Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

ГлосарІй

А

Авторизація — надання  користувачеві дозволу на доступ до ре- сурсів мережі. Перевірка  прав або особи користувача,  необхідна для безпечної роботи мережі.

Аккаунт — обліковий запис  користувача,  який  зберігається на комп’ютері; включає  ім’я користувача в системі,  справжнє  ім’я, па- роль, права користувача,  ім’я домашнього каталогу.

Аналіз сайту — перший етап перед початком робіт по оптиміза- ції та просуванню  сайту. Дозволяє оцінити переваги і недоліки сайту (структура, дизайн, вміст, навігація й програмна частина), досягнути добрих результатів  на наступних  етапах розкручування сайту.

Аналіз трафіку — дослідження інформації  шляхом  спостере- ження  потоків  трафіка  (наявність і відсутність  пересилання даних, кількість  блоків даних, напрямок  пересилання тощо).

Анімація — технологія мультімедіа, що дозволяє створювати вра- ження  рухомого  зображення. Використовується  для  пожвавлення веб-сторінки,  залучення до неї уваги.

Анонімний FTP-доступ — дозволяє відвідувачеві  сайту скачува- ти і розміщувати файли на Вашому сервері. Здійснюється через бра- узер або FTP-клієнт.

Апдейт (з англ. Update) — процес оновлення програмних  про- дуктів. Також програма, що містить оновлені елементи.

Архів — сайт (розділ  сайту),  що містить  підбірку  матеріалів  за певною темою, або файли певного типу.

 

Аудиторія сайту — загальне  визначення унікальних відвідува- чів, що побували на сайті за певну кількість  часу. Чим більше розмір аудиторії, тим вище успіх інтернет-проекту.

Аутентифікація — перевірка  достовірності  об’єкту в мережі пе- ред наданням  доступу до даних.

Б

База  даних (Database) — сукупність  організованих даних, до- ступних  багатьом користувачам. Управляється за допомогою систе- ми управління базами даних (СУБД).

Бан (з англ. ban «забороняти») — видалення сайту адміністра- цією пошукової системи з пошукової видачі за порушення  правил.

Банер (з англ. banner) — картинка  або текстовий  блок реклам- ного характеру,  натиснувши (клікнувши) на який,  відвідувач  попа- де на сторінку з рекламованим товаром або послугою. Розміщується на веб-сторінках  для залучення відвідувачів, формування іміджу або просування певного ресурсу.

Банерна мережа — об’єднання  сайтів, на сторінках  яких розмі- щуються банери учасників.

Банерна реклама — спосіб ведення  рекламної  кампанії  шляхом розміщення банерів на сайтах в мережі Інтернет. Розміщення банерів можливо шляхом покупки банерних показів, участі в банерообмінній мережі або взаємного обміну банерами.

Банерообмінна мережа (Banner exchange network) — рекламна мережа, учасниками якої є рекламні майданчики. Учасник банерооб- міну показує на своїх сторінках банери інших учасників, за що отри- мує право і можливість  показувати свою рекламу на сторінках інших учасників.

Банеропоказ — фактичний показ банера відвідувачеві  веб-сайту. Зараховується після того, як браузер відвідувача  запитав  і повністю завантажив даний банер.

Блог  (Blog, з англ. web log «мережевий журнал») — веб-сайт, основний вміст якого — записи, зображення або мультимедіа,  які ре- гулярно додаються. Записи  на блозі рангуються в зворотному  хроно- логічному порядку на головній сторінці.

Брандмауер (фаєрвол, від  англ. firewall) —  програмне  забез- печення  або пристрій,  призначений для  контролю  зв’язку  між  ме-

 

режами або між мережею та окремою комп’ютерною системою. На- приклад, брандмауер може обмежити трафік на основі попередньо визначених  правил, зазначаючи, що зв’язок буде дозволено лише між встановленими адресами.

Браузер (з англ. browser) —  програма-додаток, яка  дозволяє показувати веб-сторінки на комп’ютері та подорожувати у просторі WWW за допомогою  гіперпосилань (MS  Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera).

Бюджет маркетингу — фінансовий план  маркетингу,  система показників,  розділ  плану  маркетингу  підприємства,  в якому  в дета- лізованій  формі (по елементах комплексу  маркетингу  або по заходах маркетингу) наведені  величини  витрат, доходів і прибутку  від здій- снення маркетингової діяльності фірми. Планування бюджету марке- тингу може ґрунтуватися, виходячи  з цільового прибутку  або з його оптимізації.

В

Веб (World Wide Web, WWW) — сервіс мережі Інтернет, що до- зволяє отримувати доступ до інформації, розміщеній в глобальній ме- режі. Вживається також для позначення всієї сукупності веб-серверів Інтернету, а також для позначення технології організації веб-сайтів.

Веб-дизайн (з англ. web-design) —  оформлення  веб-сторінок, художньо-проектна  діяльність   по  створенню   сайту:  проектування структури,  навігація, створення графіки, тексту, звуку, анімації тощо Веб-дизайнер (з англ. web-designer) — розробник  веб-сторінок.

Веб-сайт — інформаційний ресурс у вигляді  набору тематично пов’язаних між собою веб-сторінок,  які створені конкретною  особою або організацією. Є сторінка, яка визначена  як початкова (головна) і з якої починається сайт.

Веб-сайт (з англ. site) — сукупність  логічно  пов’язаних  сторі- нок, об’єднаних загальною структурою і навігацією.

Веб-сервер — комп’ютерна  система,  яка  підключена  до мережі, має відповідну мережеву адресу і є технічним носієм одного чи кіль- кох веб-сайтів

Веб-сервер (з англ. web-server) — сайт, крупний інформаційний

ресурс мережі Інтернет. Також технічні й програмні засоби, що забез- печують функціонування необхідних сервісів інтернет.

 

Веб-сторінка — документ в електронному вигляді, що складаєть- ся за правилами мови розмітки  гіпертекстту  HTML  і містить  текст, зображення (зокрема,  графіку, мультимедіа), програми  та зв’язки (лінки). Веб-сторінка  візуалізується за допомогою спеціальної  про- грами — веб-браузера.

Веб-сторінка (з англ. Web-page) — складова частина веб-сайту, документ, забезпечений унікальною  адресою, який можна відкрити  і проглянути за допомогою браузера. Пишеться  мовою HTML, склада- ється з тексту, зображень, графіки, звуку, відео або анімації.

Веб-технології — технології  по роботі з інформацією,  розробці і реалізації  проектів  локальних і глобальних  мережах, Інтернеті:  ко- мунікація,  архітектура,  засоби і мова програмування, HTML,  CSS, Javascript,  PHP, MySQL і ін.

Виготовлення банерів — розробка, створення і розміщення бане- ра (banner) — картинки або текстового  блоку рекламного  характеру в мережі Інтернет.

Виготовлення роликів — створення презентаційних і рекламних роликів  за допомогою різних  технологій:  комп’ютерний  і графічний дизайн, Flash-, 2D і 3D-анімація, відео, фото і кіноматеріали.

Виготовлення сайтів — комплекс  робіт з розробки  і створення веб-сайтів з авторським  дизайном, якісним контентом, зручною наві- гацією, системою управління вмістом сайту, структурою,  орієнтова- ною на вимоги пошукових  систем.

Відвідуваність — кількість відвідувачів веб-сайту (веб-сторінки)

за одиницю часу.

Відвідувач (з англ. visitor) — користувач  конкретними ресурса- ми мережі.

Віртуальна реальність (з англ. virtual reality) — уявний  світ, що створюється в уяві користувача за допомогою комплексних муль- тімедіа-операційних засобів. Технологія  інформаційної взаємодії, що створює  ілюзію безпосереднього  входження  і присутності в «екран- ному світі».

Віртуальний офіс  (з  англ. virtual office) —  інтернет-ресурс, який дозволяє взаємодіяти за допомогою єдиної системи для переда- чі, обміну, обробки і зберігання  інформації.

Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW) — всесвітня ін- формаційна павутина, збір гіпертекстових документів, доступних  по всьому світу через мережу Інтернет.

 

Г

Гіперпосилання (з англ. hyperlink) — покажчик,  що міститься  в гіпертексті, відсилаючий користувача до іншої веб-сторінки в мережі Інтернет. Забезпечує навігацію в середовищі WWW. Зв’язувати сто- рінки між собою за допомогою гіперпосилань дозволяє мова HTML.

