Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

7.3. правила підбору доменного імені для власного веб-сервера

Для будь-якої  фірми  чи просто користувача Інтернету,  що орга- нізовують  власний  сервер, необхідно одержати доменне ім’я, яке до- зволяє  розпізнати його серед інших у мережі. При  розміщенні  веб- сервера найбільш  простим способом є використання імені домену, пропонованого провайдером  послуг Інтернету.  Однак  такий  варіант прийнятний тільки  у випадку  мінімального  використання мережі в маркетингових цілях.

Існують такі причини для використання власного імені домену:

– поліпшується впізнавання імені;

– спрощується для  споживачів  процедура  запам’ятовування ін- тернет-адреси  фірми;

– це показує, що фірма є серйозним  учасником  в середовищі  Ін- тернету;

– захищаються інвестиції  в рекламу  від непорозумінь  із провай- дером;

– дозволяється залишити  те ж ім’я домену при зміні провайдера. Організації або фізичній  особі, що бажає зареєструвати свій до- мен, варто звернутися до адміністратора якого-небудь  вже існуючого

домену.

 

Абсолютна  більшість  українських серверів  зареєстровані в зоні

«.ua» (це так званий  кореневий домен) і мають таку адресу: «ім’я_ сервера.ua». Цей кореневий  домен є своєрідним  позначенням укра- їнського простору Інтернету  і призначений для реєстрації  доменів українських серверів.

Можна  звернутися до адміністраторів інших кореневих  доменів, наприклад,  «.ru», «com», «.org», «.net» і т.д., проте зареєструвати домен у цьому випадку буде складніше і з технічної, і з організаційної точок зору, оскільки за це відповідають закордонні  організації.

Крім цього, можна звернутися до адміністраторів доменів друго- го рівня з проханням  організувати доменну  адресу у своїй зоні. Це можуть  бути як приватна  організація, так і адміністратори доменів, що мають статус загального користування. До доменів загального ко- ристування належать  всі географічні  домени будь-якого  рівня, а та- кож домени другого рівня: «com.ua», «gov.ua», «org.ua», «mil.ua»,

«edu.ua», «net.ua», «int.ua» і «ac.ua». Це  буде домен  третього рівня:

«ім’я _ сервера. _ ім’я _ географічного / публічного домену .ua»

Процедура одержання домену другого рівня в зоні «ua» досить проста, але вимагає дотримання вимог, що у цілому відповідають за- гальноприйнятим світовим  стандартам.  Реєстрація доменів  другого рівня здійснюється на підставі заявки, поданої від організації — юри- дичної особи. Заявка повинна бути заповнена  за формою, у якій міс- титься інформація тільки про одне ім’я домену, а також дані про осіб, що будуть займатися адмініструванням домену і його технічним  об- слуговуванням, дані про організацію-власника.

Вибір  доменного імені  — завдання  зовсім не таке просте, як зда- ється на перший  погляд. По-перше,  не завжди  вдається  одразу піді- брати ім’я, яке влаштовувало б всі зацікавлені сторони, відображало специфіку бізнесу, а також добре запам’ятовувалося клієнтам.  По- друге, вибравши  доменне ім’я, нема гарантії того, що воно ще вільне, адже в мережі Інтернет,  де облік доменів  йде на десятки  мільйонів, унікальність імен є основним  формуючим принципом  і вибір імені в багатьох випадках  — досить трудомісткий процес. Крім того, потріб- но вибрати такий домен, який би легко запам’ятовувався.

 

При  виборі  доменного імені  слід  дотримуватись таких тех- нічних та маркетингових вимог:

1. Ім’я домену може складатися тільки з букв, цифр та знаку «де- фіс».

2. Довжина  імені домена не може бути менша, ніж два символа.

3. Ім’я домену повинно містити тільки букву та цифру або дві бук- ви, якщо воно складається з двох знаків.

4. Ім’я домену не може починатися або закінчуватися на дефіс та не може мати два дефіса підряд.

5. Ім’я не повинно  бути довгим — чим коротший  URL, тим про- стіше людині його набрати на клавіатурі та запам’ятати.

6. Ім’я повинно  мати зміст та асоціюватися  з вашим  бізнесом  — якщо доменне ім’я за змістом пов’язане з контентом сайта, воно буде зрозумілим для відвідувачів та легше запам’ятовуватися.

7. Ім’я повинне добре виглядати на рекламних  матеріалах, візит- них картках  та будь-яких  інших рекламоносіях, якими  ви ко- ристуєтеся.

Отже, при виборі назви домену бажано, щоб вона легко запам’я- товувалась,  була короткою, добре вимовлялася, а також стосувалась або сфери діяльності  фірми, або її назви. Ім’я домену можна зарезер- вувати, однак це вимагає реєстраційної плати, як і у випадку звичай- ної процедури  реєстрації імені домену.