Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

Додатки

 

 

ПРИКЛАДИ ІНТЕРНЕТ-АДРЕС ІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕМАТИКИ

додаток а

 

 

1.

Американська асоціація маркетингу

 

https://www.marketingpower.com

2.

Українська асоціація маркетингу

https://uam.in.ua/

3.

Журнали

 

 

Журнал «Маркетинг в Україні»

https://uam.in.ua/ukr/content/

nashi_proekti/jurnal/arhiv.php

Маркетинг-газета (Української асо- ціації маркетингу)

https://uam.in.ua/rus/content/

nashi_proekti/gazeta.php

Журнал «Маркетинг в России  и за рубежом»

www.dis.ru/market/

Журнал «Маркетолог»

https://marketolog.ru/

Маркетинг-журнал «4p.ru»

https://www.4p.ru/

Журнал «Новый  маркетинг»

https://marketing.web-standart.net/

Журнал  «Маркетинговые исследо- вания в Украине»

https://www.marketing-research.in.ua/

Український журнал про  маркетин- гові комунікації  і медіа «Marketing Media Review» (MMR)

https://mmr.net.ua/main/index.html

Російский  журнал   про   маркетинг

«Маркетинг Pro»

https://www.marketingpro.ru/

Журнал «Практика Рекламы»

https://www.prosmi.ru/

Журнал «Маркетинг и реклама»

https://www.mr.com.ua

 

Продовження додатку а

 

Каталог «Реклама & Дизайн в Укра- їні»

https://www.rid.com.ua

Журнал «Наружка»

https://www.rid.com.ua/narushka.php

Журнал «M.A.D.E.»

https://www.made.com.ua

Журнал «Промомікс»

https://www.promomix.net

Он-лайн газета про медіа и рекламі

«МедіаБізнес»

https://www.mediabusiness.com.ua

Інтернет-видання   про    маркетинг

«MarketingMix»

https://www.mm.com.ua

Газета про рекламу «AdReport»

https://www.adreport.com.ua

Газета про зовнішню рекламу «Out- door Ukraine»

https://outdoor.com.ua

Газета про брендинг «BrandReport»

https://brandreport.com.ua

Газета про BTL «btlReport»

https://btlreport.com.ua

Інтернет-видання «AdMe-Украина»

https://ua.adme.ru

Щоденна   on-line  газета  про  медіа- ринок

https://www.mediabusiness.com.ua

Журнал по галузі івент-послуг «Вда- ла подія»

https://www.podiya.kiev.ua/index. php?

lang_id=1&menu_id=157

Журнал про рекламу «Індустрія рек- лами»

https://www.ir-magazine.ru https://www.adindustry.ru

Журнал «Російський Рекламний Ві- сник»

https://www.prosmi.ru/magazin/rrv

Журнал про брендинг і креатив  для практиків    реклами    і   маркетингу

«Рекламні Ідеї YES!»

https://www.advi.ru

Журнал «Реклама.  OUTDOOR Me- dia»

https://outdoormedia.ru

Журнал «Вивіски.   Реклама.   OUT- DOOR»

https://www.signweb.ru

Промо-сайт журналу  «Маркетолог»

— «7 статей по маркетингу  кожного тижня»

https://www.7st.ru

Журнал про ринок розміщення зов- нішньої реклами «Реклама. Out- doorMedia»

https://www.outdoormedia.ru

Журнал «Креатив&Creativity»

https://www.creative-mgz.ru

Журнал «Рекламні технології»

https://www.rectech.ru

 

Продовження додатку а

 

Журнал про PR, консалтинг,  брен- динг, рекламу, політичні технології, менеджмент, методику маркетинго- вих і соціологічних досліджень «Со- Общение»

https://www.soob.ru

Міжнародний електронний журнал

«Стратегічне планування, маркетинг, обслуговування клієнтів, управління персоналом і оплата праці»

https://www.rayter.com

Журнал «Маркетинг і маркетингові дослідження»

https://www.marketingandresearch.ru

Журнал «Рекламодавець»

https://www.reclamodatel.ru

Журнал «Бренд-менеджмент»

https://www.brand-management.ru

Журнал             «Лабораторія            реклами, маркетингу  і PR»

https://lab.advertology.ru

Журнал «Маркетинг Менеджмент»

https://www.mgmt.ru

Електронний  маркетинговий  жур- нал «Bi-marketing.ru»

https://www.bi-marketing.ru

Журнал «Практика Реклами»

https://www.prosmi.ru/magazin/

practic/about

Журнал «Атлас Рекламного Ринку»

https://www.prosmi.ru/magazin/atlas

Журнал  про   маркетинг   в  рітейлі

«Display Russia»

https://popairussia.com/db/display. html

Місцевий online-журнал про рекламу

https://adlife.spb.ru

Журнал «PR в Росії»

https://www.rupr.ru

Електронний журнал  про креативні технології «КРЕАкратія»

https://www.kreakratia.ru

Газета «Мережевий маркетинг і пря- мий продаж»

https://www.mlm-gazeta.ru

Журнал «Світ етикетки»

https://www.labelworld.ru

Журнал про управлінняи продажа- ми «Sales Business»

https://www.salespro.ru

Журнал про брендинг і комерційний дизайн «Identity»

https://www.artgraphics.ru/identity. html

Журнал про стимулювання ЗБУТУ

«BTL magazine»

https://www.btl-magazine.ru

Журнал    «комерційний   директор. Sales & Marketing Management»

https://www.salesandmarketing.ru

Журнал соціологічних та маркетин- гових досліджень «Телескоп»

https://www.teleskop-journal.spb.ru

 

Продовження додатку а

 

Журнал    «Технології     управління маркетингом»

https://www.techizdat.ru/catalogue/

journals/2251

Журнал «Новини маркетингу»

https://www.marketingnews.ru

Журнал «Практика ринкових дослід- жень»

https://www.gortis.info/index. php?option=com_content&task=blog category&id=138&Itemid=290

Журнал «Практичний маркетинг»

https://www.bci-marketing.ru/pm.htm

Періодичний   збірник    «Дайджест- маркетинг»

https://www.bci-marketing.ru/dj.htm

Бюлетень  «Рекламодавець» (дода- ток до журналу  «Практичний мар- кетинг»)

https://www.bci-marketing.ru/rm.htm

«Ексклюзивний маркетинг»  (дода- ток до журналу  «Практичний мар- кетинг»)

https://www.bci-marketing.ru/em.htm

«АртМаркетинг» (додаток   до  жур- налу «Практичний маркетинг»)

https://www.bci-marketing.ru/am.htm

Журнал «Маркетинг Менеджмент»

https://www.marketing-magazine.ru/

Журнал  LOYALTY.INFO —  ефек- тивні програми лояльності

https://www.loyalty.info/magazine. html

Журнал «Промисловий маркетинг»

https://www.marketprom.ru

Журнал «Маркетинг успіху»

https://www.a88.narod.ru/mu2007. htm

Журнал «ЧАС РЕКЛАМИ»

https://time.rusba.ru

Американский   тижневик    «Adver- tising Age» на російській мові

https://www.adage.ru

Журнал «Маркетинг:  ідеї і техноло- гії» (Білорусія)

ht tp:/ /www .qa. by/p ubli shi ng/

marketing/about

Газета про маркетинг, рекламу і PR в

Казахстані  «a*DverTisiNg»

ht tp:/ /www .qa. by/p ubli shi ng/

marketing/about

Журнал «Advertising Age»

https://www.adage.com

Іспанський   журнал    про   рекламу

«Anuncios»

https://www.anuncios.com

Англійський  журнал,   присвячений маркетингу  «Marketing Week»

https://www.marketingweek.co.uk

Другий за обсягом американский тижневик,  присвячений рекламі і маркетингу  «Adweek»

https://www.adweek.com

Журнал «Mediaweek» по медіаінду- стрії

https://www.mediaweek.com

 

Продовження додатку а

 

Журнал про рекламу  «Lurzer’s Arc- hive»

https://www.luerzersarchive.com

Огляди   і  новини  світової  реклами від «Guardian»

https://media.guardian.co.uk/

advertising

Розділ  «Media&  Advertising» газети

«The New York Times»

https://www.nytimes.com/pages/

business/media/index.html

Міжнародний журнал  реклами  (In- ternational Journal of Advertising, IJA)

https://www.internationaljournalofadv ertising.com

Журнал  «New  Media  Age»  (NMA, Великобританія)

https://www.nma.co.uk/Home/ Default.aspx

Видання про рекламу, медіа і марке- тингові комунікації  «Campaign»

https://www.brandrepublic.com/ Campaign

Журнал про ЗМІ «Media&Marketing

Europe»

https://www.mandmeurope.com

Видання   «Marketing»  (Великобри- танія)

https://www.marketingmagazine.co.uk

Міжнародний журнал «Маркетин- гові  дослідження» («International Journal  of Market Research», IJMR, Великобританія)

https://www.ijmr.com

Журнал рекламних досліджень (Jour- nal of Advertising Research, JAR)

https://www.jar.warc.com

Інтернет-видання по історії реклами

«History of Advertising Trust»  (Ве- ликобританія)

https://www.hatads.org.uk

Інтернет-видання  по  маркетингу   і рекламі «Adrants

https://www.adrants.com

Інтернет-видання «Advertiser-Tribu- ne»

https://www.advertiser-tribune.com

Журнал інтерактивної реклами («Journal of Interactive Advertising», JIA, США)

https://www.jiad.org

Щоквартальний журнал по страте- гічному маркетингу для керівників підприємств «Market Leader» Світо- вого центру рекламних  досліджень

https://store.warc.com/ DisplaySection. aspx?ProductID=75

Канадский журнал маркетингових досліджень  (Canadian Journal  of Marketing Research, CJMR)

https://www.mria-arim.ca/ PUBLICATIONS/CJMR.asp

Журнал    досліджень     споживачів

«Journal  of Consumer  Research»

https://www.journals.uchicago.edu/ JCR

 

Продовження додатку а

 

Журнал «Маркетинг» («Journal of Marketing») Американської Асоціа- ції Маркетингу (AMA)

https://www.marketingpower.com/

content1053.php

Журнал «Маркетингові дослід- ження  «(«Journal of Marketing Res- earch») Американської Асоціації Маркетингу (AMA)

https://www.marketingpower.com/

content1054.php

Журнали про маркетинг,  медіа і ре- кламу  «Marketing&Media» і «Trend Marketing» (Чехія)

https://mam.ihned.cz

Видання    для   спеціалістів    по   PR

«The Holmes Report»

https://www.holmesreport.com

Інформація про стратегії маркетин- гу у Internet

https://www.wilsonweb.com/awards

Інформація про американські жур- нали з маркетингу, а також статті, огляди, посилання на сервери мар- кетингових  фірм;

https://www.marketingtools.com/ AmericanDemographics/ MarketingTools

4.

