Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

3.4. призначення та специфічні характеристики пошукових систем

Пошукова система Яndex /www.yandex.ru/

Визнана найкращою і найбільш пер- спективною російською пошуковою системою, була удостоєна Гран-прі конкурсу  Національної Інтел  інтер- нет-премії. Веде пошук не просто за всіма словами, вказаними у запиті, а пошук «із розумінням змісту запи- ту». Підтримує систему розширених запитів. Для підтримки користувачів має дуже добру довідкову систему (гіперпосилання «Помощь»).

 

Коли є необхідність обмежити  пошук межами регіону, можна за- йти на сторінку регіонального Яndex /www.yandex.ru/regions.html/, поставити галочку у віконці, написати тему запиту. Яndex добре вміє шукати і обмежувати пошук різними умовами, в цьому випадку — сайтами одного регіону.

Пошукову  систему Яndex по праву вважають найвдалішим росій- ським інтернет-проектом. Унікальне програмне забезпечення (власний алгоритм) проекту дозволило вже на початку створення системи міцно закріпитися на російському пошуковому сегменті мережі Інтернет.

Згідно зі статистикою  зараз Яndex генерує до 80\% пошукового трафіку.  до основних переваг цього пошукового серверу можна відне- сти наступне:

– величезна індексна база;

– пошук з урахуванням російської морфології  запиту;

– велика кількість  допоміжних ресурсів;

– висока швидкість індексації та переіндексації сторінок.

Коротка характеристика пошукової системи Яndex:

1. Проіндексовано сторінок — близько 60 мільйонів.

2. Підтримка фреймів — читає тег NOFRAMES.

3. Типи файлів, що індексуються,  — html, php, asp, cgi, jsp.

4. Підтримка метатегів — використовує вміст тегів «description», якщо вони використовуються. Проте може проігнорувати їх, якщо зміст сторінки їм не відповідає.

5. Оновлення бази — приблизно раз на тиждень.

6. Середній час індексації сторінок — два дні.

7. Послуги швидкої індексації не надаються.

8. Платні  посилання — власна програма показу контекстної рек- лами Yandex.Direct залежно від вибраних  ключових слів. Покази контекстної реклами в середині сторінки результатів  пошуку.

9. Результати пошуку за каталогом — використовується власний каталог,  сайти в якому  ранжуються залежно  від кількості  посилань на них.

10. Частота ключових слів — ключові слова бажано вживати яко- мога ближче до початку документа. При цьому розподіл їх по тексту повинен  бути рівномірний. Частота,  що рекомендується, — від 0 до

5\% — документ  може бути високо  рангований  за рахунок  високого індексу цитування.

 

11. Link Popularity — Яндекс  використовує власну версію цього параметра, який називається індексом цитування. Цей показник  роз- рахований для домена і, в загальному  вигляді, вказує на кількість по- силань на домен з інших доменів.

Інформаційно-пошукова система Rambler /www.rambler.ru/

Незважаючи на англійську назву, на початку  була  створена  для  пошуку за російськомовними серверами. Містить  мільйони  документів  з більш, ніж 15000 сайтів. Довго була єдиною  з  усіх  російських   пошуко- вих систем, яка визнавалася фірмою Microsoft. Репутації цієї системи шкодять величезна кількість гіпер- посилань на рекламне сміття та сай-

ти низької якості, які є в результатах пошуку. Але, незважаючи на не- доліки, пошук інформації варто проводити тут через максимальну кількість  повернених посилань на документи.

Пошукова система «Апорт» /www.aport.ru/

Кількість відомих їй серверів скла- дає більше 13 тисяч, а число доступ- них документів  — біля 2 мільйонів. Як і Яndex, вона правильно розуміє лише   російську   мову.   В   системі

«Апорт» запит представляє собою одне або декілька ключових слів або фразу  з прийменниками та частка- ми (правда, прийменники та частки автоматично  ігноруються). Важли- вою особливістю є те, що пошук від-

бувається  за всіма граматичними формами ключового слова. Підтри- мує простий та розширений пошук. Вона є дуже хорошою довідковою системою. Недоліком її є малий обсяг проіндексованих документів.

