Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.1. проведення маркетингових заходів для залучення відвідувачів на сервер

Цей етап передбачає реалізацію розробленого раніше плану ре- кламної кампанії, спрямованої на рекламу веб-сервера  підприємства в Інтернеті. Основними методами її проведення  є такі заходи:

1. Реєстрація сервера на пошукових машинах. Навіть  якщо цього не робити, новий  сервер рано чи пізно потрапить  у поле зору пошукових  машин і буде проіндексований, тобто в базу даних по- шукової  машини  буде включена  інформація про сторінки  сервера  і ключові слова, що відповідають цим сторінкам. Проте краще виявити ініціативу  і зареєструвати новий сервер у пошукових  машинах, дав- ши тим самим вказівку  пошуковим  машинам проіндексувати сервер у першу чергу.

2. Розміщення безкоштовних посилань у веб-каталогах. Як і пошукові машини, каталоги використовуються відвідувачами Інтер- нету для пошуку інформації. Каталоги — це ієрархічні бази даних, організовані  за предметними сферами.  У каталог  можна  потрапити тільки  через реєстрацію  в ньому (на відміну від пошукових  машин). Оскільки каталоги  не мають власних  засобів збору інформації,  ана- логічних роботам пошукових  систем, вся інформація про сервер, що включається в каталог, береться винятково з реєстраційної форми.

3.  Розміщення посилань у  «жовтих сторінках».  На  жовтих сторінках зазвичай поміщають коротку інформацію про тип бізнесу компанії,  її логотип,  1–2  ілюстрації  та повну інформацію  про коор- динати фірми. Стандартний сервіс включає назву бізнесу, номери телефонів  і факсу, адресу електронної пошти, посилання на сторінку в Інтернеті,  декілька  (2–5) рубрик,  до яких  можна  включити  назву бізнесу і короткий  (у 20–50 слів) опис діяльності фірми.

4.  Реєстрація на  тематичних веб-серверах.  Практично для будь-якої сфери знань у Інтернеті  можна знайти сервери, що містять

 

колекції гіпертекстових посилань на інформаційні ресурси в цій сфе- рі (Jump  Station). Такі сервери  містять  велику  кількість  посилань  і дуже популярні як відправні пункти для пошуку інформації  з визна- ченої теми.

5. Розміщення посилань на інших  веб-серверах, наприклад:

– розміщення посилань  на серверах  партнерів  по бізнесу  (на- приклад, фірма-виробник якого-небудь  устаткування може розмістити  на своєму сервері посилання на сервери своїх ди- лерів або торговельна фірма, що постачає товари різних ви- робників, може розмістити  на своєму сервері посилання на сервери відповідних виробників товарів);

– обмін посиланнями, при цьому необов’язкова наявність яких- небудь партнерських відносин — досить приблизної рівності між показниками відвідуваності серверів;

– розміщення посилань  в обмін на що-небудь інше (зокрема,  в обмін на дозвіл користуватися інформаційними матеріалами сервера, тому що проблема створення значного обсягу безко- штовної інформації  постає перед усіма розробниками серве- рів і використання інформаційних матеріалів  із посиланням на першоджерело є розповсюдженою практикою).

6. Публікація на інших  серверах матеріалів, що містять по- силання на веб-сервер фірми.  Прикладом таких публікацій  можуть бути он-лайнові  (on-line) журнали.  У будь-якій  пошуковій  машині можна знайти  список таких публікацій  відповідно  до специфіки біз- несу.

7. Розміщення платних рекламних оголошень на добре відвід- уваних серверах.  Багато  серверів  з високими  показниками відвід- уваності  надають  можливість  платного  розміщення рекламних  ого- лошень на своїх сторінках.  Наприклад, платні рекламні  оголошення можна розмістити  на серверах пошукових  машин і веб-каталогів,  що звичайно  мають дуже високу відвідуваність. Рекламні оголошення можуть мати вигляд текстових  вставок (текстове  повідомлення на сторінці), графічних вставок (баннерів, тобто картинок-гіперпоси- лань), просто гіперпосилань.

8. Участь у інтернет-телеконференціях, аудиторія яких пред- ставлена  потенційними споживачами продукції  фірми, що дає мож- ливість ефективно проврекламувати сервер.

 

9. Використання тематичних списків розсилання. Можна від- правити  повідомлення про свій сервер у тематичні списки розсилан- ня, що відповідають сфері діяльності фірми. Деякі компанії формують списки розсилання з адресатів, які згідні одержувати рекламу, напри- клад, в обмін на безкоштовне  користування електронною  поштою.

10. Використання імені  веб-сервера у всіх  видах рекламної продукції фірми та застосування традиційних видів  реклами. Реклама  сервера за допомогою Інтернету  може прекрасно  доповню- ватися традиційною рекламою. Реклама  веб-сервера мало чим відріз- няється  від реклами інших товарів і, на відміну від інтернет-реклами, методи і засоби проведення  традиційних рекламних  кампаній вже відпрацьовані  протягом останніх десятиліть.