Гіперсередовище (з англ. hypermedia) — метод представлення інформації  у вигляді блоків, зв’язаних один з одним за допомогою гі- перпосилань.  Дані можуть бути представлені  у вигляді тексту, графі- ки, відео, анімації, фотографій тощо.

Гіпертекст (з англ. hypertext) — текст, що містить посилання на інші веб-сторінки або ресурси з можливостями виконання переходів.

Головна сторінка (з англ. home  page) — перша  сторінка  веб- сайту, яка несе основне презентаційне та навігаційне навантаження.

Гостьова книга  (з англ. Guestbook) — засіб зворотного  зв’язку з відвідувачами веб-сайту, спеціальний розділ, де відвідувачі можуть залишати  повідомлення (відгуки  і побажання  сайту).

Група новин  — 1) засіб надання  інформації  для загального  огля- ду; 2) добровільні  об’єднання людей за інтересами  за допомогою Ін- тернету (телеконференції або електронні  дошки оголошень).

Д

Дзеркало сайту — копія  веб-сайту,  доступна  під іншим  домен- ним  ім’ям.  Використовується  для  високовідвідуваних  веб-сайтів, щоб розділити  потік відвідувачів.

Дизайн сайту — художньо-проектна діяльність  по створенню сайту від детального проектування структури,  інтерфейсу  й навігації до графічного візуального  оформлення.

Довідник — база даних, що містить короткі відомості з якого-не- будь питання, предмету, галузі знань, і в якій можна навести довідку.

Домен — ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів та інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Доменна система імен  (Domain Name  Systems, DNS) — ієрар- хічна структура,  що дозволяє організувати групи  комп’ютерів  в Ін- тернеті. В основі доменної системи імен лежить єдиний  корінь, кож- на підсистема  є незалежною.  В доменній системі імен повноваження в ієрархії зростають з наближенням до «кореня».  У «корені» зна- ходяться  домени  верхнього  рівня  (Top  Level Domain,  TLD).  Повне

 

доменне ім’я інформаційного ресурсу або комп’ютера в мережі Інтер- нет складається з назви домену верхнього рівня та імен доменів ниж- ніх рівнів. Домени  верхнього рівня вказують  на адресацію інформа- ційних ресурсів держави або будь яких великих структур (наприклад, СОМ  — підприємств;  ORG  — громадські  організації, EDU  — освітні організації, тощо).

Доменне ім’я (з англ. domain  name) — адреса веб-ресурсу  в ме- режі Інтернет. Містить букви, які розділені крапками на окремі ін- формаційні блоки. Більш практичний аналог IP-адреси.

Дошка  оголошень (з англ. www-board) — довідково-інформа- ційні веб-сайти  в мережі Інтернет,  на яких зосереджені  оголошення, тематично організовані,  які модеруються.

Драйвер (з англ. driver) — програма, що управляє,  служить  для зв’язку комп’ютера з периферійними пристроями — принтерами, ма- ніпуляторами тощо.

Е

Економічна ефективність маркетингових заходів — по-перше, відношення результату  (ефекту) від проведення  маркетингових за- ходів до всієї сукупності  витрат,  необхідних  для їх здійснення.  По- друге,  показник   ефективності  комплексу   маркетингу   (маркетин- гу-міксу).  Вимірюється в натуральній (речовій  і нематеріальній) і у вартісній формах.

Екстранет система — портал  в мережі Інтернет,  невидимий в пошукових  системах і вимагаючий авторизації  при вході.

Електронна дошка  оголошень (з англ. bulletin board system) — спеціальна  база даних, на якій розміщуються різні оголошення і по- відомлення  з метою їх обміну.

Електронна комерція (Е-комерція, інтернет-комерція, від англ. electronic commerce) — комерційна  діяльність  з використан- ням мережі Інтернет  (інтернет-магазини, електронні  біржі або май- данчики для оптової торгівлі і т.п.).

Електронна пошта (E-Mail, або Mail) — 1) процес обміну пові- домленнями, що пересилаються користувачами програмно-технічних засобів, що дає змогу відправляти по інформаційній мережі чи корес- пондентами; 2) комплекс отримувати каналами зв’язку повідомлення в електронному вигляді з однієї електронної скриньки  на іншу.

 

Електронна пошта (з англ. e-mail) — прийом і передача повідо- млень за допомогою мережі Інтернет.

Електронний маркетинг (з англ. electronic marketing) — техно- логія маркетингу  за допомогою мережі Інтернет.

Ефективність реклами — ступінь дії рекламних  засобів на спо- живачів на користь рекламодавця.

Ж

Журнал реєстрації доступу (з англ. Log Files) — файл на серве- рі, в який заноситься інформація, звідки прийшов той або інший від- відувач, коли, скільки часу він провів на сайті, що дивився і копіював, який у нього браузер і яка IP-адрес  у його комп’ютера. Кожен запис у файлі журналу відповідає певній дії, оскільки сервер фіксує запити до кожного з елементів сайту.

З

Зареєструвати сайт  —  зареєструвати сайт  в пошукових  сис- темах, каталогах, на дошках оголошень — послуга, яка сприяє про- суванню сайту, поліпшенню позицій сайту в пошукових  системах, підвищенню  відвідуваності сайту цільовою  аудиторією,  збільшення посилальної маси, PR та інших показників якості сайту.

Зважений індекс  цитування (ЗІЦ) — кількісний показник  по- пулярності веб-сайту  (веб-сторінки), який  враховує  число сторінок, що посилаються на даний сайт (сторінку) з інших веб-ресурсів. Є од- ним з чинників,  які впливають  на положення сторінки в результатах пошуку пошукової системи.

Згорання банера — падіння відгуку банера внаслідок його показу одному й тому ж відвідувачеві  на певному  веб-ресурсі  кілька  разів. Час «згорання»  банера залежить  від інтенсивності  його показу і від широти аудиторії, якій він демонструється.

І

Ідентифікатор — поєднання імені та пароля користувача для за- безпечення  його ідентифікації.

Індекс цитування (ІЦ, з англ. link  popularity) — показник  по- пулярності веб-сторінки (веб-сайту), визначається як кількість поси- лань на дану сторінку (сайт) з інших веб-ресурсів.

 

Індексування — надання  документу  (запиту) набору  ключових слів або кодів, що є покажчиком змісту документа  (запиту), що ви- користовуються для інформаційного пошуку.

Індексування документів (з англ. indexing) —  процес  опису вмісту  документів;  призначення документу  набору  ключових  слів, що відображають  його смисловий  вміст в термінах інформаційно-по- шукової мови.

Інтерактивність — характеристика протікання діалогу з корис- тувачем в мережі Інтернет.

Інтернет — мережа передачі даних, що має глобальну децентралі- зовану архітектуру, розвинені засоби адресації і передачі інформації за допомогою протоколів TCP/IP між іншими одно- та різнотипними ме- режами  передачі данних, комп’ютерними  системами  і різноманітним кінцевим обладнанням, і яка забезпечує доступ до величезної кількос- ті розподілених інформаційних ресурсів і різноманітних послуг.

Інтернет (з англ. Internet) — глобальна  інформаційна мережа з колективним доступом на основі використання єдиного адресного простору, заснованого на протоколі TCP/IP.

Інтернет-магазин (Online shop) — продаж товарів і послуг че- рез мережу  Інтернет;  web-сервер,  що пропонує  товари  або послуги для продажу і надає засоби їх замовлення і оплати.

Інтернет-портал — інформаційний сервер, що виконує  пошу- кові  функції  у структурованих даних,  які  мають  найчастіше  ієрар- хічну структуру,  плюс сервіси (послуги) подібні повідомленню про отриману  пошту чи голосовий  лист. Сучасні Інтернет-портали нада- ють можливість  вибирати  окремі  опції  настроювань,  відповідно  до яких змінюється  вид порталу і спосіб надання даних.

Інтернет-послуги (Internet services) — послуги зі забезпечення доступу  в мережу  Інтернет,  розробки,  організаційному та інформа- ційному супроводу інтернет-ресурсів.

Інтернет-провайдер — компанія,  яка надає користувачам до- ступ до мережі Інтернет.

Інтернет-реклама — комплекс  заходів з просування веб-сайту, бренду, торгівельної  марки, іміджу компанії, послуг або товарів в ме- режі Інтернет.

Інтернет-співтовариство — стійка система зв’язків і стосунків між користувачами мережі Інтенет, агенти якої взаємодіють на основі прямого обміну інформацією за типом «всі зі всіма».