Дослідницькі компанії

 

 

Компанія     маркетингових   дослід- жень    і   досліджень    телеаудиторії

«Gfk Ukraine»

https://www.gfk-usm.com.ua

Група компаній  «Українська Мар- кетингова Група» (UMG, Research International Ukraine)

https://www.umg.ua

ТВ-панель компанії «Gfk Ukraine»

https://www.media.gfk.com.ua

Компанія     маркетингових   дослід- жень «TNS Ukraine»

https://www.tnsofres.com.ua

Центр  соціальних  і політичних  до- сліджень СОЦІС

https://www.socis.kiev.ua

Компанія   «Моніторинг ЗМІ   Укра- їни»

https://www.monitoring.com.ua

Компанія  SIREX Marketing Service

https://www.sirex.com.ua

Компанія  «Media-Box»

https://mediabox.kiev.ua

Компанія    «Бюро    Маркетингових

Технологій»

https://marketingburo.com.ua

Сайт компанії  «Alliance Capital  Ma- nagement»

https://www.marketing.net.ua

Компанія  «Український Медіа  Мо- нітор» («УММ», Ukrainian Media Monitor, UMM

https://www.umm.kiev.ua

 

Продовження додатку а

 

Агентство     «MASMI     —     Rating» (MASMI Research Group)

https://www.masmi.com

Компанія     маркетингових   дослід- жень «Ipsos»

https://www.ipsos.com

Інформаційна  система   моніторин- гу прямої  реклами  в пресі компанії

«Alliance Capital Management»

https://mediaindex.info

Дослідницька   компанія     «Cortex» (аналітичний   підрозділ    холдингу

«Publicis Groupe Ukraine»)

https://www.mediaplanning.com.ua/

site/page.php?id_page=15

Агентство досліджень  і консалтингу по маркетингу, орієнтованому на ди- тину «Kids Market Consulting»

https://kmc.com.ua

Консалтингова і дослідницька фір- ма «Action Data Group»

https://www.actiondatagroup.com

Дослідницька компанія   «Українсь- кий маркетинговий проект» (УМП)

https://ump.kiev.ua

Дослідницька  компанія   «CONSU- MER INSIGHTS UKRAINE» (CIU)

https://www.ciu.kiev.ua

Дослідницьке агентство  «Touchpoll

Ukraine»

https://www.touchpoll.com.ua

Маркетингова дослідницька компа- нія «InMind»

https://www.inmind.com.ua

Дослідницька компанія  «Target»

https://www.target.com.ua

Компанія  «Research service»

https://www.reserv.kiev.ua

Експертна група «Kwendi»

https://www.kwendi.net

Аналітичний   центр   «Украгрокон- салт»

https://www.ukragroconsult.com

Дослідницька корпорація «Synovate»

https://www.synovate.com

Проект  «Marketing-online» (база різноманітних маркетингових про- дуктів — досліджень, оглядів і ін.)

https://www.marketing-online.com.ua

Дослідницьке            і             консультаційне агентство «Marketing Lab»

https://marketing-lab.com.ua

Дослідницька і бренд-консалтингова компанія   «Research  &  Branding Group»

https://www.rb.com.ua

Компанія   «Міжнародна Маркетин- гова Група»

https://www.marketing-ua.com

 

Продовження додатку а

 

Компанія  маркетингових дослід- жень «IFAK Ukraine» (партнер  ком- панії IFAK,  Німеччина)

https://www.ifak.com.ua

Компанія  DIAC

https://www.diac.dn.ua

База     маркетингової            інформації

«MARKETING»

https://www.marketing.vc

Компанія     маркетингових   дослід- жень і досліджень ЗМІ «КОМКОН»

https://www.comcon-2.ru

Компанія вивчення громадської думки, маркетингових досліджень, досліджень  ефективності ЗМІ  і ре- клами Ромір (спеціалізується на споживчих  дослідженнях)

https://www.romir.ru

Компанія     маркетингових   дослід- жень «Бізнес Аналітика»

https://www.businessanalytica.ru

Дослідницька і консалтингова ком- панія «A/R/M/I-Marketing» (Mill- ward Brown)

https://www.armi-marketing.com

Група компаній  monitoring.ru — до- слідження ринку, медіа, Інтернету

https://www.monitoring.ru

Бази  даних по дослідженнях ринків компанії «Росбізнесконсалтинг»

https://research.rbc.ru

Сайт,  присвячений  маркетинговим дослідженням

https://www.proresearch.ru

Агентство    маркетингових   дослід- жень «Ipsos Russia»

https://www.ipsos.ru

Магазин  готових досліджень  «Infor- Market.ru»

https://www.informarket.ru

Дослідницька компанія  PREVIEW, що спеціалізується на тестуванні марок  і упаковки,  ефективності ре- клами, проведенні  телефонних до- сліджень і фокус-груп

https://www.preview.ru

Маркетингове агентство FDFgroup

https://www.fdfgroup.ru

Компанія     маркетингових   дослід- жень і вивчення  громадської  думки

«Validata»

https://www.validata.ru

Маркетингове агентство  Infowave, що спеціалізується на вивченні  спо- живачів, конкурентів і оцінці ринко- вої ситуації

https://www.infowave.ru

 

Продовження додатку а

 

Центр  соціологічних і маркетинго- вих досліджень «Аналітик»

https://www.socio-research.ru

Маркетингове агентство DSM Group

https://www.dsm.ru

Центр  соціологічних і маркетинго- вих досліджень ФОРІС

https://www.foris.ru

Маркетингове Консалтингове Агент- ство «Бізнес-Рейтинг»

https://www.businessrating.ru

Дослідницька компанія  MAR  Con- sult

https://marconsult.ru

Інститут  дослідження руху товару  і кон’юнктури оптового ринку

https://www.itkor.ru

Маркетингове  Агентство   «Step   by

Step»

https://www.step-by-step.ru

Агентство    маркетингових   дослід- жень «IMCA Organic Research»

https://www.imca.ru

Маркетингове            агентство       «CSR Research»

https://www.c-s-r.ru

Маркетингове            агентство       «IMS Group»

https://www.ims-group.ru

Аналітичний Центр  «Бізнес  і Мар- кетинг»

https://www.bma.ru/enter.htm

Агентство ABARUS Market Research

https://abarus.ru

Об’єднане   маркетингове   агентство

«Маркетдейт»

https://www.marketdata.ru

Компанія  «експрес-огляд», що спе- ціалізується на готових досліджен- нях

https://www.e-o.ru

Магазин  маркетингової інформації про ринок продуктів харчування InfoFood

https://www.infofood.ru

Дослідницька і консалтингова ком- панія    «Advanced    Communications

& Media»  (ACM-Consalting), спеці- алізується на дослідженнях ринку зв’язку

https://www.acm-consulting.com

Дослідницька компанія  «MAGRAM Market Research»

https://www.magram.ru

Агентство «SYMBOL — MARKE- TING»,  що спеціалізується на галу- зевих і споживчих  дослідженнях

https://www.symbol-marketing.ru

 

Продовження додатку а

 

Дослідницьке   агентство    MITTEL MGU Market Research & Consulting

https://www.mittel-mgu.ru/info

Дослідницьке агентство «iKS-Con- sulting»,  спеціалізується на дослі- дженнях  телекомунікаційного рин- ку Росії і країн СНД

https://www.iks-consulting.ru

Компанія  «Mobile Research Group»

https://www.mobile-analytics.ru

Російсько-американська консульта- ційна група «CPMG-Техноконсалт»

https://www.cpmg-tc.ru/info/rus

Дослідницька група «Market Capital

Solutions»

https://www.marcs.ru

Дослідницька група «Екро-rg»

https://www.ecro.ru

Дослідницька компанія  «RPRG»

https://www.rprg.ru

Дослідницьке  агентство   «DISCO- VERY Research Group»

https://www.drgroup.ru

Світовий центр рекламних дослід- жень (World Advertising Research Center,  WARC)

https://www.warc.com

Британське бюро дослідження рин- ку (British Market Research  Bureau, BMRB)

https://www.bmrb.co.uk

Міжнародна компанія  ринкових  до- сліджень «Euromonitor»

https://www.euromonitor.com

Міжнародна компанія   маркетинго- вих досліджень «TNS Gallup»

https://www.tnsglobal.com

Міжнародна компанія  маркетинго- вих досліджень  і досліджень  телеві- зійної аудиторії «Gfk Group»

https://www.gfk.com

Міжнародна дослідницька і консал- тингова компанія  «IDC»,  що спеціа- лізується на дослідженні  ринків, що розвиваються

https://www.idc.com

Дослідницька  компанія    «Admeyer

Marketing»

https://www.admeyer.com

Дослідницька   компанія     «Jupiter- Research»

https://www.jupiterresearch.com

Європейська дослідницька компа- нія «GIM»  (Institute of Innovative Marketing Research)

https://www.g-i-m.com

Інститут  маркетингових досліджень

IFAK (Німеччина)

https://www.ifak.com

 

Продовження додатку а

 

Британська дослідницька компанія

«Informa»

https://www.informa.com

Аналітична компанія «eMarketer» (займається дослідженнями роз- витку інтернету, е-бізнесу, он-лайн маркетингу  і ін.)

https://www.emarketer.com

Маркетингова асоціація радіомовців США  «Radio  Advertising Bureau» (RAB)

https://www.rab.com

Американська   маркетингова    асо- ціація   продавців    on-line    реклами

«Interactive    Advertising    Bureau» (IAB)

https://www.iab.net

Український рекламний портал

https://www.reklamaster.com

Інформаційний портал  «Реклама в

Україні»

https://advertising.com.ua

5.