 

Інтернет-каталог List.Ru /www.list.ru/

Стає   все  більш   популярним. На практиці з нього варто розпочинати пошук інформації в тих випадках, коли  зовсім  не  зрозуміло,  де  ж  її слід шукати.

Yahoo!  /www.yahoo.com/

Yahoo!  /www.yahoo.com/ —  це один із найпопулярніших тематич- них каталогів.  Інформація в ньому організована за темами та підтема- ми, що в сполученні з відмінною по- шуковою системою дає можливість використовувати «Yahoo!» як до- бру відправну точку для початку пошуку потрібного документа  в Ін- тернеті. На головній сторінці нада- ється  доступ до двох основних  ме-

тодів роботи з каталогом — пошуку за ключовими  словами і ієрархічному  дереву розділів (категорій). Довідкова  інформація за правилами складання простого запиту доступна за гіперпосиланням Help, а розширеного  запиту  — за гіперпосиланням Advanced  Search Syntax.

AltaVista /www.altavista.com/

Володіє найбільш швидким меха- нізмом пошуку та має найбільшу базу даних про ресурси Інтернету. Існує два варіанти запиту: простий (Simpl Search) та розширений (Advanced). Можна  задати  країну,

 

сервери  якої треба переглянути для складання відповіді. На жаль, у

«AltaVista» повільний темп оновлення бази даних, але це недолік всіх систем, що претендують на глобальне охоплення  мережі Інтернет.

«AltaVista» відкрита  в грудні  1995, а з червня  1996  року  стала партнером  «Yahoo!», і з того часу є вибраною  пошуковою  системою цього каталогу. Зараз  вважається найбільшою і досить авторитетною пошуковою системою. Заслуговує на особливий інтерес, оскільки до- зволяє вести пошук не тільки на англійській, але й на російській  і ба- гатьох інших мовах.

Міжнародна пошукова машина Google  /www.google.com/

«Googol» — математичний термін, що означає одиницю зі 100 нулями. Використання цього терміну ком- панією «Google» відображає її за- вдання організувати величезні  об- сяги      інформації      в     Інтернеті.

«Google» широко відомий як най- більший в світі пошуковий  сервер, який простий у використанні і за долю секунди безкоштовно видає зазвичай релевантні результати по- шуку. В «Google»  існує можливість  пошуку інформації  різними  мо- вами, в т.ч. російською  та українською.  «Google»  має власний  ката- лог,  організований за  різними  категоріями і темами.  Пошук інформації  в «Google»  здійснюється шляхом  як простого, так і роз- ширеного  запиту. Можна  встановити  власні налаштування запиту й пошуку. Крім того, існує кнопка  «Мне повезёт!TM»,  що автоматично переносить на першу із найдених сторінок. Пошук «Мне повезёт!TM» означає, що більше часу можна тратити на вивчення знайденого, аніж на його пошук. Зручність та простота «Google» зробили  його однією з найвідоміших  у світі пошукових  систем.

Excite — https://www.excite.com/

Ця  пошукова  система,  запущена  в 1995 р., швидко  розвивалася і вже у 1996 році змогла  купити  двох своїх конкурентів:  Magellan  і WebCrawler. Незважаючи на зміну  власника,  вказані  два пошукові сервери продовжують  працювати  як незалежні системи.

 

«Excite» передбачає пошук інформації за трьома типами індексів:

1. Excite  Search  — індекси збираються  пошуковим  роботом — па- вуком;

2. Channels Excite  — індекси  проглянуті співробітниками, деякі мають рецензії  (своєрідний каталог  усередині  пошукової  сис- теми);

3. Excite  NewsTracker — пошук ведеться  виключно  по серверах новин.

Hot  Bot — https://www.hotbot.com/

Система запущена в травні 1996 року. Є дітищем культового журналу  «Wired».   Ця  система  використовує пошуковий   механізм

«Inktomi». У відборі позицій  для багаторівневого  рубрикатора пере- важає орієнтація на молодь, що навчається.

