Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

5.6. особливості та переваги Інтернету в маркетингу

Для   ефективного  використання   можливостей,    що   надають- ся інтернет-ринком, підприємства,  які прийняли рішення  вийти  на цей ринок, повинні  в своїй маркетинговій діяльності  бути готові до певних дій. Так, дослідження показали,  що для  успішного викорис- тання маркетингових характеристик Інтернету підприємствам необхідно оцінити своє відношення до наступних  чинників:

 

1) готовності до «стиснення» бізнес-процесів і збільшення швид- кості реакції на запити клієнтів;

2) спільної роботі з великою кількістю партнерів;

3) переходу до індивідуального обслуговування;

4) наявності  гнучкості в підході до ведення бізнесу.

«Стиснення» бізнес-процесів. Оперативність реакції на запити покупця  визначає  продуктивність бізнесу в Інтернеті.  Електронні ринки,  каталоги  і системи  торгів, а також служби  пошуку  в мережі створюють відкрите середовище, в якому час між замовленням і його виконанням обчислюється секундами або хвилинами.  Успішно діючі в електронному бізнесі компанії, прагнуть позбавитися від зайвих процедур для створення прибуткового  веб-проекту.  Досить часто ак- цент робиться  не на серії послідовних  взаємодій,  а на паралельному спілкуванні, яке дозволяє підприємству відпрацьовувати замовлення в «реальному часі».

Бізнес  в Інтернеті  — це бізнес  в реальному  часі, що працює  24 години в добу сім днів в тиждень.  Оскільки споживачеві  достатньо лише натиснути  кнопку, щоб отримати  будь-який продукт або ж по- слугу від іншого постачальника, підприємство повинне працювати швидко. У електронному бізнесі фірма повинна по-новому розуміти і оцінювати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Спільна робота  з великою кількістю партнерів. Електронний бізнес повинен підтримувати комплекс відносин, які виходять за рам- ки простих  замовлень  і розрахунків.  Взаємодії  між підприємствами відбуваються  дуже динамічно, і виникає  нова форма спільної роботи на певний період. Організації працюють разом, поки їм це необхідно, а потім розстаються.  Інтернет-ринок створює умови для динамічно- го брокерства,  що дозволяє приймати  оптимальні  споживчі  рішен- ня. Посилення конкуренції в усьому  світі  примушує  підприємства об’єднуватися, щоб працювати  ефективніше.

Індивідуальна робота  з індивідуальним ринком. Відмінна осо- бливість  електронного  бізнесу  полягає  в зосередженості на задово- ленні споживачів.  Фірми,  які вийшли  на інтернет-ринок, повинні розуміти, що обслуговування тут стало важливішим за сам товар. До споживачів  і покупців, до партнерів і співробітників потрібний  інди- відуальний  підхід, тому підприємства прагнуть краще обслуговувати клієнтів, створюючи «ринок індивідуального клієнта».

 

Гнучкість. Бізнес в мережі Інтернет не стане успішним, якщо він не буде гнучким.  В даний час процесу  реструктуризації піддаються цілі галузі економіки, і підприємства повинні перевизначити свої по- зиції, якщо вони прагнуть створити прибуткову  веб-структуру.

Для ефективної маркетингової діяльності  фірмам необхідно зро- зуміти, як електронний бізнес допомагає створювати  додаткову спо- живчу  цінність, необхідну  їх потенційним клієнтам.  Споживча цін- ність на інтернет-ринку нічим не відрізняється від цінності звичайних товарів і послуг на реальному  фізичному ринку: необхідно знати, що потрібне споживачеві,  і надати це йому краще, ніж це роблять конку- ренти. У поняття споживчої цінності входить сприйняття споживача- ми тих вигод, які вони отримують від товару, його особливих якостей, бренду і допоміжних  послуг, що надаються  продавцем  при продажі товару. При визначенні  цінності товару споживачі також враховують витрати на придбання товару як фінансові, так і тимчасові,

психологічні  та інші.

