Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.5. оцінка  інтеграції веб-сервера з інформаційною системою підприємства

Оцінка  організаційних аспектів  характеризує інтегрованість но- вих способів побудови  маркетингової діяльності  підприємства в іс- нуючу структуру підприємства.

і

 

Параметр  інтеграції веб-сервера  з існуючою інформаційною сис- темою (П ) характеризує ступінь сполучення виконання різних функ- цій новою та існуючою  інформаційною структурою  підприємства і визначається за такою формулою:

n

=                  ,

 

∑ Р

П

 

   i =1  

i           n

∑ Po

j =1

 

де  Р — кількість  функцій,  виконуваних спільно  як існуючою, так і новою інформаційною системою;

Р

 

 

o

 

— загальна кількість  функцій,  що можуть бути сполучені існу-

ючою та новою інформаційними системами.

Як приклад виконуваних функцій  можна навести ведення баз да- них, сполучення  яких може, наприклад,  скоротити  число необхідних дій, які пов’язані із введенням інформації, й підвищити тим самим ефективність діяльності підприємства в цілому.

о

 

 

м

 

 

з

 

Другий  параметр  цієї групи характеризує інтегрованість нової системи з існуючою діяльністю підприємства (П ). Визначається він як відношення числа  функцій,  підтримуваних системою  марке- тингу на основі веб-сервера в середовищі Інтернету  (Р ), до загально- го числа функцій,  що відображають  діяльність  підприємства загалом (Р ):

n

=                    .

 

∑ Рм

П

 

   і =1  

o          n

∑ Pз

j =1