Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

7.5. створення веб-сторінок сервера і організація зворотного зв’язку з цільовою аудиторією

Для якісного  представлення інформації  веб-сервер  повинен  міс- тити графічні  зображення. Звичайно, без них організувати сервер найпростіше,  але при цьому за привабливістю він буде сильно  про- гравати іншим веб-серверам.

Виділяють  декілька способів одержання графічних зображень:

– використання графічних   зображень   з  колекцій   ClipArt   та- ких програмних  продуктів,  як CorelDraw, Word  for Windows, Microsoft  Publisher або ін. Ці зображення далі необхідно  кон- вертувати у формат GIF;

– скановані зображення. Фірма може використовувати вже наяв- ні матеріали, перетворивши їх у графічну форму за допомогою сканування;

– різні види шрифтів.  Пристосовані для визначеної  мети шриф- ти можуть бути отримані за допомогою таких програм, як Paint Shop Pro, PhotoShop або інших, і збережені як GIF-  або JPEG- зображення;

– скановані зображення з накладенням тексту;

– комп’ютерні зображення, виконані  комп’ютерним художником і т.д.

 

При  виготовленні графічних зображень і виборі  їхнього роз- ташування необхідно враховувати кілька правил:

1. Обсяг графічного матеріалу  на сторінці не повинен переви- щувати 50 Кбайт, оскільки  при більшому обсязі користувачі можуть втратити  інтерес через тривалість  завантаження сторінки.

2. Треба враховувати,  що кількість  відображуваних кольорів і роздільна здатність моніторів у різних користувачів сильно відрізня- ються, а це обумовлює  необхідність проведення  попереднього  тесту- вання.

3. Найкраща комбінація — це використання графічної й текстової інформації.

Інший спосіб надання  унікальності і кращого сприйняття веб- сервера — це використання фонового зображення.

Одним  із змінних параметрів  є розміри сторінок. Довгі сторінки зручні,  якщо  передбачається, що користувачі будуть  їх надалі  роз- друковувати для подальшого  ознайомлення, наприклад,  документи. Велика кількість  невеликих сторінок є зручним при їхньому співвід- несенні з визначеною тематикою, у випадку якщо вони використову- ються для ознайомлення і т.д.

Організація зворотного зв’язку з аудиторією. Для поліпшення взаємозв’язку з клієнтами  на веб-сервері  можуть  бути організовані гостьова книга, форма для запиту визначеної інформації, форма для замовлення товару, анкета.

Одним  з методів проведення  досліджень  аудиторії веб-сервера  в межах загальної концепції маркетингу  підприємства в Інтернеті є ви- користання статистичних даних про поведінку  відвідувачів  сервера, які можуть бути отримані з log-файлів сервера, із запитів користува- чів, відслідковування за їх поведінкою, за способом навігації по веб- серверу або на основі використання файлів cookies.

Більш  вдосконаленим варіантом  є  використання статисти- ки,  що одержується провайдером послуг Інтернету. Він підтри- мує log-файли,  у яких  міститься  інформація з кожного  запиту  веб- сторінки  або  графічного  об’єкта  із  сервера.  У  log-файлі  міститься така інформація: домен, звідки прийшов відвідувач, дата і час відвід- ування, команда, файл запиту, через яке посилання він потрапив  на сервер, який браузер він використовує і на якій платформі (уміст log- файлу визначається його форматом). Log-файл не містить інформації

 

про електронну  адресу відвідувача,  а тільки  представляє назву його домену, однак це може становити значний інтерес, якщо домен харак- теризує географічний регіон користувача. Великою інформативністю володіє джерело, звідки відвідувач потрапив на сервер, адже дозволяє аналізувати ефективність різних джерел доступу до веб-сервера.

Провайдер має можливість  установки програмного забезпечення, яке проводить  статистичний аналіз даних і може автоматично  роби- ти звіти щодня, щотижня  або щомісяця  і потім відправляти їх через електронну  пошту власнику  сервера.

Приклади статистичної інформації від інтернет-провай- дера:

1. Загальна кількість запитів. Варто мати на увазі, що запити і від- відувачі — це не одне й те саме, тому що під запитом мається на увазі звертання до кожної сторінки і до кожного графічного об- разу на ній. Таким чином, якщо сервер включає 6 веб-сторінок і на них розміщені 11 графічних картинок, то й один відвідувач, що заглянув  на всі сторінки,  буде відзначений 17 разів (бага- торазове використання того самого файлу не веде до окремого запису), тому наступний параметр містить значно більше ін- формації.

2. Кількість  відвідувачів,  яких  обслужили.  Показує  приблизне число відвідувачів за період проведення  аналізу. Це число при- близне, тому що відвідувач, що повернувся, буде порахований як новий.

3. Середня кількість  запитів у день.

4. Кількість  запитів з помилкою.

5. Кількість  перенаправлених запитів.

6. Загальна кількість переданих даних (Кбайт) і середня кількість переданих даних за день (Кбайт), що дозволяє оцінити вартість трафіка.

7. Звіти про активність користувачів протягом дня; розподіл кіль- кості відвідувачів за доменами; звіт про кожного з відвідувачів; звіт про види браузерів,  що використовуються; звіт про кіль- кість запитів по кожному з файлів.

Усі вказані дані можуть  бути використані для планування стра- тегії Інтернет-маркетингу. Однак  можливості  таких  програм  обме- жені, тому для більш повного аналізу можна використовувати додат-

 

кове програмне забезпечення, що дозволяє одержати відповіді на такі питання:

• Які сторінки користуються найбільшою популярністю?

