Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.3. визначення ефективності побудови системи маркетингу в середовищі Інтернету

Результатом виконання всіх етапів позиціювання є створення, розміщення і просування веб-сервера  в середовищі  Інтернету.  Ви- значення ефективності проведеної підприємством маркетинго- вої програми базується  на таких критеріях:

– по-перше, досягнення  початково поставленого  завдання;

– по-друге, оцінка  економічної,  організаційної та маркетингової сторін реалізації  програми побудови системи маркетингу  в ме- режі.

Подальша  програма  маркетингу  підприємства в Інтернеті  пови- нна не тільки залучати відвідувачів на сервер, але й забезпечувати по- вторні відвідування веб-сервера  і його вдосконалення. З цією метою доцільно  проводити  такі заходи: часте поновлення сервера, застосу- вання нових технологій, використання механізмів зворотного зв’язку для поліпшення діяльності сервера і періодична перевірка сервера.

Використання глобальної  комп’ютерної мережі у комплексі  мар- кетингу  підприємства може  успішно  розвиватися на основі  оцінки ефективності її використання, у тому числі економічного  ефекту від впровадження і використання Інтернету  на підприємстві.  У зв’язку з цим проблема оцінки ефективності використання ресурсів Інтернету у системі маркетингу  є однією з найважливіших із врахуванням тех- нічних, економічних,  організаційних та інших аспектів.

Застосування веб-сервера в  системі маркетингу підприєм- ства може охоплювати досить широке коло завдань. Тому для оцінки різних аспектів реалізації веб-сервера необхідно здійснити розподіл критеріїв  ефективності, за кожним  з яких можна проводити  оцінку і відповідно до неї вживати необхідних заходів щодо корегування, роз- витку та вдосконалення реалізованої програми. Виділяють такі групи параметрів:

1) економічні параметри, які передбачають  оцінку економічної ефективності обраного  варіанта  побудови  маркетингової сис- теми підприємства на основі веб-сервера  в середовищі  Інтер- нету;

2) організаційні параметри — визначають ступінь інтеграції но- вої інформаційної системи з існуючою системою, а також з ді- яльністю підприємства і його бізнес-процесами;

 

3) маркетингові параметри, що характеризують ефективність проведення  маркетингової програми  реалізації  та просування веб-сервера  фірми  в середовищі  Інтернету,  а також  ефектив- ність використання інструментів  веб-маркетингу.

Такий  розподіл  є достатньо  умовним  і виділені  параметри  ефек- тивності взаємозалежні, але цей підхід дозволяє уникнути постійного аналізу  всього плану  маркетингу  і зосередитись  тільки  на одному з етапів реалізованої програми.