 

Інтранет система — внутрішній  корпоративний веб-портал, доступний  лише в рамках  локальної  мережі компанії,  включаючи  її відділення  та філії. Покликаний вирішувати  завдання  конкретної компанії за допомогою інтернет-технологій.

Інформаційна підтримка сайту — підтримка  бази даних сайту в актуальному стані, управління інтерактивними системами сайту (новинні  стрічки, форуми, FAQ-розділи тощо), відстежування попу- лярності матеріалів.

Інформаційний сервер Інтернет — мережевий сервер, що дозво- ляє розміщувати,  управляти і організовувати доступ до веб-серверів, створювати і управляти веб-додатками.

Інформаційні технології (information technology) — сукупність програмно-технічних засобів  обчислювальної техніки,  а також  при- йомів, способів і методів їх застосування для виконання функцій збо- ру, зберігання,  обробки,  передачі  і використання інформації  в кон- кретних областях.

Інформаційно-пошукова  система  (Information  retrieval system) — 1)система,  що призначена  для логічного (запрограмовано- го) пошуку  та видачі інформації  у документальному вигляді  і є су- купністю  інформаційно-пошукових засобів  і мов, загальних  правил пошуку,  перекладів  текстів  на пошукову  мову і критеріїв  відповід- ності; 2) сукупність  методів та засобів пошуку, відображення, нако- пичення  і збереження  інформації,  які використовують покажчики, класифікатори, картотеки і засоби каталогізації.

Інформація (з лат. informatio «роз’яснення, обізнаність») — поняття, що позначає відомості, сукупність даних, знань, представле- них у вигляді тексту, знаків, сигналів, малюнків, звуків, рухливих  чи нерухомих зображень  або іншим способом.

К

Канал зв’язку (Communication link) — устаткування і програмне забезпечення,  призначене  для зв’язку двох кінцевих користувачів.

Каталог (Web-directory) — допоміжний ресурс, який полегшує пошук; систематизована підбірка посилань  на інтернет-сайти з опи- сами.

Кеш (з англ. cache «таємний запас») — системна папка, що міс- тить копії веб-сторінок,  отриманих  з мережі Інтернет  і проглянутих

 

користувачем. При повторному  перегляді  цих сторінок  браузер (або проксі-сервер) вже не запрошуватиме їх з веб-сервера, а витягувати- ме з кеша, що знижує  навантаження на Інтернет  і підвищує  швид- кість завантаження сторінок.

Клієнт — комп’ютер, що користується послугами іншого комп’ю- тера, який  в цьому випадку  називається сервером; програма, що за- безпечує користувачеві доступ до ресурсів на сервері (посилає запи- ти, отримує відповіді).

Клієнт-сервер (Client/server) —  мережева  архітектура,  в якій всі пристрої є або клієнтами,  або серверами. Клієнтом  є запрошуюча машина (зазвичай ПК), сервером — машина, що відповідає на запит.

Клік  (з англ. click «клацання») — клацання,  натиснення корис- тувачем  на гіперпосилання або банер, після  якого  браузер  починає завантажувати веб-сторінку,  на яку дано посилання.

Клоакінг (з англ. cloaking «маскування») — спосіб роботи веб- сервера, при якому пошуковому роботові «підсовують» спеціально оптимізовані для індексації веб-сторінки замість тих, які бачить звичай- ний відвідувач веб-сайту. Виявлення клоакінгу приводить до занесення сайту в чорний список пошукової системи і припинення його індексації.

Комп’ютерні віруси — потенційно  „агресивні» шкідливі програ- ми, що призводять до порушення  роботи комп’ютера.

Комутоване з’єднання — підключення до мережі за звичайними телефонними лініями за допомогою модему.

Контекстна реклама —  вид  інтернет-реклами, заснований  на відповідності  змісту рекламного  матеріалу  контексту  (змісту) інтер- нет-сторінки,  на якій розміщується. Звичайно це платні текстові ре- кламні оголошення,  що розміщуються на перших сторінках пошуко- вих систем, тематичних  каталогів, порталів.

Контент (з англ. content) — вміст, інформаційна складова  ін- формаційного ресурсу (стосовно  веб-сайту  є його інформаційне на- повнення).

Контент-підтримка сайту —  написання,  зміна,  виправлення текстів на сайті з врахуванням вимог пошукової оптимізації; нарощу- вання контенту сайту і збільшення «ваги» (значущості) сайту, що по- зитивно впливає  на позиції сайту в пошукових  системах.

Концепція маркетингу — система основних ідей, положень  і ін- струментарію  маркетингової діяльності,  які  використовуються для

 

досягнення  цілей підприємства (отримання прибутку  і задоволення потреб кінцевого  споживача). Залежно від конкретного стану на- вколишнього середовища, рівня розвитку  ринкових  відносин (ринок продавця  або ринок  споживача) виділяють  традиційну,  виробничу, збутову, товарну, соціально-етичну концепції маркетингу.

Корпоративний портал (з англ. corporate portal) — корпора- тивний  веб-сайт для внутрішнього  користування компанії,  який  на- дає співробітникам доступ до корпоративної інформації та обмеженої кількості зовнішніх веб-сайтів.

Корпоративний сайт  — веб-сайт  компанії,  її повноцінне  пред- ставництво  в мережі Інтернет; ефективний інструмент  взаємодії  з клієнтами,  партнерами,  інвесторами  відповідно  до реалій  сучасного інформаційного суспільства. Корпоративний сайт — самостійний на- прям в стратегії компанії, призначений для вирішення різних бізнес- задач.

Креатив (з англ. creative «творчий») — творча складова  будь- якого процесу, комплекс  рішень принципового характеру,  що стосу- ються інформаційної частини проекту.

Л

Лінки — електронні  посилання на веб-ресурси.

Лічильник відвідин (з англ. counter) — програмне забезпечення, призначене  для зовнішнього  незалежного  виміру відвідуваності сай- тів (кількість запитів, кількість  унікальних відвідувачів та інше).

Лог (з англ. log «журнал подій,  щоденник») — текстовий  файл, в якому зафіксовані всі дії користувача на веб-сайті.

Логін — позначка, яка є відкритим ім’ям користувачки/користу- вача, що використовується при його взаємодії з комп’ютерною мере- жею.

Локальна мережа (з англ. local area network) — мережа, обме- жена невеликою  відстанню і максимальною кількістю  комп’ютерів в мережі.

М

Маркетинг — термін, що має безліч значень,  серед яких: купів- ля-продаж,  діяльність  на ринку; реалізація,  збут; виробництво товар- ної  продукції;  принцип  господарювання;   система  господарювання;

 

галузь господарської  діяльності;  образ мислення;  філософія ведення справи; концепція діяльності на ринку; процес створення і відтворен- ня попиту кінцевих  споживачів  на конкретні  товари і послуги  з ме- тою отримання прибутку;  процес  взаємодії  суб’єктів маркетингової системи  з приводу  організації  підприємницької діяльності  з метою задоволення попиту на товари і послуги і отримання прибутку; дії із задоволення потреб клієнтів  за допомогою товару  (послуги) і ціло- го ряду чинників,  пов’язаних із створенням, постачанням і, нарешті, споживанням цього товару.

Маркетинг взаємодії — по-перше, перспективна концепція під- приємництва, орієнтована на охоалення  всіх ресурсів  і видів діяль- ності в процесі організації, планування і управління комунікаціями зі всіма суб’єктами ринкової  мережі на кожній  стадії життєвого  циклу товару. Концепція,  орієнтована на довгострокові  взаємини з клієн- том і на задоволення цілей сторін, що беруть участь в комунікаціях (операціях). По-друге, метод організації маркетингу  за принципом розподілу,  розширення відповідальності за виконання його функцій серед всього персоналу  фірми  від працівника, безпосередньо  обслу- говуючого клієнта, до вищого керівництва.

Маркетингова система — сукупність  соціально-економічних утворень  (елементів) ринкового  простору  (середовища), що володі- ють самостійністю  і цілісністю  і що знаходяться в безперервній вза- ємодії з приводу формування і розвитку попиту на товари і послуги з метою отримання прибутку. Маркетингова система включає наступ- ні елементи: фірма-продуцент, фірма-постачальник, фірма-конку- рент, фірма-посередник, споживач (ринок).

Маркетингові дослідження — збір, систематизація і оцінка  ін- формації по різних аспектах маркетингової діяльності.