Infoseek — https://www.infoseek.com/

Запущена на початку  1995 року система  «Infoseek»  має вельми солідну репутацію. Американський сервер із пошуком за всіма англо- мовними ресурсами і розділами трирівневого рубрикатора.  Рубрика- тор складений  із урахуванням «сімейного  користувача». Крім самої пошукової системи, включає каталог, формування якого здійснюєть- ся спеціальною  програмою. Деякі  з сайтів, що потрапили в каталог, мають спеціальну  відмітку, що означає  — «сайт оглянутий персона- лом і рекомендований користувачам».

Lycos  — https://www.lycos.com/

Американський пошуковий  сервер (про  різні аспекти  пошуку  в розділі Pro Search), створений спеціально для дітей, оскільки «об- ходить»  всі небезпечні  сторінки  і сайти. Підключення HotBot, дво- рівневий  рубрикатор.  Існуюча  з кінця  1994 року пошукова  система

«Lycos» є найстарішою  серед основних  пошукових  систем. Крім са- мої пошукової  системи «Lycos» має каталог  A2Z і рейтинг  сторінок top 5\% of all websites, який був дуже популярним.

Northern Light — https://www.northernlight.com/

Система почала працювати з серпня 1997 року і сьогодні це стрім- кими темпами індексована мережа, що ставить її нарівні з основними

 

пошуковими системами. Система має можливість  класифікувати до- кументи за темами, що є ще одним позитивним моментом її характе- ристики.

WebCrawler — https://www.вебcrawler.com/

Існує  з квітня  1995 року. Вже в березні  1996 р. власником  сис- теми стала відома «AOL», тому всім користувачам цього сервіс-про- вайдера була рекомендована саме ця пошукова система. В листопаді

1996 р. WebCrawler був куплений  своїм конкурентом Excite,  хоча і продовжує працювати як незалежна пошукова система. Має свою директорію рецензованих сторінок. Пошук по англомовних ресурсах здійснюється за словом або фразою чи розділами  рубрикатора.  Міс- тить розгалужений трирівневий рубрикатор.

 

 

Завдання для самоконтролю

1.  Як класифікують веб-сервери Інтернету  за призначенням?

2.  Чому  функціональні категорії  веб-серверів  розглядають як елементи інтегрованої  програми маркетингу  підприємства в мережі Інтернет?

3.  Які основні завдання можуть висуватися при побудові системи марке- тингу в Інтернеті  на основі веб-сервера?

4.  Яким  чином  підприємства можуть  отримувати  прямий  і непрямий прибуток при використанні серверів Інтернету?

5.  У чому полягає загальна специфіка серверів управління трафіком?

6.  Яке призначення і основи побудови пошукових  систем?

7.  З якою метою застосовують  показник  релевантності веб-сторінок  ме- режі?

8.  Якими є основні відмінності каталогів і пошукових  систем?

9.  У чому полягає специфіка використання ініціюючих серверів?

10.  Які основні складові елементи порталів ви знаєте?

11.  Для яких цілей застосовуються кінцеві сервери Інтернету?

12.  Якими є різновиди  інформаційних серверів Інтернету?

13. Які основні функції характерні  для інтерактивних магазинів?

14. Які загальні  цілі може реалізувати підприємство при створенні  влас- ного інтерактивного магазину?

15. У чому полягають  відмінності  магазину  в середовищі  Інтернету  від традиційної форми організації збуту?

 

16. Які особливості використання характерні для різних видів інтерактив- них магазинів?

17. З якою метою підприємство може створювати  торговельний автомат і автоматичний магазин у мережі Інтернет?

18. Якими основними  перевагами для фірми можна охарактеризувати ав- томатичний інтернет-магазин?

19. Які тенденції властиві розвитку інтернет-торгівлі в Україні та Європі?

20. Які пошукові системи вам відомі та в чому їх особливості?