Інтернет в маркетингу може впливати на споживчу цінність

в декількох напрямах:

– зменшувати вартість  товару  для  споживачів  за рахунок  зни- ження  накладних  витрат  і виконання деяких  функцій  самими споживачами;

– збільшувати вигоди від придбання товарів шляхом індивідуалі- зації пропозиції, адаптації характеристик товару до конкретних потреб клієнта, зручності процесу здійснення купівлі, від само- обслуговування при замовленні товару і слідкуванні  за його ви- конанням, можливості придбання різних товарів в одному місці. Ступінь задоволеності  споживача  на інтернет-ринку залежить  як

від технічного  стану споживацького інтерфейсу  (а саме його безпе- ки, надійності, швидкості  дії, простоти,  якісного  вмісту, зрозумілос- ті системи  оплати),  так і маркетингових аспектів  цього інтерфейсу (привабливості цінових  стратегій, що застосовуються, якості обслу- говування,  надійності системи збуту тощо).

Задоволеність споживача від здійснення купівлі на інтернет-рин- ку не лише сприяє повторним покупкам, але й підвищує репутацію підприємств,   створює  довіру  до  їх  інтернет-комунікацій, формує стійку прихильність до брендів, покращує  загалом позиції фірм і ви- значає перспективи їх розвитку.

 

 

 

Завдання для самоконтролю

1.  Що являється об’єктом і суб’єктом маркетингової діяльності  підпри- ємств на інтернет-ринку?

2.  Яку  сукупність   операцій  включає  процес  управління  маркетингом фірми в умовах її діяльності на інтернет-ринку?

3.  Чим обумовлена поява гіпермаркетингу як новітнього напряму розви- тку теорії та методології маркетингу?

4.  Які основні види маркетингової діяльності  в мережі Інтернет  виділя- ють в залежності  від ступеня участі в реалізації її середовища?

5.  Які  особливості  характерні  для  процесу  використання Інтернету,  в першу чергу, як засобу комунікації?

6.  У чому полягає специфіка елементів комплексу Інтернет-маркетингу?

7.  Які категорії електронних товарів виділяють для інтернет-ринку?

8.  Якими є різновиди  нових посередників  на інтернет-ринку?

9.  У чому полягає сутність та особливості конвергенції комплексу 4 «Р»?

10. В чому проявляється специфіка функцій маркетингу в мережі Інтернет?

11. У яких напрямах  можуть проводитись маркетингові дослідження в се- редовищі Інтернету?

12. Якими є основні завдання і методи пошуку інформації  при досліджен- ні фірмової та товарної структури ринку в Інтернеті?

13. Які методи використовують при дослідженні фактичних і потенційних користувачів Інтернету?

14. Яким чином може здійснюватися маркетингове  дослідження ефектив- ності функціонування веб-сервера підприємства?

15. Які  особливості  притаманні  для  реалізації  маркетингових стратегій підприємства з використанням Інтернету?

16. У яких напрямах  може проводитись товарна політика  підприємства в середовищі Інтернету?

17. Які переваги має Інтернет при реалізації цінової стратегії та формуван- ні системи розподілу підприємства?

18. Які  особливості   складових   комплексу   маркетингових  комунікацій фірми в мережі Інтернет?

19. Яким чином розширюються можливості  підприємства щодо сервісно- го обслуговування і підтримки  споживачів  завдяки Інтернету?

20. У чому проявляються нові умови конкуренції на інтернет-ринку?

21. Які чинники  доцільно враховувати підприємствам для успішного ви- користання маркетингових характеристик глобальної мережі?

22. Якими є загальні переваги ведення маркетингової діяльності в Інтернеті?

23. У яких  напрямах  мережа  Інтернет  може впливати  на споживчу  цін- ність в процесі маркетингової діяльності фірм на інтернет-ринку?