Маршрутизатор (з англ. router) —  мережевий  пристрій  для з’єднання мереж, що використовують різну архітектуру і протоколи, який вибирає оптимальний маршрут руху пакетів.

Маршрутизація мереж  — забезпечення правильного напряму проходження інформації  з однієї мережі в іншу.

Медіа-дослідження — вивчення  аудиторії мережі Інтернет  (її розмір і соціально-демографічні характеристики), вивчення  тенден- цій зростання інтернету (темп, особливості нових користувачів), ставлення  до нього, знання інтернет-брендів тощо.

 

Мережева інтеграція (з англ. systems integration) — комплек- сний підхід до автоматизації проектування, виробництва і створення комп’ютерних мереж.

Мережева карта (з англ. network card, network adapter) — кар- та розширення, контролююча  доступ до середовища  передачі даних і обмін даними між одиницями мережі.

Мережевий етикет — правила поведінки при роботі в мережі.

Мета-теги (з англ. meta  tag) — атрибути  веб-сторінки,  які міс- тять службову інформацію, не призначену для відвідувачів сайту: опис веб-сторінки,  ключові слова, команди для браузера і пошукових  робо- тів та ін. Це спеціальні вказівки для пошукової машини, які знаходять- ся в тексті сторінок, але не відображаються користувачеві в браузері.

Мова  Java  (з англ. language Java) — мова програмування для мережі Інтернет,  що дозволяє програми,  написані  на цій мові, пере- носити на різні типи комп’ютерів, виконувати в мультипроцесорних системах, завантажувати і виконувати по мережі одночасно всім ко- ристувачам.

Мова  гіпертекстової розмітки (HTML) — мова для створення гіпертекстових «документів»,  яка включає  засоби опису вбудованих і асоційованих  гіпертекстових посилань  та не текстової  інформації, засоби відображення та пошуку за ключовими  словами.

Мова   гіпертекстової розмітки DHTML  (з  англ.  Dynamic HTML) — наступний  етап розвитку  HTML.  Володіє  розширеними функціональними можливостями, що дозволяють  розробникам ство- рювати такі динамічні  сторінки,  які не вимагають  установки  на ма- шині клієнта додаткових програмних фрагментів.

Мова   гіпертекстової розмітки HTML (з  англ.  Hyper   Text Markup Language) — мова для створення веб-сторінок, за допомогою якої  особливим  чином  розмічають  текст та інші елементи  (картин- ки, таблиці,  форми) для публікації  в мережі Інтернет.  Мова HTML також дозволяє зв’язувати веб-сторінки між собою за допомогою по- силань (лінків).

Модем (з англ. modem, скор.  від modulator) — пристрій,  що пе- ретворює дискретні  сигнали від комп’ютера в аналогові сигнали, які можна передавати по телефонному каналу зв’язку.

Модератор — людина, яка стежить за дотриманням правил мере- жевої конференції/форуму.

 

Модерація — перевірка  виконання правил  веб-сервісів,  записа- них в призначеній для користувача угоді.

Мультимедіа (з англ. multi  «багато» і media  «носій, серед- овище») — сукупність  комп’ютерних технологій  під управлінням програмного  забезпечення,  які використовують одночасно  декілька інформаційних середовищ: графіку,  відео, фотографію,  текст, аніма- цію, звукові ефекти.

Н

Навігація — система меню, внутрішніх  і зовнішніх посилань  для найбільш зручного переміщення користувача по сторінках веб-сайту.

О

Обмін  посиланнями — використання взаємних  посилань  між сайтами для підвищення взаємного трафіку.

ОН-лайн (on-line) — 1) доступ користувача до мережі Інтернет на весь час запиту, пошуку, обробки та отримання інформації  через свій термінал, модем і телефонні лінії зв’язку. 2) тип зв’язку між або- нентами  (користувачами інформаційних послуг)  при якому  зв’язок підтримується у режимі реального часу (безперервно).

Онлайнові технології (On  line)  — засоби комунікації,  що забез- печують синхронний обмін інформацією в реальному  часі в мережі Інтернет (чати, аудіо- і відеоконференції тощо).

Опитування (голосування, voting) — інструмент  для збору ін- формації про аудиторію сайту та її думок. Опитування, на відміну від збору інформації  у довільній  формі, дозволяє автоматично  обробля- ти результати.

Оптимізація сайту (SEO, Search  Engine  Optimization) —  за- ходи щодо зміни веб-сайту, використання сукупності  внутрішніх чинників,  які використовуються на сторінках  веб-сайту  (код,  текст веб-сторінок,  семантичне  ядро, ключові слова, внутрішнє  посилаль- не ранжирування), для сприйняття сайту пошуковими машинами  як найбільш відповідного у відповідь на запит користувача.

Оф-лайн (off-line) — режим підключення до Інтернету  лише на час відправлення запиту та отримання інформації

 

П

Пароль (Password) — набір символів, який користувач  пред’яв- ляє системі для отримання доступу до даних і програм; засіб захисту від несанкціонованого доступу.

Парсер  —  програма   для  автоматичної   обробки  сторінок   веб- сайтів з метою здобуття потрібних даних.

Персональна сторінка (homepage) — персональний сайт якої- небудь людини (персони), зазвичай  створений  нею самою. Розташо- вується  на сервері провайдера,  на корпоративному сайті або на сай- тах безкоштовного хостингу (free hosting).

Питання, що часто ставляться (FAQ, з англ. Frequently Asked Questions) — розділ на сайті, який  розглядає  питання  користувачів, що часто ставляться.

Піксель (з англ. pixel) — найменший  елемент зображення, який володіє колірними характеристиками.

Піринг (з англ. рeering) — рівноправний інформаційний обмін.

Плагін (з англ. plug-in) —  додаткові  програми  для  збільшен- ня функціональних можливостей основної програми, такої як веб- браузер. Використовуються для обробки і відображення даних в різ- них форматах:  Flash-мультіплікація, прослухування музики  в mp3, перегляд документів у форматі .pdf та інше.

План маркетингу — детальний  послідовний виклад  заходів, за допомогою яких  реалізується досягнення  поставлених цілей марке- тингу.

Планування маркетингу — процес, процедура, пов’язана з скла- данням плану маркетингу, з вибором стратегій маркетингу, націлених на зростання  об’єму продажів товару і максимізацію прибутку фірми.

Повнотекстова пошукова система — пошукова система, що індексує всі слова на веб-сторінці (іноді за винятком «стоп-слів») і враховує порядок їх розташування.

Порт  (з англ. port) — номер, що ідентифікує мережеву  службу

(окреме застосування Інтернет).

Портал (Від  англ. portal  «головний вхід») —  веб-ресурс,  що надає безліч сервісів і послуг, відповідних  потребам  великого  числа користувачів: пошукові системи, новини, безкоштовна електронна пошта, довідники,  чати, електронний шоппінг,  інтернет-аукціони, а також інтернет-каталог посилань на інші сайти.

 

Портал вертикальний (з англ. vertical portal) — веб-сайт, що надає різні сервіси в рамках вузької тематичної спрямованості.

Портал горизонтальний — веб-сайт  загального  характеру,  що надає набір сервісів різної тематики.

Постачальник послуг Інтернету — компанія,  що спеціалізу- ється на наданні доступу в Інтернет  фізичним і юридичним  особам, а також що надає ряд додаткових  послуг: місце на сервері для розмі- щення веб-сторінки,  електронна  пошта і т. д.

Поштова скринька (з англ. post box) — дисковий  простір на по- штовому сервері, виділений для зберігання  листів користувача.

Пошук  в певних полях — вид пошуку, що реалізовується деяки- ми пошуковими системами.  Пошук ведеться не по всьому HTML- документу, а вибірково, по певних полях. Наприклад, можна шукати по заголовку документа (title), в цьому випадку враховуються  тільки ключові слова, що зустрічаються саме в заголовку документа.

Пошук  за ключовими словами — вид пошуку, що реалізовується деякими пошуковими системами. Пошук документів, які містять вка- зані користувачем ключові слова.

Пошук  по словосполученнях — вид пошуку, що реалізовується деякими  пошуковими системами.  Пошук  документів,  які  містять  в точності  вказане  користувачем словосполучення, пропозицію,  ури- вок тексту.

Пошук  з урахуванням відстані між словами — вид пошуку, що реалізовується деякими  пошуковими системами.  Пошук, при якому користувач  указує, на якій відстані між собою повинні розташовува- тися ключові слова в документі.

