Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

7.4. підходи  до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми

Загальний дизайн сервера повинен відповідати основній ідеї його реалізації, при цьому його структурна побудова, оформлення веб- сторінок, графічні зображення, їхня кількість  і розміри повинні бути максимально пристосовані  до потреб і можливостей цільової аудито- рії сервера.

Визначення структури веб-сервера  є  одним  із  ключових  ета- пів у процесі його створення.  Від неї залежить  зовнішня  стрункість, зв’язок  між представленими матеріалами і зручність  керування да- ними,  розміщеними на сервері.  При  виборі  схеми  побудови  серве- ра необхідно відштовхуватися від його змісту і типу інформації,  що

 

представляється. Структура може залежати  від природи веб-сервера, специфіки матеріалів, що зберігаються на ньому, логічного розподілу його змісту.

Виділяють  такі схеми побудови веб-серверів:

• Структура книги  — початково  підходить  для розміщення на веб-сервері, оскільки має такі переваги:

– в ній є чіткий  розподіл  на частини,  розділи  і підрозділи,  які можна помістити  в окремі документи,  зв’язавши  їх гіпертек- стовими посиланнями;

– примітки  і бібліографія можуть служити для посилань на до- даткові веб-документи, зміст легко перетворюється в меню, а індекс являє  собою базу для створення пошукової системи;

– збірку  подібних  «книг»  можна  об’єднувати  в бібліотеки  зі своїми каталогами  і довідковими службами.

Основними недоліками  цієї схеми є необхідність дроблення вміс- ту веб-документів на маленькі  частини, якими  важко управляти. До проблем, пов’язаних з переміщенням серед подібних  документів  без звичних  для простих  книг закладок  і нумерації  сторінок,  додається необхідність верстки кожної з них для повної відповідності  вимогам різних браузерів, що є досить складним завданням.

• Просторова схема. Веб-сервер  можна уподібнити  до певного простору, в якому вміст розподілений відповідно  до тематики  нада- ної інформації. Подібна схема може використовуватися при створен- ні веб-серверів  великих компаній, супермаркетів, музеїв і т.д.

• Дерево документів.  У цьому  випадку  зміст  веб-сервера  роз- ходиться  від загального  кореня  до галузей, що представляють собою великі розділи, потім до гілок, що є рубриками  великих  розділів і т.д. Така схема зазвичай застосовується на веб-серверах, що зберігають ма- теріали у файлових системах, а не в базах даних і документних  базах.

Проте схема «дерево документів»  для побудови веб-сервера  фір- ми має ряд недоліків, серед яких наступні:

– вона неприйнятна при роботі з лінійними потоками інформації;

– у її структурі  складно  переміщати  документи  через  необхід- ність відслідковувати і змінювати  як мінімум два гіпертекстові посилання (одне на старший, інше — на молодший документи);

– при великих розмірах дерева переміщення у величезному числі галузей може стомлювати  користувача,  особливо якщо навіга- ція вимагає постійного звертання до кореневої системи сервера.

 

При створенні  структури  веб-сервера  фірми  необхідно  врахову- вати аудиторію, на яку він розрахований. Кожна психологічна  група користувачів має певні свої погляди.  У кожній  з них прийняті свої методи роботи з документами.  Людина використовує способи пошу- ку необхідних матеріалів, характерні саме для її психологічної групи. Якщо  веб-сервер  створюється для роботи  з якоюсь  конкретною  ці- льовою групою, то для досягнення  високої ефективності його струк- тура  повинна   цілком  відповідати   деякому   стереотипу   поведінки. Якщо ж таких груп декілька, то найкращим  варіантом  буде створен- ня веб-сервера  за допомогою декількох  відповідних  схем. При цьому дані схеми повинні не перемішуватися, а існувати незалежно одна від одної, що дозволить  представникам кожної психологічної групи ви- користовувати структурну  організацію, яка найбільше їм підходить.