Сайти про рекламу, маркетинг і PR

 

Українська версія російськомовного порталу про маркетинг, рекламу, PR

https://www.sostav.ua

Український рекламний портал

https://www.reklamaster.com

Інформаційний портал  «Реклама в

Україні»

https://advertising.com.ua

Рекламний український портал «Ре- кламний  простір»

https://www.rup.com.ua

Сайт про маркетинг «MarketingMix»

https://www.mm.com.ua

Незалежний інформаційний проект про маркетинг  «Правильний марке- тинг»

https://4p.net.ua

Ресурс по директ-маркетингу

https://www.osdirect.com.ua

Портал брендів

https://brand.kiev.ua

Спеціалізований портал про рекламу

https://www.reklama-live.com.ua

Сайт про маркетинг, рекламу, PR

https://www.proreklamu.com

Кримська       асоціація             маркетингу

(об’єднання місцевих ЗМІ

https://cam.ukrbiz.net

Всеукраїнський портал  про PR  (ав- торський  проект)

https://propr.com.ua

Портал про PR в Україні

https://publicity.kiev.ua

Сайт про рекламу в Харкові

https://re.kharkov.ua

Сайт  PULT,   присвячений  рекламі як бізнесу

https://pult.com.ua

 

Продовження додатку а

 

Незалежний  портал   про  PR   «PR- Сenter»

https://pr-center.org.ua

Портал про BTL

https://www.btlka.com.ua

Український Product Placement пор- тал

https://www.productplacement.com.ua

Європейський PR-конгрес

https://www.prcongress.com.ua

Медіа-бібліотека — проект  Лабора- торії законодавчих ініціатив

https://www.media.parlament.org.ua

Портал «Рекламаркет»

https://www.reklamarket.net

Моніторинг  друкованих   і  мереже- вих ЗМІ

https://smi.liga.net

Проект «Біржа  соціальної реклами» Всеукраїнській рекламній коаліції

https://socialadvertising.com.ua

Російськомовний портал про марке- тинг, рекламу, PR

https://www.sostav.ru

Портал «Наука про рекламу»

https://www.advertology.ru

Інформаційно-аналітичний   портал про ринок реклами

https://www.admarket.ru

Портал  про  рекламу  для  професіо- налів

https://adworker.ru

Сайт     «Енциклопедія    рекламних знань»

https://www.ereklama.ru

PR і Реклама  в Росії

https://www.rwr.ru

Сайт, присвячений практиці реклами

https://www.advesti.ru

Сайт видання про рекламу «Реклам- ний вимір»

https://www.triz-ri.ru

Сайт «Енциклопедія маркетингу»

https://marketing.spb.ru

Електронний журнал по маркетингу

https://4p.ru

Сайт про креативну рекламу

https://www.adme.ru

Інформаційно-аналітичний   портал про ринок реклами

https://advertising.report.ru

Сайт «Вся реклама: реклама, мар- кетинг, PR» автора книги «Міфо- дизайн реклами» Андрія Ульянов- ського

https://www.allreklama.ru

Сайт  «Майстерня рекламного   тек- сту»

https://admarket.boom.ru

Ілюстрований ресурс, присвячений розробці торгових марок, упаковок і просуванню марочних товарів

https://www.nashamarka.ru

 

Продовження додатку а

 

Всеросійський рекламний портал

https://www.reklamaru.com

Проект  «MediaRevolution», присвя- чений інтернет-рекламі

https://mediarevolution.ru

Статті  про  маркетинг  на  сайті  про корпоративний менеджмент

https://www.cfin.ru/marketing

Сайт про зовнішню рекламу

https://www.outdoor.ru

Інформаційний ресурс про рекламу

https://www.advertising.ru

Сайт про маркетинг послуг

https://www.s-marketing.ru

Блог    експериментального   марке- тингу

https://www.kul-blog.com

Незалежний проект «Корпоратив- ний менеджмент» по управлінню компаніями, інвестиціями, фінанса- ми і маркетингом

https://www.cfin.ru

Ресурс про брендинг і рекламу

https://www.createbrand.ru

Інформаційно-довідковий     портал, присвячений брендингу

https://www.branding.ru

Авторський сайт про рекламу і медіа планування

https://www.media-planning.ru

Рекламний портал Reklamistu.ru

https://reklamistu.ru

Інформаційно-аналітичний   портал про соціальну рекламу

https://www.socreklama.ru

Колекція рекламних  слоганів і гасел компаній і торгових марок.

https://www.textart.ru

Колекція іміджевих і рекламних слоганів та логотипів російських і зарубіжних  компаній.

https://sentence.ru

Статті  про хитрощі  public  relations, секрети маркетингу  і реклами

https://www.7st.ru

Професійний PR-портал «Радник»

https://www.sovetnik.ru

Сайт про PR

https://www.pronline.ru

Авторський проект про PR

https://www.piar.ru

Міжнародний    форум     PR-спеціа- лістів

https://www.bprw.com

Довідково-інформаційне            web-ви- дання «PR info», присвячене  PR

https://www.pr-info.ru

PR — тематичний портал «PR Guru»

https://www.prguru.ru

Новини  зі світу рекламоносіїв, а також загальні новини рекламного ринку Росії

https://www.mediamarket.ru

 

Продовження додатку а

 

Інформаційний бюлетень по директ- маркетингу

https://www.dmonitor.ru

Багато  цікавого  по маркетингу  і ре- кламі

https://www.e-xecutive.ru

Сайт  Тимофія Бокарева,  фахівця  з інтернет-реклами

https://agency.promo.ru

Різне про рекламу

https://www.manager.ru/

catalogues/advertising

Сайт для рекламодавця і рекламіста

https://re-port.ru

База     маркетингової            інформації

«MARKETING» компанії  «Alliance

Capital Management»

https://www.marketing.vc

Інформаційно-аналітична    система

«Медіалогія»

https://www.medialogia.ru

Online  колекція  логотипів  зі всього світу (близько 5000)

https://www.logotypes.ru

Блог   копірайтера  «Реклама  очима рекламіста»

https://www.mastertext.spb.ru/blog

Енциклопедія інтернет-реклами

https://book.promo.ru/book

Статті про інтернет-рекламу

https://webpromo.com.ua

Сайт про електронний маркетинг

https://elmarketing.ru

Музей  реклами,  історія  реклами   в

Америці

https://www.admuseum.org

Паризький музей реклами

https://www.lesartsdecoratifs.fr/gb/

03museepublicite/index.html

Англійський портал  про маркетинг, рекламу, PR  і медіа

https://www.brandrepublic.com

Електронна газета від журналу Creativity (Crain Communications Inc.). Рекламні новини Америки

https://www.adcritic.com

Огляд рекламної техніки і прийомів

https://www.adcracker.com

Сайт, присвячений оглядам реклами

https://www.adcritic.com

Сайт  про брендинг,  маркетинг  і ко- мунікації

https://www.buildingbrands.com

Англомовний ресурс — база даних більше 20 000 ключових  ідей з книг по бізнесу

https://www.salesandmarketingbooks. com

Сайт  про  світових  лідерів  реклами

(агентствах  і рекламодавцях)

https://www.adbrands.net

 

Продовження додатку а

 

Маркетингові дослідження і аналіз тенденцій в електронній комерції і Інтернет

https://www.emarketer.com

6.

Адреси з питань щодо бізнесу та фі- нансів:

https://www.finance.com.ua https://www.infobank.com.ua https://www.bin.com.ua/ https://www.finport.net https://www.dinai.com https://www.marketing.spb.ru/ https://www.blib.al.ru/ https://www.kommersant.ru/ https://www.business.kiev.ua https://www.reklamaster.com https://www.logotypes.ru

7.

Інтернет-рекламні агентства:

https://www.mediacom.com.ua https://www.netvertising.com.ua

8.

Рейтинг  ЗМІ

https://www.topping.com.ua https://www.bigmir.net https://www.a-counter.com.ua

9.

Банерні системи (обмін рекламою)

https://www.banner.kiev.ua https://www.sle.com.ua https://www.banner.toping.com.ua

10.

Адреса Львівського статуправління:

https://www.stat.lviv.ua

11.

Веб-сторінка  Львівської міськради

https://www.city-adm.lviv.ua

 

МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ Google:           — https://www.google.com

AltaVista:        — https://www.altavista.com Excite:  — https://www.excite.com HotBot:    — https://www.hotbot.com Lycos:           — https://www.lycos.com WebCrawler: — https://www.webcrawler.com/

НАЙВІДОМІШІ ПОШУКОВІ СЕРВЕРИ

 

додаток Б

 

 

Українські пошукові  системи

Російські пошукові  системи

https://www.topping.com.ua

https://www.rambler.ru

https://meta-ukraine.com

https://www.ru

https://www.internetri.com.ua

https://search.interussia.com

https://poshuk.dnepr.net/

https://www.susanin.net

https://www.uazone.net/sesna/

https://www.agama.ru/winp/aport/

https://www.uazone.net.

https://www.stars.ru

https://el.visti.net/ua-inet/.

https://www.list.ru

https://www.ukrainet.lviv.ua

https://rmk.msk.ru

https://weblist.gu.net/

https://yandex.ru

https://uahoo.gu.net

https://ftpsearch.city.ru/ftpsearch.ru.html

https://www.infoukes.com

https://search.udm.net

https://sun.viaduk.net/вебlist.html

https://www.medialingua.ru/www.search

https://www.trifle.net/qp/

https://www.ipclub.ru/linkmaker

https://www.susanin.com

https://www.au.ru

https://www.kharkiv.com/

https://www.neystadt.org/russia

https://www.intes.odessa.ua/

https://www.cti.ru/alta.html

https://www.search.kiev.ua

https://www.bluepage.dux.ru

https://www.ukrania.com

https://pingwin.net.ru

https://www.ukraine.com

 

https://www.a-counter.kiev.ua/

 

https://www.max.odessa.ua/search/   index. rus.html

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

додаток В

 

 

Галузі за- стосування Інтернету у маркетингу

 

Засоби

Інтернету

 

Цільові групи

Способи здійснення маркетингових заходів

 

Інтернет- послуги

1

2

3

4

5

1.1. Підтримка ділових зв’язків

1.2.