Пошукова оптимізація (SEO, Search Engine Optimization) — про- ведення комплексу заходів, направлених на підвищення видимості сай- ту в результатах видачі пошукових  систем по набору ключових  фраз. Включає безліч аспектів роботи із зовнішніми  і внутрішніми чинника- ми, результат яких — вищі позиції сайту в пошукових системах.

Пошукова реклама — контекстна реклама, яка показується у від- повідь на конкретний пошуковий  запит користувача.

Пошукова система (з англ. search  engine) — програмно-апарат- ний комплекс для пошуку інформації в мережі Інтернет. Результатом пошуку є пошукова видача — список посилань на документи (веб- сторінки), відповідні запиту.

 

Пошукове просування — проведення  комплексу  заходів, направ- лених на підвищення вірогідності знаходження сайту зацікавленими користувачами пошукових  систем, залучення тематичної аудиторії.

Пошуковий робот (з англ. web crawler) — спеціальна  програма, складова  частина  пошукової  системи, призначена  для обходу сторі- нок мережі Інтернет з метою занесення  їх в базу пошукової системи.

Правове регулювання Інтернет — комплекс законодавчих і ор- ганізаційних заходів, направлених на підтримку  й розвиток  мережі Інтернет:  технологічні  стандарти,  комерційне  законодавство, ліцен- зування,  захист інтелектуальної власності,  заходи з розвитку  конку- ренції, регулювання цін, податкове  обкладання, забезпечення відпо- відальності  провайдерів,  переслідування комп’ютерних  злочинів  та інше.

Провайдер (з англ. provider) — постачальник послуг в інформа- ційних  мережах  Інтернет;  особа чи організація, через яку  пересічні комп’ютери підключаються до Інтернету. Вони діляться на провайде- рів першого, другого, третього та четвертого рівнів.

Програмне забезпечення (з англ. software) —  комплекс  про- грам, що забезпечують  обробку і передачу даних.

Проксі  (з англ. proxy «право дії від імені») — програмне  забез- печення,  проміжний   веб-сервер,  використовуваний як  посередник між браузером і кінцевим веб-сервером для прискорення доступу, ке- шування передаваної інформації  та укриття  інформації  користувача.

Просування сайтів (з англ. site promoting) — комплекс заходів, направлених на зміну зовнішніх чинників,  які впливають  на резуль- тат видачі  пошуковою  машиною:  оптимізація веб-сайту  (SEO), зо- внішнє  посилальне  ранжирування (здобуття тематичних  посилань з інших  веб-сайтів),  розміщення контекстної реклами  в пошуковій машині тощо.

Протокол (Від  англ. protocol) — стандарт, регулюючий  процес передачі даних в мережі Інтернет, визначає формат, часовий порядок, контроль і послідовність  передачі даних по мережі.

Протокол передачі гіпертекстової інформації (HTTP, з англ. hyper  text transfer protocol) — транспортний протокол,  що забезпе- чує доступ до документів на веб-вузлах.

Процес   маркетингового  дослідження  —  сукупність   стадій  і дій, пов’язаних  з формулюванням проблемної  ситуації,  попереднім

 

плануванням дослідження,  розробкою дизайну концепції досліджен- ня, збором  інформації  (даних),  обробкою  і підготовкою  інформації, підведенням підсумків дослідження (аналіз і прогноз).

Р

Реєстратор доменних імен — юридична особа, що надає послу- ги з реєстрації доменних імен і передачі інформації  в Реєстр.

Реєстрація — процедура повідомлення користувачем особистих даних, логіна і пароля, підтвердження «призначеної для користувача угоди» для здобуття додаткових послуг або підписки на платні серві- си деяких сайтів.

Реєстрація доменів — занесення  інформації про домен і його ад- міністратора  в центральну  базу даних з метою забезпечення унікаль- ності використання домена.

Реєстрація сайту в пошукових системах — спосіб підвищення відвідуваності сайту цільовою аудиторією, поліпшення позицій сайту в пошукових  системах, просування цільових запитів, збільшення PR та інших показників якості сайту.

Реєстрація сайту на  дошках оголошень — спосіб просування сайту, залучення на сайт цільової аудиторії, підвищення PR та інших показників якості сайту.

Результат пошуку (з  англ.  SERP   —  Search   Engine   Result Page) — сторінка,  що видається  пошуковою  системою  як відповідь на запит користувача і містить набір посилань на веб-сторінки,  реле- вантні заданому запиту.

Результат просування — статистичні дані, що відображають результат роботи з просування веб-сайту: збільшення відвідуваності, позицій по запитах в пошукових  системах тощо.

Рейтинг сайтів (top, rating) — сайт, що має каталог веб-сайтів, в якому найбільш відвідувані сайти розташовані першими (вище).

Реклама в інтернеті — рекламні  заходи  в мережі  Інтернет  по просуванню  веб-сайту, бренду, торгівельної  марки, компанії, товарів або послуг.

Рекламна мережа — система, що управляє розміщенням реклам- них матеріалів  на певних рекламних  місцях (банерообмінні мережі, банерозакупочні мережі, внутрішні мережі веб-сайтів або порталів).  В рекламну мережу, як правило, входять від декількох десятків до декіль-

 

кох тисяч сайтів. Рекламодавець має можливість  вибирати  конкретні сайти або тематичні категорії рекламної мережі, де він хоче показувати свою рекламу, встановлювати інтенсивність показів і інші фокусуван- ня, міняти  банери і проглядати звіти про рекламу  в режимі реально- го часу. Адміністрація мережі виплачує  гроші видавцям  пропорційно кількості показів, які були викуплені  на їх сайтах рекламодавцями.

Рекламна розсилка — поширення повідомлення за допомогою електронної пошти (e-mail)  за списком адрес.

Рекламний банер  — це графічний рекламний блок, що рекламує товари, послуги, компанію, ідею, ресурс тощо в мережі Інтернет.

Рекламний брокер  — посередницький рекламний майданчик, що містить різні партнерські програми,  де рекламодавці можуть знайти сайти з потрібної  тематики  для рекламування своїх товарів  або по- слуг, а власники  сайтів — потенційних рекламодавців.

Рекламний ролик — ефективний маркетинговий інструмент про- сування бізнесу. Інформує цільову аудиторію про властивості й пере- ваги просувного продукту, виділяє  його серед конкурентів, укріплює імідж і впізнанність бренду.

Рекламний сайт — корпоративний сайт, що містить інформацію про компанію  та її продукцію, на який  користувач  приходить  за по- силаням  з рекламного матеріалу (наприклад, банера).

Релевантність (з англ. relevant) — міра відповідності знайденої сторінки запиту, зробленому користувачем пошукової системи.

Ресурс — сукупність веб-сторінок, об’єднана однією темою або ме- тою, яка дає можливість  користувачеві, що має відповідні технічні за- соби, дістати доступ до інформації на платній або безкоштовній основі.

Робот пошукової системи — пошукова машина, складова  по- шукової системи, програма, яка відвідує веб-сторінки, прочитує (ін- дексує)  повністю або частково  їх вміст і далі слідує по посиланнях, знайдених  на даній сторінці. Робот повертається через певні періоди часу (наприклад, кожного місяця) і індексує  сторінку  знову. Вся ін- формація заноситься їм в індекси пошукової системи.

Розкрутка сайту в  пошукових системах —  етап,  наступний за створенням  веб-сайту і включаючий  всі заходи, направлені  на збільшення впізнанності й відвідуваності сайту: реклама  сайту, PR, інтернет-маркетинг, ведення тематичних розсилок, розміщення прес- релізів, просування й оптимізація сайту.

 

Розмір аудиторії сайту (Site Reach) —  аудиторія  веб-сайту, кількість  унікальних відвідувачів, що побували  на сайті за певну кількість  часу.

Розміщення сайтів — хостінг, надання  місць для сайтів на сер- верах компаній, що спеціалізуються на таких послугах (хостінг-про- вайдерів).

Розміщення сервера (з англ. collocation) —  оренда  місця  для розміщення серверного  устаткування на телекомунікаційному вузлі, у хостінг-провайдера.

Розробка CRM  — розробка  і впровадження системи  й концеп- ції роботи з клієнтами  компанії, комплексний підхід до залучення, продажів і обслуговування, що дає компанії значні конкурентні переваги за рахунок оперативного відстежування стану продажів, ведення інформації про потенційних клієнтів, надання якісного сервісу.

