Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 6. формування системи маркетингу пІдприЄмства в середовищІ Інтернету

У шостому розділі Ви ознайо- митесь із послідовністю про- цесу створення системи марке- тингу підприємства в Інтернеті, основними завданнями і специ- фікою  проведення етапів біз- нес-планування в мережі.

Основні  питання розділу:

6.1. Загальна  схема побудови  системи маркетингу  підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету.

6.2. Послідовність процесу формування веб-сервера підприємства.

6.3. Визначення  маркетингових цілей розміщення веб-сервера в се- редовищі Інтернету.

6.4. Процес планування маркетингової діяльності підприємства  в

Інтернеті.

Ключові терміни:

система маркетингу фірми, веб-сервер підприємства, веб-сто- рінка підприємства, маркетингові цілі розміщення веб-сервера в мережі, критерії оцінки маркетингових  цілей, процес планування маркетингової діяльності підприємства в мережі, ідея веб-сервера, план рекламної кампанії в Інтернеті, бюджет веб-сервера, фінан- сування  веб-проекту,  складові бізнес-плану  діяльності в Інтерне- ті, план маркетингу.