• Як збільшити кількість відвідувачів сервера на основі статисти- ки використання джерел входу на сервер?

• Яка демографія  відвідувачів?

• Для якого виду браузера необхідно оптимізувати веб-сторінки?

• Які  пошукові  машини  створюють  найбільший трафік  до сер- вера?

• Яка баннерна  реклама  залучає  найбільшу  кількість  відвідува- чів?

• Які   помилки   або  неправильні  посилання  існують   на  веб- сторінках сервера?

Одним  зі способів аналізу  інтересів відвідувачів  сервера підпри- ємства є використання можливостей веб-сервера, що дозволяють встановити  на ньому внутрішню  пошукову систему і надати відвіду- вачам можливість шукати потрібні документи за ключовими словами. Це дає можливість  довідатися  не тільки про те, які сторінки перегля- дали відвідувачі, але й що саме вони хотіли на цих сторінках знайти.

Найбільш перспективним методом, що володіє  широкими мож- ливостями, є файли  cookies (або cookie-файли). Це невеликі  файли, що знаходяться на комп’ютері користувача і дозволяють  веб-серверу ідентифікувати браузер  користувача.  Використання цих файлів  до- зволяє  відслідковувати інформацію  про поведінку користувача в Ін- тернеті, завдяки  чому веб-сервер  може виконувати різні функції  по організації індивідуальної взаємодії з кожним користувачем. Cookie- файли  можуть використовуватися також у рекламі, щоб уникнути багаторазового показу  користувачу однієї і тієї ж реклами,  а також для відстеження кількості показів користувачу реклами одного виду. При цьому відсутність реакції на рекламу може свідчити або про її неефективність, або про відсутність  якої-небудь зацікавленості в да- ного користувача в пропонованій рекламі.

Власники  веб-серверів  можуть укладати  між собою договори про спільне використання cookie-файлів, що дозволяє фірмам найбільше повно зрозуміти  і задовольнити потреби кожного клієнта. Cookie- файли  дають можливість  власникам серверів персоналізувати зов- нішній вигляд серверів і підвищити  їхню функціональну здатність.

 

Основна  проблема  використання cookie  — дотримання приват- ності, тому  що вони  дозволяють  збирати  персональну інформацію про користувачів.  У цьому плані cookie становлять велику  небезпе- ку і можуть розглядатися як потенційний глухий кут у спробі краще зрозуміти  потреби споживачів.

З точки зору використання можливостей Інтернету  в маркетин- говій діяльності  підприємств можна згрупувати  переваги і недоліки cookie-файлів наступним  чином:

• Позитивні якості cookies  для  інтернет-маркетингу:

1) їх здатність  розширити можливості  застосування цільового маркетингу  й індивідуального підходу до кожного  окремого споживача;

2) відслідковування моделей продажу;

3) персоналізація продажу;

4) стимулювання продажу  за рахунок  спільного  використання cookies кількома фірмами;

5) тестування  ефективності баннерної реклами;

6) побудова персоналізованого представлення змісту сервера;

7) можливість  взаємозв’язку кількох серверів;

8) можливість  збору і наступного продажу даних про користува- чів;

9) моніторинг споживацьких сесій на веб-сервері.

• Негативні властивості cookies:

1) недотримання секретності;

2) відслідковування браузерів, а не конкретних  користувачів;

3) програмні засоби можуть протидіяти cookies, наприклад,  сти- рати їх з диска комп’ютера;

4) можливість  в останніх версіях браузерів  відключати  прийом cookies;

5) розвиток нових технологій, що не мають можливостей запису будь-яких даних.

Після завершення початкової  побудови веб-сервера  необхідно провести  його тестування  і перевірку  виконання ним всіх основних функцій.  Тільки  після цього можна переходити  до його установки  в Інтернеті  і виконання програми його рекламування.

 

 

 

Завдання для самоконтролю

1.  Які  підходи  можливі  при виборі  підприємством місця  для  позицію- вання веб-сервера в мережі Інтернет?

2.  У чому полягають основні переваги і недоліки кожного з цих підходів?

3.  Які види послуг можуть надавати підприємству інтернет-провайдери?

4.  На основі якої інформації  здійснюється вибір провайдера  послуг Ін- тернету?

5.  Чим  обумовлена  доцільність  використання підприємством власного доменного імені веб-сервера?

6.  Які основні види доменів розрізняють за структурною  побудовою?

7. У якій послідовності  проводиться реєстрація доменного імені веб- сервера підприємства?

8.  Які  підходи  застосовують  при  створенні  та реалізації  дизайну  веб- сервера підприємства?

9.  Чим керуються  при визначенні  доцільної структури веб-сервера?

10. Які основні схеми побудови серверів можуть використовуватись?

11. Що доцільно враховувати маркетологам  під час пристосування струк- турної побудови та оформлення веб-сторінок до потреб і можливостей цільової аудиторії сервера підприємства?

12. Якими правилами керуються  при створенні веб-сторінок  сервера?

13. Які підходи застосовуються для організації зворотного зв’язку підпри- ємства з інтернет-аудиторією через веб-сервер?

14. Як підприємство може використовувати статистичну інформацію  від провайдера послуг Інтернету при плануванні стратегії маркетингу в мережі?

15. Яке значення  відіграють cookie-файли у процесі відстеження поведін- ки споживачів  із цільової аудиторії?

16. Які переваги і недоліки характерні при застосуванні cookie-файлів для аналізу інтересів відвідувачів веб-сторінок?