Розробка веб-дизайну — детальне  планування, проектування і графічне оформлення дизайну інтернет-проектів з врахуванням фір- мового стилю компанії й торгівельної  марки.

Розробка сайту — ряд  логічно  взаємозв’язаних етапів  по пла- нуванню і проектуванню веб-сайту (концепція, структура, дизайн, функції, система управління тощо).

Розширений запит — процес побудови  нового запиту  до пошу- кової системи  на базі попереднього.  Наприклад, AltaVista дозволяє розрядити багатотисячний список  з результатами пошуку  шляхом видалення звідти документів по певних критеріях.

Ролик —  спосіб  інформування про  компанію,  продукт  або  по- слугу кінцевого споживача.  Презентаційний, рекламний,  інформа- ційний, репортажний, ігровий та інші ролики служать для виділення компанії (продукції,  ідеї) серед конкурентів, впізнанності й залучен- ня нових клієнтів.

Рунет (Runet) — російська  частина мережі Інтернет,  російсько- мовні та російсько-орієнтовані сайти.

С

Сайт (веб-сайт, інтернет-сайт, з англ. web-site) — єдина ін- формаційна структура,  яка складається зі зв’язаних  між собою веб- сторінок, визначається своєю адресою (URL) і має свого власника.

 

Сегмент ринку — сукупність, група споживачів, що однаково ре- агують на один і той же пропонований продукт і на комплекс  марке- тингу.

Сегментація ринку — поділ ринку за деяким принципом  на гру- пи споживачів, кожній з яких відповідають різні товари і спеціальний маркетинговий підхід.

Сервер  (з англ. server) — програма, що надає користувачам до- ступ до загальних  ресурсів і управляє цими ресурсами: веб-сервери, сервери електронної пошти, сервери FTP для обміну файлами, серве- ри спілкування в реальному  часі та інші.

Сервіс  Інтернет (з англ. Internet servise) — сукупність  засобів для обслуговування користувачів мережі Інтернет, здійснюваних  ме- режевими службами: зберігання  і передача повідомлень  та блоків да- них, електронна і мовна пошта, надання з’єднань, організація й управ- ління діалогом партнерів, відео-сервіс.

Сервіс-провайдер — постачальник (фірма), що пропонує  доступ та послуги мережі Інтернет.

Системи обміну показами банерів —  спеціальні  системи,  які проводять взаємообмін банерами між своїми учасниками.  За свої по- слуги зазвичай беруть певний відсоток від показів.

Служби Інтернету — системи, що надають користувачам послу- ги через інтернет. До них відносяться:  електронна  пошта, система гі- пермедіа WWW, телеконференції, списки розсилки,  передача файлів по протоколу  FTP, IRC і ряд ін.

Спам — практично некорисна інформація часто рекламного харак- теру, що розсилається великій кількості абонентів електронної пошти.

Список розсилки (з англ. mail list)  — сервіс Інтернет,  що вико- ристовується для сповіщення  через електронну  пошту широких  мас одним  простим  листом  з однієї  спеціальної  адреси.  Це служба,  що не має власного протоколу  і програми-клієнта і що працює виключ- но через електронну  пошту. Ідея роботи списку розсилки полягає  в об’єднанні під однією адресою електронної пошти адрес багатьох лю- дей підписчиків списку розсилки.

Статистика рекламної кампанії — статистика  показів, кліків, кількості унікальних користувачів,  що побачили  банер на даному майданчику.  Надає можливість  спостерігати  за ефективністю прове- дення рекламної кампанії і коректувати її безпосередньо по ходу.

 

Створення інтернет-магазину — це створення багатофункціо- нального ресурсу з набором сервісів, що дозволяють  продавати  това- ри і послуги через мережу Інтернет.  Створення інтернет-магазина — це сучасний  торгівельний інструмент,  налагоджений індивідуально та володіючий можливостями для подальшого розширення.

Т

Таргетінг (з англ. Targeting) — механізм, що дозволяє виділи- ти і охопити рекламною кампанією цільову аудиторію з певної тема- тики.

Тег (дескриптор від англ. Tag) — основний елемент кодування, прийнятий в стандарті HTML,  служить  для залучення уваги до пев- них слів в документі.

Телеконференція  —   1)  (телеконференція  чи  електронна   до- шка об’яв)  інтегральний набір послуг,  що надаються  за допомогою комп’ютерів  та мереж, і застосовується з метою обміну відеозобра- женнями,  звуком та даними між двома або більше користувачками/ користувачами; 2) вид електронної пошти, при якому поштові пові- домлення надсилаються не окремим користувачам/ користувачкам, а в спеціально організовані дискусійні групи. Учасники  та учасниці те- леконференції можуть обмінюватися  даними  та спільно  їх обробля- ти. Відправлені повідомлення стають доступними для будь-кого, хто за ними звертається. Ведеться архів повідомлень  та доступ до нього.

Тематичний індекс  цитування (ТІЦ) —  засіб  визначення ав- торитетності  веб-сайту  (сторінки), визначається як кількістю,  так і

«вагою» посилань на сайт і покликане забезпечити релевантність роз- ташування ресурсів в рубриках каталогу.

Тематичний каталог — великий  сайт довідково-інформаційно- го характеру,  де користувачі можуть знаходити  сайти з певної тема- тики.

Тізер  (з англ. teaser) — різновид банера, підстроєний під дизайн конкретного сайту; використовується як інструмент  для реклами власних матеріалів, розділів і служб сайту.

Товар — по-перше, економічна  категорія, яку в найзагальнішому вигляді  можна  визначити як продукт,  що реалізовується на ринку; об’єкт купівлі-продажу. По-друге, сукупність  основних споживчих характеристик продукту,  які  задовольняють певні  потреби  покуп-

 

ця. По-третє, послуги і пільги, доповнюючі продукт, що надаються споживачам  і полегшують  його реалізацію. По-четверте,  «оточення» продукту  як такого (дизайн  продукту,  якість продукту,  його оформ- лення, марка, упаковка).

Товарна політика — сукупність заходів і стратегій, орієнтованих на постановку  і досягнення  підприємницьких цілей, які включають вихід нового товару  або групи товарів  на ринок  (інновація), модер- нізацію товарів (варіація), що вже знаходяться на ринку, або вихід з виробничої  програми  товару (елімінація), що випускається, а також асортиментну політику.

Тракінг (з англ. tracking) — вдосконалення веб-сайту  на основі моніторингу  і аналізу поведінки відвідувачів на сайті.

Транзакція (з англ. transaction) — цикл  взаємодії  об’єктів, що включає: запит — виконання завдання  — відповідь.

Трафiк — по-перше,  кількість  відвідувачів  веб-сайту  (або  його певної  сторінки) за одиницю  часу  (день,  місяць  і т. д.). По-друге, об’єм даних, що отримуються сервером (вхідний  трафік) або що від- правляються сервером (вихідний трафік).

Тред  (з англ. thread «нитка») —  послідовність  відповідей  на повідомлення в інтернет-форумах, блогах, списках  розсилки,  тобто

«гілка обговорення».

У

Унікальний клік (з англ. unique  click) — клік, зроблений корис- тувачем один раз в перебігу певного проміжку часу.

Унікальний контент — написання і наповнення веб-сайту  ори- гінальним,  унікальним контентом  (тексти,  графіка,  мультимедіа) з врахуванням вимог пошукової оптимізації.

Унікод (з англ. unicode) — стандарт кодування символів, що до- зволяє представляти алфавіти всіх існуючих мов.

Управління мережею (з англ. network management) — органі- зація функціонування інформаційної мережі за заданою програмою: включення і відключення системи,  діагностика  несправностей, збір статистики,  підготовка звітів тощо.

Управління сайтом — управління сайтом за допомогою CMS — системи управління сайтом, програмного продукту, призначеного для розробки, підтримки,  контент-наповнення і просування веб-сайту.

 

Утиліти (з англ. Utilities) — різні допоміжні програми, призна- чені для обслуговування і поліпшення роботи комп’ютера.

Ф

Файл (з англ. file «картка, документ») — документ, автономна одиниця  інформації. Також — стандартне меню прикладних програм Windows,  що відповідає за операції з файлами

Файловий сервер (з англ. File Server) — комп’ютер, що забезпе- чує доступ до файлів для віддалених користувачів.

Флеш банери — банери, створені при допомозі  флеш технології (flash), для залучення відвідувачів, формування іміджу або просуван- ня певного ресурсу.

