть  знаходитися в будь-якій  частині Інтернету:  у провайдера,  у локальній  мережі  підприємства і т.д., але слід дотримуватися лише головної умови — вони повинні бути підключені до Інтернету, щоб користувачі мережі одержали доступ до його сервісів.  Як сервіси мо- жуть виступати  електронна  пошта, FTP,  WWW та інші, які будуть розглянуті пізніше.

Інформаційною складовою сервісів є найбільш різноманітні дже- рела. Це можуть бути книги, інформація з фінансових  ринків, нови- ни, фотографії,  фрагменти  фільмів і т.д. Сервіси  в сукупності  з їх ін- формаційною складовою  і є тією головною метою, до якої прагнуть користувачі і якої вони досягають за допомогою підключення до ме- режі Інтернет.

Основу  Всесвітньої  мережі складають  ресурси Інтернету, які за своїм функціональним призначенням можна  розділити  на наступні основні категорії:

 

1. Технології побудови Інтернету, які лежать в основі її функці- онування  і є основою сервісів високого рівня. До базових технологій належать:

– технології побудови мереж на рівні каналів зв’язку, мережевих пристроїв і їхнього програмного  забезпечення;

– протоколи побудови мереж і, у першу чергу, комплекс протоко- лів TCP/IP і його розширення;

– програмне забезпечення серверів і клієнтських станцій, що під- тримують і безпосередньо реалізують сервіси високого рівня.

2. Сервіси Інтернет — послуги, що надаються користувачам ме- режі й базуються на вищезгаданих технологіях. До них належать: елек- тронна  пошта,  телеконференції, списки  розсилання, FTP-передача файлів,  IRC,  система  гіпермедіа  WWW, а також інші розробки,  які використовують Інтернет як середовище передачі інформації.

3. Користувачі (учасники) Інтернету. Через те, що в основі Ін- тернету лежить технологія клієнт-сервер, ця група складається з кінце- вих користувачів мережі, які представлені  окремими  фізичними осо- бами і організаціями в якості клієнтів  мережі, а також з користувачів і фірм, що безпосередньо реалізують середовище Інтернету  за допомо- гою представлення та реалізації його серверної частини — веб-серверів.