Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

І. В. Бойчук, О. М. Музика

ІНТЕРНЕТ

В МАРКЕТИНГУ

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

УДК 658.324:336(075.8) ББК 65.262.6я73+32.988я73

Б 77

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-???? від ??.12.2007)

Рецензенти:

Приймак В. І. — доктор економічних  наук, професор; Апопій  В. В. — доктор економічних  наук, професор; Дайновський Ю. А. — доктор економічних  наук, професор.

 

 

Б 77

Бойчук І. В., Музика О. М.

Інтернет  в маркетингу:  Підручник.  —  К.: Центр  учбової  літератури,

2010. — 512 с.

ISBN 978-611-01-0099-1

 

 

У підручнику  в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету  в маркетингу,  як важливої  сфери  економічної  діяльності  в умовах сучасного  розвитку інформаційних і інтерактивних технологій.  Визначено  особливості  функціонування Всесвітньої  мережі  і можливості  формування системи  маркетингу  підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності викорис- тання веб-сервера підприємства і методи проведення  рекламних  заходів у Інтернеті.

Виклад матеріалу  проілюстровано рисунками,  таблицями і схемами. Наводиться значна  кількість  інформаційно-аналітичних матеріалів  із корисними статистичними даними,  що сприяє  кращому  розумінню  сутності  напрямів  застосування Інтернету  в маркетинговій діяльності  підприємств.  Подано  ряд  практичних і розрахункових за- вдань, запропоновано різні ситуаційні вправи. Книга забезпечена питаннями для само- контролю і контрольними тестами, а наприкінці представлено  короткий  термінологіч- ний словник і додатки.

Підручник призначений для студентів і викладачів  вищих навчальних  закладів, а також для практичних працівників різних сфер бізнесу, де мережа Інтернет  може ви- користовуватись для вирішення маркетингових завдань.

УДК 658.324:336(075.8) ББК 65.262.6я73+32.988я73

 

 

ISBN 978-611-01-0099-1

 

© Бойчук  І. В., Музика О. М., 2010

© Центр учбової літератури, 2010