Форум (Веб-конференція з англ. forum) — сайт для спілкування в мережі  Інтернет,  повідомлення в якому  є деревовидною  структу- рою, що складається з тредів.

Форум для обговорення — сайт для обговорень в Інтернеті, який зазвичай  сконцентрований навколо спеціальної  теми. Відвідувачі можуть розміщувати свої повідомлення в онлайні,  використовуючи формати,  визначені  постачальником такої  послуги.  На  деяких  фо- румах для надсилання повідомлень  необхідно  зареєструватися. Де- які форуми  містять архів, який можна використовувати для пошуку певної теми. Деякі форуми модеруються, тобто адміністратор форуму має право видаляти або редагувати  повідомлення, що надходять  на нього, та забороняти доступ до форуму користувачам, які їм зловжи- вають.

Фрейм — веб-сторінка,  що містить один з декількох  HTML- документів  складної  веб-сторінки і є її частиною  або доповненням. Зазвичай використовується для розміщення логотипу або навігатора у фіксованому місці екрану.

Х

Хост (з англ. host) — сервер, головний комп’ютер; провідний ву- зол (у мережі). Також — унікальний користувач веб-сайту, кількість і якість яких є важливою частиною статистики сайту.

Хостінг (з англ. hosting) —  надання  послуг  розміщення, під- тримки  і супроводу  веб-сайтів  на серверах компаній,  що спеціалізу- ються на таких послугах (хостінг-провайдерів).

 

Хостінг-провайдер (англ. hosting provider) — організація, що професійно  займається наданням  послуг хостінгу.

Ц

Цільова аудиторія — потенційні відвідувачі веб-сайту, на яких в першу чергу орієнтований даний ресурс.

Цільовий ринок  — ринок, що вибраний  в результаті  дослідження ринків  збуту тієї або іншої продукції  або послуги, характеризується мінімальними витратами на маркетинг  і забезпечує  для фірми осно- вну частку  результату  її діяльності  (прибутку або інших  критеріїв мети виведення на ринок товару або послуги).

Ціна — грошовий вираз вартості, сума грошей, яку споживачі по- винні сплатити  для отримання товару. Призначена фірмою ціна по- винна відповідати сприйманій  цінності пропозиції.

Цінова політика — сукупність  заходів  і стратегій  по управлін- ню цінами і ціноутворенням, мистецтво встановлення на товари (послуги) таких цін, які відповідали б витратам  на виробництво, кон’юнктурі ринку, задовольняли покупця  і приносили плановий прибуток.  Цінова  політика  розглядається тільки  в контексті  загаль- ної політики  фірми.

Ч

Чат (IRC  (Internet Relay  Chat) — програма, що призначена  для діалогового  спілкування (тобто  розмови) в Інтернеті.  Чат  дозволяє спілкуватися у реальному  часі за допомогою коротких текстових  по- відомлень. При цьому текст, введений за допомогою клавіатури на од- ному комп’ютері, одночасно відображається на екранах  комп’ютерів всіх учасниць та учасників розмови (переговорів).

Ш

Шифрування (з англ. encryption) — захист  інформації  від не- санкціонованого використання, заснований на перетворенні її в шиф- рований  текст, відновити  який можна лише за допомогою ключа, що використовувався при його шифруванні.

Шлюз (з англ. gateway) — програма для обміну даними між дво- ма мережами, що використовують різні протоколи.

 

A

Ad (рекламний носій,  реклама) — реклама в Інтернеті.  Має, як правило, двоступінчатий характер. Першим  ступенем є зовнішня  ре- клама, що розміщується рекламодавцем у видавців (банери, текстові блоки, міні-сайти  і ін.). У ній зазвичай  дається  посилання безпосе- редньо на сайт рекламодавця, який є другим ступенем.

Ad Frequency (частота показу реклами) — усереднена величи- на, що визначає  кількість  показів реклами унікальному користуваче- ві за певний проміжок часу.

Ad  Impression (покази реклами)  —  завантаження рекламного носія на комп’ютер користувача.

Ad Reach  (рекламне охоплення) — кількість  унікальних відвід- увачів, яким була показана реклама в заданий проміжок часу.

AIDA, Аttention, Interest, Desire, Action  (увага, інтерес, ба- жання, дія) — одна з найпоширеніших моделей рекламного звернен- ня. У 1896 р. запропонована Е.Левісом (США).

B

BOM, Bill of material (склад виробу, специфікація, рецептура, формула, рецепт, список інгредієнтів і т.д.) — список  всіх скла- дальних вузлів, проміжних  продуктів,  деталей і сировини,  які вклю- чаються в підсумковий вузол при збірці (виробництві). У ньому по- винна бути вказана кількість матеріалу кожного типу, необхідна для отримання вузла в зборі. Використовується для визначення переліку товарів і виробів, для яких необхідно сформувати заявки  на закупів- лю і виробничі замовлення.

Boolean  search  — пошук з використанням операторів булевої ал- гебри, таких, як AND, NOT і OR і ін. Використання операторів істот- но збільшує його ефективність. Детальний виклад мови і синтаксису запитів знаходиться в системі допомоги кожної пошукової системи.

Business-to-Customer (B2C) — це електронний магазин  малого або середнього виробничого  або торгово-посередницького підприєм- ства.

Business-to-Business (B2B)  —  корпоративна  система  крупної корпорації  регіонального  або галузевого рівня.

 

C

Click (клік) — клацання кнопкою миші на гіперпосиланні, після якого починається завантаження веб-сторінки або іншого елементу, на який встановлено це посилання.

CMS — це програмний продукт, призначений для розробки,  під- тримки,  контент-обслуговування і просування веб-сайту.  CMS  зна- чно спрощує та прискорює  роботу по оновленню  текстової й графіч- ної інформації  на сайті.

Cookie  — файл,  яким  веб-сервер  позначає  браузер  користувача при його відвідуванні.  Дозволяє відстежувати поведінку  користува- чів в Мережі.

СРА, Cost Per Action  (оплата за дію)  — цінова модель, при якій рекламодавець веде розрахунок  з видавцем, що розмістив рекламу, за конкретні дії залучених відвідувачів.

СРМ,  Cost Per thousand impressions (оплата за тисячу пока- зів)  — цінова модель, при якій розрахунок  вартості реклами заснова- ний на кількості її показів відвідувачам сайту. Одиницею розрахунку є тисяча показів.

СРС,  Cost  Per  Click  (оплата за  клацання мишею) —  цінова модель, при якій рекламодавець платить  безпосередньо  за клацання мишею на своїй рекламі. Одиницею розрахунку  є тисяча клацань ми- шею.

CPS,  Cost  Per Sale  (оплата за продаж) — цінова  модель, при якій рекламодавець веде розрахунок  з видавцем, що розмістив рекла- му, базуючись на продажах залучених рекламою відвідувачів.

CPV,  Cost Per Visitor (оплата за відвідувача) — цінова модель, при якій  рекламодавець веде розрахунок  з видавцем,  що розмістив рекламу, базуючись на кількості залучених відвідувачів. Одиницею розрахунку  є тисяча відвідувачів.

CRM-система (Customer Relationship Management — управ- ління взаєминами з  клієнтами) —  це  комплексна   інформаційна система  по  роботі  з інформацією для  підвищення ефективності й прибутковості бізнесу: автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, направлених на взаємодію  з клієнтами  (продажі,  маркетинг,  обслу- говування) за рахунок  обліку персональних переваг клієнтів.  CRM- система  включає  набір  додатків,  об’єднаних  загальною  бізнес-логі- кою та інтегрованих  в єдину інформаційну систему.

 

CRP,  Capacity Requirements Planning (планування  потреби у виробничих потужностях) — функція планування, призначена  для визначення, вимірювання і корекції необхідних обмежень потужності або рівнів потужності. Термін CRP в методології MRP II відноситься до процесу детального  визначення кількості  праці і виробничих ре- сурсів, необхідних для виконання виробничих завдань.

CTR, Click/Through Ratio (відгук банера) — вимірюється як від- ношення кількості клацань мишею на банері до кількості його показів.

D

DES,  Data   Encryption Standard (стандарт шифрування да- них) —  алгоритм  шифрування, розроблений Національним управ- лінням безпеки США для шифрування і дешифрування тексту за до- помогою 56-розрядного секретного ключа.