– Е-mail (електрон- на пошта);

– Usenet (електронні дошки оголошень);

– Listserv (поштові реєстри в електро- нній пошті);

– Voice mail (голо- совий зв’язок);

– Video conference (проведення Відео-конферен- цій);

– MUDS (багато- користувальниць- кий діалог);

– IRC — Internet Relay Chat (рет- рансляція бесіди в Інтернеті).

1.3. Постачальни- ки, споживачі, агенти, дистри-

б’ютори, партне- ри, центри дос- ліджень, урядові заклади.

1.4.

– Персоніфікова- ний обіг;

– звернення до конференції або дискусій- ний аркуш;

– використання дощок оголо- шень.

1.5.

– Списки-розси- лання та спеціалізовані дискусійні арку- ші (у т.ч. послуги з передплати  й моніторингу);

– послуги з ком- плектування матеріалів  преси;

– розсилання новин сервера;

– рекламні послуги на дошках оголо- шень;

– міжнародні ор- ганізації зв’язку: конфедерації, групові угоди, союзи (торго- вельні асоціації), співтовариства сервісних груп.

2.1.

В и в ч е н н я ринку

2.2.

WWW, інформа- ційний пошук і його програмне забез- печення — Netscape, Microsoft, Gopher, Archie, WAIS (Wide Area)

2.3. Звіти  з дослідження країн і ринків, специфічні звіти галузей,

торговельні кон- такти, агенти й дистриб’ютори, ринкові лідери.

2.4.

Пошук вторинної інформації:

а) друк ключових слів, використо- вуючи одну з по- шукових систем WWW;

б) звернення до одного з ділових міжнародних каталогів.

2.5.

– Надання інфор- мації державни- ми (у тому числі статистичними) установами  на власних сайтах;

– веб-сторінки періодичних видань;

– комерційні  веб- сторінки;

– послуги з комплектування матеріалів  преси;

 

Продовження додатку В

 

 

Information Server), Veronica (Very Easy Rodent-Oriented

Net-wide Index to Computerized Archives), e-mail, власний сайт

Споживачі (по- тенційні й фак- тичні), агенти й дистриб’ютори

Первинні дослідження з використанням різних класичних методів, таких

як опитування, анкетування, інтерв’ю

– спеціальні програми по фільтрації через спостереження (імпліцитний підхід) і через співробітництво (експліцитний підхід)

3.1. Покупка в Інтернеті

3.2.

Такі ж, як у п. 1.2, п. 2.2.

3.3. Постачаль- ники, агенти, дистриб’ютори, партнери

3.4.

– Інтернет-мага- зини;

– аукціонні про- дажі;

– Інтернет-су- пермаркети;

– віртуальні виставки-про- дажі;

– E-mail марке- тинг.

3.5.

– Надання фінан- сових послуг через Інтер-

нет: розвиток Інтернет-банків, брокерських  сер- вісів і платіжних систем;

– побудова співтовариств, націлених на електронну комерцію.

4.1.

Продаж че- рез Інтернет

4.2.

WWW site

4.3.

Глобальні по- купці (фактичні й потенційні)

4.4.

– Business-to- business (B2B);

– торгівля про- мисловими товарами або бізнес-по- слугами між підприємства- ми, а також оптові продажі;

– Business-to- consumer (B2C) — роз- дрібні продажі споживчих товарів кінцевому спо- живачеві

4.5.

Такі ж, як у п. 3.5.

 

Продовження додатку В

 

5.1.

Реклама то- варів і послуг у мережі

5.2.

WWW сайти, дош- ки оголошень

5.3.

Потенційні  по- купці

5.4.

– Розміщення реклами на тематичних  і загально-ін- формаційних сайтах

– створення каталогів і брошур;

– банерні ме- режі;

– е-mail марке- тинг;

– обмін поси- ланнями;

– партнерські й спонсорські програми.

5.5.

– послуги зі ство- рення веб-сайту;

– реєстрація місця з усіма інтер- активними двигу- нами пошуку;

– безкоштовна реєстрація сайту у всіх значимих серверах;

– фіксоване роз- ташування банера на головній сто- рінці сервера;

– контекстний по- каз реклами;

– участь сайту в рейтингу;

– спеціалізовані агентства інтер- нет-реклами.

6.1.

Сервіс і піс- ляпродажне обслугову- вання

6.2.

Такі ж, як у п. 1.2. і п. 4.2.

6.3.

Фактичні по- купці

6.4.

– Консультуван- ня по e-mail;

– інформування на веб-сайтах про новини

6.5.

Розсилання новин сервера

 

додаток Г

ПЕРЕЛІК І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ТА КАТАЛОГІВ СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Назва

Характеристика можливостей

1

2

InfoSeek Select Sites https://guide.infoseek. com/

Англомовний  каталог ресурсів Інтернету.

A2Z (Lycos)

https://a2z.lycos.com/

Англомовний  каталог ресурсів Інтернету.

Google https://www.google.com/

Проста, але дуже ефективна система пошуку.

 

https://www.britanica. com/

Пошуковий сервер енциклопедії BRITANNICA. Надшвидкий пошук по англомовних ресурсах. Можливість задавати  питання,  оформляти запи- ти. Відповіді збудовані логічно, за інформаційною важливістю сайтів. Підключення до ALTAVISTA. Зареєстровані користувачі мають нагоду дістава- ти доступ до статей найзнаменитішої енцикло- педії.

 

Magellan

Англомовна  пошукова  система і каталог ресурсів

Інтернету

 

Asiaco.com

Пошукова  система 30 азіатських  держав, новини, провайдери,  економіка  і бізнес, контакти  і співп- раця, консалтинг, фінанси і інші.

 

Search.com

Світова пошукова система. Безліч категорій у ви- гляді каталогу. Лінки на корисні ресурси Інтерне- ту. Жовті  сторінки,  телефонні  довідники,  е-mail- адреси і інші.

 

Mamma.com

На сьогодні є найбільшою  пошуковою  системою. Сервер  почав роботу в 1996 р. і на даний момент містить більше 30.000.000 ресурсів, має 2.000.000 постійних відвідувачів.

 

Euroseek

Пошукова  система європейського значення.  Сер- вер приймає і містить ресурси зі всього світу. Представляє особливий  інтерес, оскільки  можли- вий пошук на всіх європейських мовах, включаю- чи російську.

 

Продовження додатку В

 

 

Go2net, Metacrawler

Світова пошукова система. Здійснює пошук за ключовими  словами, сервер також містить  в собі каталог ресурсів на різні теми і підтеми.

Snap.com

Пошукова система і каталог.

 

AOL.com

Веде  пошук  і  надає  необхідну  інформацію   про сайти, телефонні номери, тимчасові сервери та ін.

 

ABigClick

Каталог  і пошукова  система  світового  значення. Великий  каталог світових новин.

 

Yep.com

Каталог  з можливістю  пошуку за ключовим  сло- вом в розділах окремо або одразу у всіх, з відповід- дю пошуку повідомляє відразу оцінку сайту, його популярність, короткий  опис отриманої відповіді.

 

HitBOX

Міжнародна рейтингова  система, що надає ін- формацію про приналежність ресурсу державі, статистиці  його відвідин  за день і короткий  опис сайту. Ресурси  зібрані в каталог певних категорій з підкатегоріями і з можливістю  пошуку за клю- човим словом.

 

LinksExchange

Каталог  з можливістю  пошуку за ключовим  сло- вом. Каталог містить практично  всі розділи, кож- ний  розділ  розбитий  на підрозділи  з свідченням

15  найбільш  відвідуваних   сайтів.  Сервер  почав свою роботу з 1996 р. Назва  розділу підтримуєть- ся також кількістю наявних ресурсів в них. При відповіді на запит сервер також представляє опис знайденого ресурсу у вигляді анкети і кількості відвідин з серверу.

 

Orientation.com

Система  прагне  надати  своїм користувачам кон- тент, що максимально включає все — від розваг до науки, технологій і культури. Пошук проводиться за ключовим  словом, фразою, а також географіч- ним положенням пошуку, що задається. Відповідь на запит дає з невеликим описом знайденого  ре- сурсу, країни і на доступній мові сайту. Має росій- ськомовний сервер.

 

GoTo.com

Світова пошукова система. Видає результат з оцінкою у вигляді ціни в $. Проста у використанні і дуже результативна.

 

Продовження додатку В

 

EscapeArtist

Всесвітній каталог ресурсів Інтернету.

 

drKoop.com

Каталог  з можливістю  пошуку за ключовим  сло- вом. Присвячений питанням охорони здоров’я: сі- мейне здоров’я, новини в медицині, форуми і інші.

 

Aesir Custom Search

ASE — база даних аеропорту, пошук і надання  ін- формації розкладу польотів. Пошук ведеться за назвою держави  і міста, сервер також містить ка- талог посилань на подібні сайти.

 

Aqueous

Відпочинок,   спорт,  подорожі,  хобі  і  багато  що інше — все про воду. Каталог найцікавіших поси- лань, пошук по ключовому слову.

 

Astalavista

Об’єднання  декількох  пошукових  систем, розби- тих на окремі сервери певної тематики.

 

Bigstuff

Каталог  з можливістю  пошуку за ключовим  сло- вом. Кожний  ресурс має невеликий опис.

 

Biochemistry Easy

Search Tool (BEST)

Сайт повністю пов’язаний з біохімією, молеку- лярною біологією тощо. Пошук охоплює 93 тисячі сторінок.

 

Cinemachine

Пошукова  машина про світ кіно (фільми, новини, кіноактори  та інші).

 

Claymont.com

Механізм охоплює вісім найпопулярніших пошу- кових серверів. Результат пошуку супроводжу- ється оцінкою ресурсу.

 

Search Engine Watch

Все про пошукові системи з «підказками»: ключо- ві слова, терміни, де, як і т.д.

