Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

2.1. найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної мережі

Важливим ресурсом  Інтернету  є користувачі глобальної  мережі. За час свого існування  Інтернет  пройшов  шлях від проекту, що мав на меті створити  єдине середовище  поширення інформації,  до всео- сяжної децентралізованої мережі, рушійною силою якої сьогодні усе більше і більше стає комерція.  Успіх маркетингової діяльності  в та- кому середовищі, як Інтернет, де самі користувачі керують процесом навігації, може визначатися тільки тим, наскільки бізнес враховує по- треби користувачів Інтернету,  а для цього необхідно знати, хто вони, які їхні потреби, бажання та переваги.

Відповісти  на ці питання  повинні  дослідження,  що проводяться в Інтернеті, результатом яких і є характеристики аудиторії мережі. У переліку  таких  характеристик можна  виділити  оцінку  обсягу  ауди- торії Інтернету  або окремих сайтів, створення соціодемографічного портрета аудиторії або опис її споживчих  параметрів.

Володіння достовірною інформацією про кількісний і якісний склад тієї групи населення, яка постійно користується Інтернетом, дозволяє маркетологу  не лише відшукати  правильний підхід до цих людей, але й мудро  спланувати  маркетингові програми,  проводити рекламні кампанії.

Розглянемо найбільш відомі дослідницькі центри й агентства Ін- тернету.  Найбільш велику  добірку  результатів  досліджень  мережі можна  знайти  на сервері  Nua  Internet Surveys (https://www.nua.ie/ surveys/) інформаційної маркетингової служби Nua, де представля- ються не тільки загальні, але і спеціалізовані — регіональні  або галу- зеві дослідження — аудиторії мережі Інтернету. Поряд з результатами проведених досліджень розміщені й прогнози подальшого розвитку мережі. Для одержання інформації про нові публікації на сервері під- тримується список розсилання.

Піонером в дослідженнях аудиторії Інтернету вважається дослід- ницький центр  GVU  (https://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/). Свої дослідження аудиторії Інтернету він почав ще в 1994 році, а про- водить їх раз на півроку.

Багато корисних і цікавих даних можна знайти на сайті компанії Forrester Research (https://www.forrester.com/),  на якому  опубліко- вані результати численних  досліджень, проведених нею.

 

Джерелами  статистичної інформації,  новин і аналітики  розвитку

Інтернету  також є:

– Cyber Atlas (https://www.cyberatlas.com).

– Ad Knowledge (https://www.adknowledge.com/).

– Internet Advertising Resource  Guide  (https://www.admedia.org/ Internet /research.html).

– EMarketer (https://www/emarketer.com).

Наприклад, Ad  Knowledge щоквартально публікує  звіт  On-line Advertising Report,  що являє  собою аналіз статистики і даних, зібра- них з 1200 Веб-сайтів, а на Internet Advertising Resource Guide мож- на знайти  підбірку посилань  на дослідницькі організації, результати досліджень і програмне забезпечення для їхнього проведення.

Високе положення в рейтингу  дослідницьких агентств займає компанія  Gallup  Media (https://www.gallup.ru), створена  наприкінці

1994 року як дослідницька структура,  котра спеціалізується в сфері медіа-досліджень і формування інформаційних баз даних, що забез- печують інформаційну підтримку медіа- і рекламного бізнесу.