DSA,  Digital Signature Authorization (авторизація  цифрового підпису) — алгоритм  з використанням відкритого  ключа  для  ство- рення електронного  підпису, але не для шифрування.

DSS,   Digital  Signature  Standard  (стандарт  цифрового під- пису) —  стандарт,  прийнятий Національним управлінням безпеки США для перевірки достовірності  електронних документів.

E

EDI,  Electronic Data   Interchange (електронний обмін  дани- ми)  — електронний обмін діловими  документами  між торговими партнерами  в єдиному стандартизованому форматі.

EDIFACT, Electronic Data  Interchange for Administration, Commerce and  Transport (електронний обмін  даними (EDI) для адміністрування, комерції і транспорту) — стандарт  містить  ви- моги до даних для здійснення міжнародної  торгівлі. Визнаний  ба- гатьма країнами як стандарт електронного обміну даними для адмі- ністрування, комерції і транспорту.

Е-mail  — електронна  пошта,  передача  повідомлень  особі (групі осіб) по мережі Інтернет.

F

Flat  Fee Advertising (реклама за  тверду комісійну винагоро- ду)  — цінова модель розміщення реклами, коли вартість розміщення реклами не залежить  від кількості показів або клацань мишею.

 

FTP, File Transfer Protocol (протокол передачі даних) — прото- кол передачі файлів між мережевими пристроями; одна зі служб, що забезпечує  процес передачі файлів  в Інтернеті.  Анонімний  протокол FTP  надає можливість  користувачам одержувати доступ до файлів, що зберігаються  в загальнодоступних каталогах.

G

GIF,  Graphics Interchange Format  (формат графічного обмі- ну) — один з найбільш  поширених  графічних  форматів  в Інтернеті. Формат  має хороший алгоритм стиснення і дозволяє створювати до- статньо компактні графічні файли. Обмежений використанням 256 кольорів.

Gopher — розподілена система експорту структурованої інформа- ції. Одна із служб Інтернету. В даний час майже не використовується.

H

HTML, Hyper Text Markup Language (мова розмітки гіпертек- сту) — мова, що заснована  на мові SGML  і використовується для створення веб-сторінок  в Інтернеті.  Дозволяє об’єднувати  гіпертек- стові посилання,  текст, графіку, звук і відео.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol  (протокол передачі гіпер- тексту) — об’єктно-орієнтований протокол  рівня додатку, вико- ристовується в Інтернеті  з 1990 р.; позначення http  повідомляє бра- узерові, що запитуваний ресурс містить гіпертекст  і доступ до нього повинний  здійснюватися за допомогою протоколу  http,  що викорис- товується  для передачі даних між веб-серверами і браузерами.

HTTP-client (HTTP-клієнт) — програма, що встановлює  HTTP- з’єднання з метою відправки HTTP-запитів. HTTP-клієнт зазвичай  є браузером, таким як Netscape Navigator або Microsoft Internet Explorer, але також може бути і програмою, що запускається на сервері.

HTTP-server (HTTP-сервер) — програма,  яка  приймає  HTTP- з’єднання з метою обслуговування HTTP-запитів.

I

ICQ («I seek you») — пряме з’єднання між користувачами Інтер- нету для спілкування за допомогою текстових  повідомлень.  Вимагає наявності  спеціаль них клієнтських програм.

 

IDEA,  International Data  Encryption Algorithm (міжнародний алгоритм шифрування даних) — метод шифрування з 128-розряд- ним секретним  ключем, створений в 1992 р.

ІР-адреса (Internet Protocol  address) — 1) унікальне  число, яке призначається для ідентифікації підключених  до Інтернету  комп’ю- терів; 2) незалежна  адреса, що присвоюється вузлам  мережі адміні- стратором, використовуючи протокол TCP/IP. Підрахунок  кількості унікальних адрес IP дає оцінку кількості унікальних відвідувачів  да- ного сайту.

IRC,  Internet Relay  Chat (система розмовних кімнат в Інтер- неті) — на відміну від традиційної форми розмова здійснюється шляхом набору тексту на клавіатурі.

J

JPG — один з найпоширеніших форматів  графічних  файлів  в Ін- тернеті. JPG не дозволяє використовувати анімацію і прозорість, але добре передає фотографічні зображення. JPG добре стискається і до- зволяє використовувати до 16 млн кольорів.

M

MRP  II,  Manufacturing Resource Planning (планування  вироб- ничих ресурсів) — методологія  планування ресурсів виробничої компанії.  Є розвитком MRP.  У ідеалі займається оперативним пла- нуванням  продукції, фінансовим плануванням і володіє властивістю моделювання. Складається з ряду функцій,  кожна  з яких  пов’язана з останніми: бізнес-планування, планування продажів і операцій, об’ємно-календарне планування, планування потреби  в матеріалах, планування потреби у виробничих потужностях,  а також систем під- тримки виробничих потужностей  і матеріальних ресурсів.

MRP,  Material  Requirements Planning (планування   потре- би в матеріальних ресурсах) — методологія  планування потреби в матеріалах, що використовує дані складських  запасів і об’ємно- календарний план для розрахунку  потреби в матеріальних ресурсах.

O

OBI,  Open  Buying on the  Internet (відкрита торгівля  в Інтерне- ті) — стандарт для безпечної, сумісної торгівлі в Інтернеті за моделлю B2B, підтримуваний Консорціумом OBI.

 

R

RSA, Rivest-Shamir-Adleman — метод асиметричного шифруван- ня, розроблений компанією RSA Data Security.

S

SET, Secure Electronic Transactions (безпечні електронні тран- закції) — набір стандартів  по захисту платежів  за кредитними карт- ками в загальнодоступних мережах, таких як Інтернет, заснований  на використанні цифрового  підпису і сертифікатів і забезпечує  високий ступінь безпеки. Розроблений компаніями Visa і MasterCard в 1996 р.

S-HTTP, Secure HyperText Transfer Protocol (безпечний прото- кол передачі гіпертексту) — розширений варіант протоколу HTTP, який забезпечує шифрування даних, які передаються між веб-вузлом і веб-браузером, а також аутентифікацію сервера і клієнта.

Site  Frequency (частота відвідин сайту) — середня  величина, що показує, як часто відвідувачі бувають на веб-сайті. Розраховуєть- ся як відношення середньої кількості відвідування сайту унікальним користувачем за певний період часу.

Site Reach (розмір аудиторії сайту) — кількість унікальних від- відувачів, що побували на сайті за певний період часу.

Site Session  (відвідини, візит  сайту) — характеристика відвіду- вання сайту користувачем. Визначається як серія запитів до сервера, зроблених  одним користувачем в заданий  проміжок  часу. Протягом сеансу користувач  звертається до різних сторінок  сайту, кожен його запит відображається у файлах  журналу  сервера. Якщо протягом  30 хвилин від нього не поступило до сервера жодного нового запиту, се- анс вважається завершеним,  і відновлення користувачем активності через 31 хвилину  розцінюється як нове відвідування. З цим параме- тром тісно пов’язані  дві характеристики: session time (час, проведе- ний користувачем на сайті)  і session depth,  або page views (кількість сторінок, переглянутих користувачем за сеанс). Сукупність цих пара- метрів називається «глибиною інтересу користувача».

SSL, Secure Socket Layer — протокол компанії Netscape, що забез- печує захист транзакцій в Інтернеті за рахунок підтримки шифруван- ня і аутентифікації при передачі даних. В даний час завдяки дешевиз- ні впровадження є найбільш поширеним.

 

U

Usenet  —  система  телеконференцій (дискусійних груп),  в якій люди з усієї мережі беруть участь у безперервних  дискусіях.

W

Web-page (web-стоірнка) — складова частина веб-сайту. Фізич- но є HTML-файл. Може містити тексти, зображення, сценарії на мові JAVA і інші веб-елементи.  Сторінка  може генеруватися статично або динамічно.  У разі використання фреймів  кожен  фрейм  вважається окремою сторінкою.

Web-site (web-сайт) — сукупність  веб-сторінок,  об’єднаних  за змістом, які фізично знаходяться на одному сервері.

WWW, World Wide Web  (всесвітня павутина) — служба пря- мого доступу, що вимагає  повноцінного  підключення до Інтернету  і дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленим на веб-серверах змістом, відеозображенням, аудіозвуком,  графічним  зображенням, текстом і т. д. Взаємодія здійснюється за механізмом  клієнт-сервер з використанням протоколу  передачі гіпертексту (HTTP).