 

Company Site Locator

Сервер  для  пошуку  сайтів  компаній,  фірм,  під- приємств, URL-адреси яких невідомі.

 

Afrika.com

Каталог  сайтів, присвячених Африці,  за темами: новини, бізнес, політика, історія, освіта, релігія, здоров’я, подорожі, спорт.

 

Europe Online

Каталог   Internet-ресурсів  Європи    за   розділа- ми: новини і погода; бізнес і фінанси; спорт; комп’ютер; журнали;  телебачення і радіо; культу- ра і мистецтво; подорожі; товари.

 

Dmoz

Каталог  з можливістю  пошуку за ключовим  сло- вом в певній державі або у всьому світі. На сьо- годні  містить   1.185.092  унікальні   документи   в

181.180 категоріях.

 

Продовження додатку В

 

 

Oyeme!

Каталог  сайтів  і інформаційний веб-портал,  орі- єнтований на жителів  Латинської Америки і під- даних США латиноамериканського походження. Сайти за розділами: новини, розваги, культура, бізнес, освіта. Можливість пошуку по сайту. Сер- вер доступний  на англійській  і іспанській мовах.

 

eGroups

Система е-mail-розсилки, має також каталог з можливістю пошуку. Сервер доступний на англій- ській, німецькій, французькій і японській  мовах.

У тому  числі російські пошукові системи

 

https://www.hi.ru/

Пошук в російському Інтернеті за допомогою сис- теми Astalavista.  Дворівневий рубрикатор  пред- ставляє  зареєстровані ресурси. Також є інформа- ція про новини, що постійно обновляється.

 

https://www.list.ru/

LIST — пошук по російських ресурсах, пошук з «гі- дом», пошук в рубриках і підрубриках. Докладний дворівневий рубрикатор.  Особливо  детально  про бізнес і фінанси, а також про довідкові ресурси.

 

https://вебlist.ru/

Пошук   в  російськомовних  ресурсах  ВебlistRU. Дворівневий рубрикатор.

 

https://www.au.ru/

АУ! Простий і складний  пошук, що передбачає пошук за назвою (описом), країною, містом. Дере- во трирівневого рубрикатора.

 

https://www.km.ru/

Ресурси  Інтернету  Кирило і Мефодій. Огляд най- значущіших пошукових систем світового Інтер- нету. Розгорнений рубрикатор.  Універсальний пошук. Рейтинг  сайтів. Постійне оновлення.

 

https://www.aha.ru/

Ресурси Інтернету на AHA. Пошуковий сервер. Можливість пошуку за частковим  збігом. Дворів- невий рубрикатор.

 

https://www.stars.ru/

Сузір’я  Інтернету.   Довідково-пошукова  система за ресурсами Інтернету. Пошук в англійській  вер- сії. Дворівневий рубрикатор. В розділі «Пошукові системи і сервіси» розрубиковані пошукові серве- ри Росії і зарубіжжя.

 

https://www.ru/

index_r.htm

Перший  каталог ресурсів Росії в Інтернеті.  Система сприймає російські словоформи. Трирівневий рубри- катор охоплює всі аспекти життя в мережі. Сервер іс- нує також в англійській версії, представляє російські і англомовні сайти з англійськими анотаціями.

Подпись: дОдатКиПодпись: 489

додаток д

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТУ ТА ПРОПОНОВАНІ НИМИ ПОСЛУГИ

 

Провайдери послуг

Інтернету

Юридична адреса провайдерів

Електронна адреса провайдерів

 

Пропоновані послуги

Західний регіон

Рівненські глобальні мережі

м. Рівне,

вул. Директорії, 6 тел./факс (0362) 69-06-06

https://www.ukrwest.net/

Домашні локальні мережі,

виділена лінія, радіо доступ, ADSL, магістральні канали.

SOWA

https://www.sowa.com.ua/

Комутована лінія, радіо канал, ви- ділена лінія.

Рівненські комуніка- ційні технології

м. Рівне,

вул. Гагаріна, 39 тел. (0362)460460 факс. 623308

https://www.rivne.net/

Модемні лінії.

Дата груп

Рівне, вул. Гагаріна, 39

https://www.datagroup.ua

Комутована лінія, безпровідні  тех- нології, ADSL.

X-CITY

https://x-city.com.ua/

Волокно-оптичні канали зв’язку.

Happy Net

м. Хмельницький, вул. Каменецька, офіс 24-25 дім 54,

тел./факс (0382) 703200

https://happy.net.ua/

Локальна  транспортна мережа, ко- мутований  (dial up) доступ, ADSL, виділеній лінії.

Релком-Подолье

м. Хмельницький,

вул. Театральна, 36, к. 21 тел./факс (0382)72-00-56,

76-54-56

https://www.kp.rel.com.ua/

Комутовані  і виділені лінії.

ТОВ «Плітос»

Тернопільська обл. смт. Козьова,

вул. Дорошенка,3

https://www.ko.te.ua/

Комутований (dial up) доступ; радіо доступ (Radioethernet); виділені лінії; LAN підключення.

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 490

ЗАТ «Тернопіль  Інфо- ком»

м. Тернопіль,  а/с 109,

вул. Чорновола,  4 (2 поверх)

https://www.tim.net.ua/

Dial-up,  виділені  лінії,  технологія

ADSL.

Dilines.net

м. Тернопіль,

вул. Крушельницької 1

https://www.dilines.net/

Локальна  і кабельна мережа.

«Візор»

м.  Луцьк,   вул.  Потебнi,   50, тел./факс: 8 (0332) 288-888

https://www.svitlan.lutsk.ua/

Виділені лінії.

«SACURA»

м. Чернiвцi,

вул. Миколайчука, факс: (0372) 584363, тел. 585637, 585636

https://www.sacura.net/

internet/

Комутований доступ  або виділені лінії.

Юніком

м. Чернівці, Центральна площа 10 тел. (0372) 585-911

https://www.unicom.cv.ua/

Комутований доступ.

Кіцмань-Інфоком

Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Миколайчука 12

тел. (03736) 2-10-39

https://www.kc.cv.ua/

internet/

Комутований доступ,  виділені  лі- нії, безпровідний доступ.

Опенсвіт

м. Чернівці,

пр. Незалежності, 114А, офіс 218.

(0372) 55-83-41

https://opensvit.ua/

Волокно-оптичні  канали   зв’язку, виділені лінії.

Фарлеп,

Львівське  дочірнє під- приємство

м. Львів, Сахарова 52, тел. (032) 2403005, (032) 2403009,

факс: (032) 2403012

https://lviv.farlep.netgeneral@

lviv.farlep.net

Виділені лінії (АDSL);  комутоване з’єднання;  інтернет-картки; Web- хостинг; служба доменних імен; додаткові послуги.

Уарнет (UARNet)

м. Львів, вул. Свєнціцького 1, тел.: (380-32) 2768405,

2768401

https://www.uar.netinfo@

uar.net

Виділена  лінія, ADSL; комутована лінія; Уарнет-картка; Wi-Fi; хос- тинг, виділені сервери; реєстрація доменів.

Подпись: дОдатКиПодпись: 491

Альтернет

м. Львів,

вул. Промислова, 52, офіс 627 тел.: (032) 242 27 27

https://www.alternet.ua

PR@alternet.ua

Безпровідний   зв’язок:    Інтернет, Інтранет, VoIP, VPN

Соломон ТДС

м. Львів,

вул. Данилишина, 6

https://www.solomon.net.ua/

Модемний  доступ, технологія  WiMAX.

Світ Онлайн

м. Львів, вул. Софіївська,  1а, тел. 4905050

https://www.svitonline.com/

Волокно-оптичні канали зв’язку.

Міські інформаційні системи

м. Львів, вул. Окуневського, 1 тел./факс: (032) 236-70-10

https://www.mis.lviv.ua/

internet.php

Комутований доступ, виділенні лі- нії, модемне з’єднання.

Глобал Україна — Львів

м. Львів 79005,

пл. Петрушевича, 3, к. 23

https://www.gu.lviv.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Всесвіт

м. Львів,

вул. Братів Рогатинців,  18,

https://www.tsp.net.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Воля-Львів

м. Львів,

вул. І. Виговського, 29-А

https://www.volia-lviv.com/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Інтернет Україна

м. Львів, вул. Наукова  5, головний корпус ФМІ,

2-й поверх, к. 56

https://www.iu.net.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

ІДС-Сервіс

м. Львів, вул. Дністерська,  25, тел.: (380-322) 709041,

2225600

https://www.west.net.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Zhovkva

Львівська  обл, смт. Куликів, вул. Львівська, 35

https://zhovkva.lviv.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Ivano-Frankivsk

Infocom

м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 10а тел./факс.(380-342) 527140

https://www.ivf.ukrpack.net/

Комутований доступ, виділенні лінії, ADSL підключення, профі- інтернет, інтернет-картки.

Net Grop

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23

https://com.if.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 492

InterLink

вул. Шевченка 57, каб.208, тел. (380-342) 59-60-48

https://www.il.if.ua/

Комутований   доступ,    виділенні лінії.

Східний регіон

РКС

Луганська обл., м. Рубежноє, вул. Кірова, 25

https://www.rune.lg.ua/

services/isp.php

Кабельне підключення.

Луганська Телефонна

Компанія

м. Луганськ,

вул. Советская,  59а.

https://ltk.com.ua/index.php

ADSL,  VPN,  Dial-up,  телефонний зв’язок.

Луганет

м.  Луганськ,   квартал   Заріч- ний, 2в, 1-й поверх

https://luga.net.ua/

ADSL.

Digital Service

м.  Луганськ,   вул.   50  річчя утворення СРСР, 22а

https://www.dsip.net/

Комутований доступ,  виділені  лі- нії.

ДОРІС

м.  Луганськ,   вул.   50  річчя утворення СРСР, 24/7

https://www.doris.ua/

Комутований доступ.

Геккон

м. Луганськ,

вул. Советская,  75, офіс 234

https://www.gekkon.net/

Комутований доступ, виділенні лі- нії, ADSL.

Kiberline

м. Луганськ,

вул. Королева, 33, офіс 211

https://www.kiberline.net/

Радіо доступ.

Південний регіон

Крим інфоком

м. Сімферополь, вул. Тургенєва,  20

https://www.crimeainfo.com/

Комутований доступ.

Центральний і північний регіони

Infocom

м. Київ (головний офіс)

www.infocom.ua

Волокно-оптичні  канали   зв’язку, ADSL.

ColoCall

м. Київ,

вул. В. Хвойки, 11, оф. 505;

тел.+38 (044) 461-79-88

https://www.colocall.net

Виділені лінії.

Alternet

м. Київ, вул. Урицького, 45, тел.+38 (044) 496-59-59

https://www.alternet.ua

Безпровідний Інтернет   на  основі технології WiMAX.

Подпись: дОдатКиПодпись: 493

VEGA

м. Київ,

вул. Фізкультури, 30в, тел. 8 800 600-0-600

https://www.vegatele.com

Послуги фіксованого зв’язку.

PEOPLE net

м. Київ, вул. Еспланадна, 20, тел. 8 800 30-303-30

https://people.net.ua

Модемне підключення.

УКРКОМ

м. Київ,

вул. Сім’ї Хохлових, 15, тел.+38 (044) 205-55-43

https://www.ukr-com.net

Виділені  лінії, через телефонні  лі- нії.

Exfloyt

м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23в

https://www.exfloyt.com.ua

Кабельний Інтернет.

Ведекон

м. Київ, вул. Тупикова, 17 тел./факс: +38044 239 1560

https://vedekon.ua/

Безпровідні  широкосмугові мере- жі.

«VinNest»

м. Винниця,

вул. Соборна, 67, к. 201. тел.: +38 (0432) 52-59-50 факс: +38 (0432) 52-59-50

https://www.vn.ua

Сеансове    підключення (Dial–up connection); електронна  пошта; постійне підключення до Інтернет; WWW — послуги.

«ММДС»

м. Винниця,

вул. Космонавтів,  23 тел./факс: +38(0432) 658900,

https://www.skymaster.com. ua

Кабельне   підключення  до  Інтер- нет.

Апекснет

м. Винниця,

вул. Пирогова, 146 тел./факс: (0432) 536-790

https://www.apexnet.com.ua

Комутований (dial up) доступ; радіо доступ (Radioethernet); виділені лінії; мережеві послуги.

ВінФаст

м. Винниця,

вул. Соборна, 95

https://www.vinfast.net/

Комутований  доступ  через  теле- фонну лінію; виділені лінії.

«ПАН-Телеком»

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченко, 60 тел.+38(05447) 6-25-27

pantelekom@konotop.net

Комутований доступ;

виділені лінії.

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 494

ІнтерТелеКом

м. Суми, вул. Труда, 37 тел. +38 (0542) 77-07-26

https://www.inter telecom.tv

Оптико-волокнистий канал.

Суми Online

м. Суми, вул. Рибалко, 1 тел.: 218-555

https://www.online.sumy.ua/

Волокно-оптичні канали зв’язку.

ДОМО нет

м. Суми, пер. Віце-адмірала

Жукова, 3/7, офіс 52

domonet@wnet.ua

Волокно-оптичні канали зв’язку.

PSTS

м. Суми, вул. 40 річчя КПУ,

28, офіс PSTS

https://psts.net.ua/

Виділені канали.

Шторм

м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 16

тел.(0522) 30-10-10, 30-10-30

https://www.shtorm.com/

Волокно-оптичні канали  зв’язку, радіо доступ (Wi  Fi), ADSL, кому- тований доступ.

Romb Networks

м. Кіровоград,

вул. Преображенська, 3а-2 (пл. Б. Хмельницького)

info at romb.net

Комутований доступ, радіо доступ, ADSL, доступ по картках (prepaid).

RadioEthernet

м. Кіровоград, вул. Карла

Маркса, 34/32,

Інтернет — салон «Імперіал»

https://imperial.net.ua/

Радіо доступ.

Online Technologies

GROUP

м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84, офіс 412, тел./факс: 8 (0522) 301 008

https://www.online.kr.ua/

Волокно-оптичні  канали   зв’язку, радіо доступ.

NeoCom

м. Черкаси, вул. Б.Вишне- вецького, 32, оф. 2,3 тел.(0472) 32-17-62

https://www.neocm.com/

Модемне  підключення,   виділенні лінії.

McLaut

м. Черкаси, вул. О. Дашкеви- ча, 39, офіс 305

https://mclaut.com/

Радіо доступ.

Подпись: дОдатКиПодпись: 495

додаток е

ПРОВІДНІ ВІТЧИЗНЯНІ ПРОВАЙДЕРИ МОБІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-ЗВ’ЯЗКУ

 

 

PEOPLEnet 3G Інтернет

Тарифікація Інтернет  послуг

Адреси центрів обслуговування клієнтів

 

Легкий старт

Економ- ний

Опти- мальний

Вигід- ний

Безліміт- ний

м.  Білгород-дністровський, вул.  Першотравнева,  75/93,   Екс- клюзивний дилерський магазин

м. Вінниця,  вул. Козицького, 51 м. Вінниця,  вул. Литвиненко, 1

м. Горлівка, вул. Гагаріна, 42-Б, Ексклюзивний дилерський ма- газин

м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 46

м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 111-a м. Дніпропетровськ, пров. Калініна, 23

м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,  52, ЦУМ,  Ексклюзивний дилерський магазин

м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 63

м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця,  9, Центральний універмаг, Ексклюзивний дилерський магазин

м. Дніпропетровськ, пров. Шевченка,  4 м. Донецьк, вул. Університетська, 12

м. Житомир, вул. Київська, 39 м. Запоріжжя, Пр. Леніна, 186

м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 40 м. Київ, вул. Еспланадна, 20

м. Київ, пр-т. Перемоги, 1, Ексклюзивний дилерський магазин м. Київ, пр. Перемоги, 108/1

м. Київ,  вул. Мижигірська, 10/18,  Ексклюзивний дилерський магазин

м. Київ, пл. Льва Толстого, підземний  перехід (в магазині «Фо- кус»)

м. Кременчук, вул. Леніна, 25

м. Кривий  Ріг, пл. Визволення, 32

Абонплата

45

95

145

195

395

К-кість включених Мб

700

2408

5120

10240

102400

Вартість 1 Мб поверх трафіку

0,08

0,07

0,06

0,03

0,01

Авансовий платіж (без підписання дод. договору)

70

120

170

220

400

Авансовий платіж (з підписанням дод. до- говору)

100

200

200

400

400

Вихід. дзвінки все- редині PEOPLEnet, грн./хв.

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Вихід. дзвінки на номери інших операто- рів, грн./хв.

0,80

0,080

0,80

0,80

0,80

Вихід. SMS на номера

PEOPLEnet, грн./шт.

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Вихід. SMS на номера інших операторів України, грн./шт.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Вхід. SMS міжнародні, грн./шт.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

WAP, грн/Мб

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 496

м. Кривий  Ріг, вул. 22 Партз’їзду, 2 м. Луганськ, вул. Совєтська,  63

м. Львів, вул. Городоцька, 98 м. Львів, вул. Театральна, 7 м. Львів, пр. Свободи, 49

м. Луцьк, пр-т Волі, 9

м. Макіївка, вул. Леніна, 56 м. Маріуполь,  пр. Леніна, 42

м. Мелітополь, пр-к 50-ти річчя Перемоги, б. 25 м. Миколаїв, пр. Леніна, 69

м. Миколаїв, вул. Радянська, 6/6 м. Нiкополь,  пр. Трубнiков 27

м. Одеса, вул. Ришельєвська, 35/37

м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 6/1 м. Полтава, вул. Леніна, 9/17

м. Полтава,  вул. Жовтнева, 78, Ексклюзивний дилерський ма- газин

м. Рiвнe, пр. Миру, 15

м. Рiвнe,  площа  Незалежності, 7, Ексклюзивний дилерський магазин

м. Севастополь,  вул.  Одеська,  5В, Ексклюзивний дилерський магазин

м. Сімферополь, вул. Самокіша, 28 м. Сімферополь, вул. Кірова, 43

м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, 10 м. Тернопіль,  вул. Старий Ринок, 1

Умань, вул. Леніна, 24, Ексклюзивний дилерський магазин м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 ТРЦ  «ДАФІ»

м. Харків, вул. Пушкінська, 56 м. Харків, вул. Сумська, 59

м. Харків, пр-т Московський, 199 Б

м. Херсон, вул. Ушакова, 69

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька  49/1 м. Хмельницький, вул. Проскурівська 49 м. Черкаси, вул. Гоголя, 275

Подпись: дОдатКиПодпись: 497

Порядок підключення послуги «Потрійна вигода +»

Якщо  ви не є абонентом компанії Інтертелеком:

 

Тарифікація послуг

Контактна інформація

«Мобільне  Життя – ReVolution +, 15-275+» для голосових тарифних планів

+

15+

45+

75+

95+

145+

185+

225+

Офіс Генеральної дирекції ООО  «Интертелеком»:

65007, Україна, г. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100

Телефон: 8 800 50 50 750 , 8 094 50 50 750.

Вартість активації послуги

15

15

10

10

10

5

5

5

Карта покриття

Обновлення за адресою: office@it.od.ua

Необмежений 2009

0

0

0

10

25

45

85

105

 

Розмір знижки

0

15

45

65

70

100

100

120

Мегаполіс  2009, Мегаполіс,

Легкий Вибір 75, 00, 125, Твій Формат  Економ +

0

0

0

15

35

85

125

165

Розмір знижки

0

15

45

60

60

60

60

60

Мой Город 2009

0

0

15

40

60

110

150

190

Розмір знижки

0

15

30

35

35

35

35

35

В інших тарифних  планах

0

15

45

75

95

145

185

225

Об’єм Мб, включених в пакет

0

200

700

1500

2000

4000

7000

15000

 

Ціна за 1 Мб, зверх пакета

0,10

0,15

0,10

0,08

0,06

0,04

0,03

0,02

Вартість активації послуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вартість послуги в місяць

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Для активації  послуги «Потрійна вигода +», абонент заповнює  у письмовій  формі заявку  і отримує можливість  підключити одно- часно на один особовий рахунок три номери - прямий міський, мобільний  з кодом 094 для голосового зв’язку і віртуальний для послуг передачі даних на обрані тарифні  плани для голосу та Ін- тернету . Послуга  і в тому числі знижка  на абонентську  плату за послуги Інтернет набувають чинності відразу після проведення процедури  підключення

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 498

 

 

Види послуг із передачі даних та Інтернет

 

Центри обслуговування абонентів

1. УТСК  (Універсальна

Телекомунікаційна Мережа Компанії);

2. ADSL — асиметрична цифрова абонентська лінія (Asymmetric Digital Subscriber  Line);

3. Ethernet

4. Dial-Up

5. Е1 и STM-1

Запитання щодо тарифів, швидкості та кількості включених мегабайт в пакет, Ви знайдете за адресою: www.velton.ua

м. Київ, вул. Архітектора Вербицького,  1-П, к. 9; тел.(044) 599-33-33

м. Суми, вул. Воскресенська, 16; тел.(0542) 786-745

м. Харків, вул. Чернишевська, 44; тел. (057) 7-140-541 м. Кременчук, вул. Цюрупи, 12; тел.(0536) 797-749

м. Полтава, вул. Котляревського, 2; тел.(0532) 509-749 м. Луганськ, вул. Курчатова; тел.(0642) 717-008

м. Донецьк, вул. 50 років СРСР, 110; тел.(062) 345-07-07 м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20; тел.(056) 786-00-30 м. Маріуполь,  пр. Леніна, 74; тел.(0629) 49-00-96

м. Кривий  Ріг, вул. Телевізійна, 3 к. 101; тел.(0564) 408-92-20 м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 14-А, к. 314; тел.(0652) 576-138

 

 

Подпись: дОдатКиПодпись: 499

 

 

Послуги

 

Контакти

Телефони технічної  підтримки в регіонах

1. Internet3

2. Високо швидкісний Інтернет

3. Електронна поштова скринька

4. Факс

5. WAP-доступ

6. Модемна передача даних

Запитання щодо тарифів, швидкості та кількості включених мегабайт в пакет, Ви знайдете за адресою:

https://cdmaua.com/ua/

Інформаційно-довідкова служба

Якщо  у Вас виникли  питання  по умовам  підключень,  тарифам, додатковим  послугам, Ви завжди можете звернутися до фахівця Call Center компанії за телефонами:

• З питань, що стосуються послуг зв’язку            (044) 592

0000 або *111 з вашого CDMА телефону

• З питань, що стосуються послуги Internet3         (044)

221 0000

Call Center працює щодня з 09:00 до 21:00.

Цю інформацію  Ви також  можете  отримати  відвідавши  один з

Центрів Обслуговування Клієнтів.

Відділ по роботі з ключовими  абонентами

Покриття мережі

м. Чернігів (0462)  61 45 10

м. Вінниця  (0432)  57 90 50 м. Житомир (0412)  44 60 50

м. Біла Церква (04463) 320 04 м. Черкаси  (0472)  38 30 50

м. Кременчук  (0536)  70 00 50 м. Полтава (0532)  69 00 50

м. Севастополь (0692)  93 00 50 м. Херсон (0552)  44 40 50

м. Миколаїв (0512)  59 40 50 м. Тернопіль (0352)  40 44 8 м. Луцьк (0332)  28 55 88

м. Івано-Франківськ (0342)

74 00 00

м. Рівне (0362)  45 44 88 м. Львів (032) 243 00 88

м. Ужгород (0312)  45 44 88

 

 

 

 

 

 

Користування послугою «Мобільний

Інтернет XL», точка доступу 3g.kyivstar.net, щоденна абонентна плата2

 

5 грн

Користування послугою «Мобільний

Інтернет XL», точка доступу 3g.kyivstar.net, вартість 1 Мб даних

 

0,05 грн

Користування послугою «Традиційний

доступ до мережі Інтернет з використанням

GPRS», точка доступу www.kyivstar. net, за 1 мегабайт3 (для підключення з підписанням договору)

 

 

1,00 грн

Користування послугою «Традиційний

доступ до мережі Інтернет з використанням GPRS», точка доступу www.ab.kyivstar.net, за 1 мегабайт3 (для підключення на умовах передплаченого зв’язку)

 

 

1,00 грн

Користування послугою «WAP-доступ

до мережі Інтернет з використанням GPRS», точка доступу wap.kyivstar.net, за 1 мегабайт3 (для підключення з підписанням договору)

 

4,50 грн

Користування послугою «WAP-доступ

до мережі Інтернет з використанням GPRS», точка доступу wap.ab.kyivstar.net, за 1 мегабайт3 (для підключення на умовах передплаченого зв’язку)

 

 

10,00 грн.

 

 

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 500

 

 

 

Послуги

 

Карта покриття та адреси сервісних центрів за адресою:

https://www.kyivstar.ua

Інтернет  3G

Крім того, з 14 серпня 2009року у продажі з’явилися набори «Київстар.  Мобільний Інтернет»  з новою моделлю USB 3G-модема ZTE MF100 за ціною всього 199 гривень!

Місто

Адреса

Режим роботи

 

Вінниця

просп.  Коцюбинського,   38 (в салоні «Евросеть»)

 

9:00 до 18:00

 

Дніпропетровськ

просп.  Карла  Маркса,  117 (в салоні «Евросеть»)

 

9:00 до 18:00

Донецьк

бульв. Шкільний, 4

9:00 до 18:00

 

Житомир

вул. Київська,  77 (в  салоні

«Евросеть»)

 

9:00 до 21:00

 

Запоріжжя

просп. Леніна,  б. 220 (в са- лоні «Евросеть»)

 

9:00 до 21:00

Івано-Франківськ

вул. Бельведерського, д. 2

9:00 до 21:00

Київ

вул. А. Ахматової, 5

9:00–19:00

 

Кіровоград

вул.  Маршала   Конєва,   2а

(в салоні «Евросеть»)

 

9:00 до 21:00

Луганськ

вул. Оборонна,  2ж

9:00 до 21:00

 

Луцьк

вул.  Єршова,  11  (в  салоні

«Евросеть»)

 

9:00–20:00

Львів

вул. Залізнична, 2

9:00 до 18:00

 

Миколаїв

вул. Шевченко 61/3  (в  са- лоні «Евросеть»)

 

9:00–23:00

Одеса

вул. Пушкінська, 55

9:00–19:00

 

 

Подпись: дОдатКиПодпись: 501

 

Послуги

Тарифи

Сервісні  центри та покриття

Вартість користування мобільним GPRS- Інтернетом

1) плата за активацію  та плата за з’єднання –

відсутні;

2)  вартість   1  МБ   переданих   і  отриманих даних;

3)  тарифікація  здійснюється  з  розрахунку

1 Мb = 1024 Кb та 1 Кb = 1024 байти з округленням до 25 Кb у більшу сторону (для контрактних абонентів МТС);

4)  тарифікація  здійснюється  з  розрахунку

1 Мb = 1024 Кb та 1 Кb = 1024 байти з округленням до 25 Кb у більшу сторону.

 

Послуга

«GPRS-Інтернет

30»:

– Щомісячна вартість послуги – 60 гривень.

– Обсяг  Мобільного  GPRS-Інтернету в  ме- жах послуги – 30 Мb.

– Обсяг WAP GPRS у межах послуги – 5 Мb.

– Кількість  MMS у межах послуги – 50 шт.

– Активація  послуги  можлива  в будь-якому контрактному тарифному пакеті MTC.

Послуга

«GPRS-Інтернет

100»:

– Щомісячна вартість послуги – 100 гривень.

– Обсяг  Мобільного  GPRS-Інтернету в  ме- жах послуги – 100 Мb.

– Обсяг  WAP  GPRS  у межах  послуги  – 10

Мb.

– Кількість  MMS у межах послуги – 50 шт.

– Активація  послуги  можлива  в будь-якому контрактному тарифному пакеті MTC.

 

Полтава

вуп. Жовтнева, 78 (в салоні

«Евросеть»)

 

9:00–20:00

 

Рівне

вул.  Соборна,  57 (в  салоні

«Евросеть»)

 

9:00 до 21:00

Сімферополь

вул. Фрунзе, 32, 2 поверх

9:00 до 18:00

 

Тернопіль

вул. Чорновола,  12 (в сало- ні «Евросеть»)

 

9:00 до 21:00

Харків

вул. Плеханівська, 117 (д. 3)

9:00 до 18:00

 

Херсон

бульв. Мирний,  9 (в салоні

«Евросеть»)

 

8:00-20:00

 

Чернігів

 

просп.  Мира,  30  (в  салоні

«Евросеть»)

Пн–Пт

10.00–19.00,

Сб 10.00–18.00, Вс 10.00–17.00

 

Чернівці

вул. Ентузіастів, 2а (в сало- ні «Евросеть»)

 

9:00–20:00

 

 

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 502

 

Гіпер.NET

– Доступно: 5 грн за добу та 0,1 грн за 1 ме- габайт.

– Швидко: швидкість  передачі  даних  відпо- відає   якісному   dial-up-з’єднанню (20–40

Кбіт/с).  Максимально можлива  швид- кість  передачі  даних  при  користуванні GPRS  – 107,2 Кбіт/с, EDGE  – 236 Кбіт/с.

– Будь-де: покриття MTC  охоплює  95\% те- риторії України  та постійно розширюється.

– Будь-коли: 24  години  на  добу,  7  днів  на тиждень.

– Якісно: як завжди із MTC.

 

Мобільний швидкісний

3G-Internet

 

 

Тарифний пакет «Легкий Коннект»

Вартість пакета, грн

144,00

Об’єм Gb, включених в пакет

1 Gb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,02

Аванс при підключенні, грн

199,00

 

 

Тарифний пакет «Коннект 200+»

Вартість пакета, грн

220,00

Об’єм Gb, включених в пакет

10 240 Mb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,04

Аванс при підключенні, грн

250,00

 

 

Тарифний пакет «Коннект 200»

Вартість пакета, грн

200,00

Об’єм Gb, включених в пакет

10 Gb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,04

Аванс при підключенні, грн

250,00

 

Подпись: дОдатКиПодпись: 503

 

 

 

Карта покриття

Обновлену карту покриття Ви зможете знайти за адресою: www.sim-sim.ua

 

Тарифний пакет «Коннект 150»

Вартість пакета, грн

150,00

Об’єм Gb, включених в пакет

4 Gb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,06

Аванс при підключенні, грн

200,00

 

 

Тарифний пакет «Коннект 100+»

Вартість пакета, грн

120,00

Об’єм Mb, включених в пакет

1600 Mb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,08

Аванс при підключенні, грн

150,00

 

 

Тарифний пакет «Коннект 100»

Вартість пакета, грн.

100,00

Об’єм Mb, включених в пакет

1600 Mb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,08

Аванс при підключенні, грн

150,00

 

 

Тарифний пакет «Коннект 50»

Вартість пакета, грн

50,00

Об’єм Mb, включених в пакет

600 Mb

Ціна за 1 Mb, понад пакет, грн

0,10

Аванс при підключенні, грн

100,00

 

 

 

 

Умови тарифного плану «Клік»

«Мобільний Інтернет»  з послугою

«Безліміт» (код замовлення bezkl+

в SMS на номер 0674, відключення

– bezkl-)

 

0,02

 

грн/Мб

«Мобільний Інтернет»  без послуги

«Безліміт»

 

0,25

 

грн/Мб

Вартість   відправлення  1  SMS  по

Україні

 

0,35

 

SMS

Доступні пакети мегабайт

 

 

200    мегабайт    (код    замовлення ipk200 в SMS на номер 0674)

 

30

 

грн

750    мегабайт    (код    замовлення ipk750 в SMS на номер 0674)

 

60

 

грн

1 гігабайт (код замовлення ipk1G в

SMS на номер 0674)

 

80

 

грн

 

 

Подпись: Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»Подпись: 504

 

Послуги

Тарифи

Сервісні  центри та покриття

 

«Клік»

 

Інформація щодо сервісних центрів компанії «Білайн» знаходиться на офіційному  сайті:

www.beeline.ua

Карта покриття

 

 

Подпись: дОдатКиПодпись: 505

 

Послуги

Тарифи

Сервісні  центри та покриття

Інтернет-1000:

1 Гбайт (1000 Мбайт)

мобільного Інтернету

Подзвоніть   *123#,   виберіть   розділ Internet, потім Internet 1000 і Zamovyty, Schomisyachna pidpyska.

Надішліть  SMS-запит  з   текстом   1000

VKL на номер 123 і підтвердіть свій запит. Плата   за  щомісячну   передплату   стано- вить 90 грн

 

Карта покриття

Інтернет-350:

350  Мбайт   мобільного

Інтернету

Подзвоніть   *123#,   виберіть   розділ Internet,  потім  Internet 350  і Zamovyty, Schomisyachna pidpyska.

Надішліть SMS-запит з текстом 350 VKL на номер 123 і підтвердіть свій запит. Плата   за  щомісячну   передплату   стано- вить 60 грн

Інтернет-100:

100  Мбайт   мобільного

Інтернету

Подзвоніть   *123#,   виберіть   розділ Internet,  потім  Internet 100  і Zamovyty, Schomisyachna pidpyska.

Надішліть SMS-запит з текстом 100 VKL на номер 123 і підтвердіть свій запит. Плата   за  щомісячну   передплату   стано- вить 30 грн

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНТЕРНЕТУ В МАРКЕТИНГУ ........................... 5

1.1. Маркетингові можливості  Інтернету  для організації сучасної

бізнес-практики....................................................................................................6

1.2. Визначення Інтернету  та основні етапи його розвитку....................... 11

1.3. Особливості загальної схеми побудови мережі та основні ресурси

Інтернету  ............................................................................................................ 16

1.4. Класифікація сервісів Інтернету та характеристика їх призначення ...18

1.5. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті................ 38

1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності......... 40

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРІЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ .......66

2.1. Найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної мережі... 67

2.2. Соціодемографічні характеристики міжнародної  аудиторії

Інтернету.............................................................................................................. 68

2.3. Особливості розвитку  української  аудиторії Інтернету  ..................... 80

2.4. Напрями використання мережі Інтернету  різних країнах світу ...... 85

2.5. Методологія дослідження специфіки поведінки вітчизняних інтернет-користувачів та основні прогнози ............................................ 89

РОЗДІЛ 3. ВЕБ-СЕРВЕРИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.............................. 105

3.1. Класифікація веб-серверів і їх використання при побудові

системи маркетингу  в Інтернеті ................................................................ 106

3.2. Характеристика серверів управління трафіком ................................... 109

3.3. Особливості застосування кінцевих серверів Інтернету  .................. 119

3.4. Призначення та специфічні  характеристики пошукових  систем .. 135

РОЗДІЛ 4. КОМУНІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ ....................................................................................... 143

4.1. Загальні особливості комунікаційного середовища Інтернету....... 144

4.2. Можливості використання моделей комунікації  в мережі

для ведення маркетингової діяльності.................................................... 145

4.3. Врахування властивостей середовища Інтернету  при побудові системи маркетингу ........................................................................................ 148

4.4. Характеристика основних аргументів виходу засобів масової інформації  в середовище Інтернету .......................................................... 151

ЗМІСт

РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ...158

5.1. Концептуальні основи використання мережі Інтернет

у маркетинговій діяльності підприємств ............................................... 159

5.2. Елементи  комплексу  маркетингу  на інтернет-ринку ......................... 163

5.3. Специфіка реалізації функцій  маркетингу  в мережі Інтернет........ 169

5.4. Різновиди маркетингових досліджень в середовищі Інтернету ..... 173

5.5. Напрями реалізації маркетингових стратегій підприємства

з використанням Інтернету......................................................................... 176

5.5.1. Товар і товарна політика................................................................... 176

5.5.2. Ціна і цінова політика ........................................................................ 178

5.5.3. Система розподілу та збутова політика....................................... 179

5.5.4. Комплекс маркетингових комунікацій ....................................... 179

5.5.5. Сервісне обслуговування і підтримка споживачів .................. 181

5.5.6. Конкуренція .......................................................................................... 182

5.6. Особливості та переваги Інтернету  в маркетингу ............................... 183

РОЗДІЛ 6. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТУ........................................................... 187

6.1. Загальна схема побудови системи маркетингу  підприємства

на основі веб-сервера в середовищі Інтернету ...................................... 188

6.2. Послідовність процесу формування веб-сервера підприємства..... 189

6.3. Визначення маркетингових цілей розміщення веб-сервера

в середовищі Інтернету................................................................................. 196

6.4. Процес планування маркетингової діяльності підприємства

в Інтернеті ......................................................................................................... 197

6.4.1. Формування основної ідеї веб-сервера........................................ 197

6.4.2. Проведення маркетингових досліджень в Інтернеті............... 197

6.4.3. Визначення цільового сегмента споживачів .............................. 198

6.4.4. Формування плану рекламної кампанії в Інтернеті ............... 198

6.4.5. Створення бюджету ............................................................................ 198

6.4.6. Фінансування ....................................................................................... 199

6.4.7. Виконавці  проекту  ............................................................................. 201

РОЗДІЛ 7. ПОЗИЦІЮВАННЯ ВЕБ-СЕРВЕРА ПІДПРИЄМСТВА

В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ...................................................................... 203

7.1. Вибір місця для розміщення веб-сервера підприємства ................... 204

7.2. Визначення провайдера  послуг для потреб інтернет-маркетингу... 204

7.3. Правила  підбору доменного імені для власного веб-сервера .......... 208

7.4. Підходи до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми ....... 210

7.5. Створення веб-сторінок  сервера і організація  зворотного зв’язку

з цільовою аудиторією  ................................................................................. 212

507

Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»

РОЗДІЛ 8. МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-СЕРВЕРА ПІДПРИЄМСТВА .......................... 218

8.1. Проведення маркетингових заходів для залучення відвідувачів

на сервер............................................................................................................. 219

8.2. Характеристика методів ціноутворення на рекламування

веб-сервера підприємства ............................................................................ 221

8.3. Визначення ефективності побудови системи маркетингу

в середовищі Інтернету................................................................................. 222

8.4. Оцінка економічної ефективності веб-сервера підприємства......... 223

8.5. Оцінка інтеграції веб-сервера з інформаційною системою підприємства .................................................................................................... 225

8.6. Визначення маркетингових параметрів ефективності веб-сервера ...226

8.7. Комплексний підхід до оцінювання ефективності

інтернет-реклами ........................................................................................... 228

РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ ..... 255

9.1. Методологічні основи проведення  рекламної кампанії в Інтернеті ...256

9.2. Реєстрація веб-cepвepа в каталогах і пошукових  системах.............. 257

9.3. Банерна  реклама як ефективний засіб Інтернет-маркетингу.......... 259

9.4. Електронна пошта як важливий маркетинговий інструмент популяризації підприємства ....................................................................... 265

9.5. Маркетинг із використанням конференції UseNet і реклами

на дошках оголошень .................................................................................... 275

9.6. Класифікація і типові інструменти комунікаційних кампаній

в Інтернеті ......................................................................................................... 276

РОЗДІЛ 10. ПРАКТИКУМ І КОНТРОЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ .... 282

10.1. Практичні завдання  .................................................................................... 283

10.2. Розрахункові завдання та ситуаційні  вправи ..................................... 305

10.3. Контрольні тести за тематикою розділів .............................................. 325

ГЛОСАРІЙ ...................................................................................... 425

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ .......... 457

ДОДАТКИ ....................................................................................... 466

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

БОЙЧУК Інна Володимирівна

МУЗИКА Ольга Михайлівна

ІНТЕРНЕТ

В МАРКЕТИНГУ

ПІДРУЧНИК

Керівник  видавничих проектів — Б. а. Сладкевич

Оригіналмакет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано  до друку 19.05.2010. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 28,8. Наклад  700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006