Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.4. оцінка  економічної ефективності веб-сервера підприємства

п

 

Економічна ефективність обраного  варіанта  побудови  марке- тингової  системи  підприємства на основі  веб-сервера  в середовищі Інтернету  може бути визначена як відношення одержуваного  резуль- тату від її застосування (П) до витрат, пов’язаних з розробкою та екс- плуатацією  системи (В ):

е = П .

Вп

Повні витрати при цьому складають:

Вп  = К + Векс ,

де  K — сумарні  капітальні  вкладення на проектування системи, на придбання необхідних складових та її реалізацію;

 

 

В

 

екс

— експлуатаційні витрати.

 

У випадку різночасності  капітальних і щорічних витрат капіталь- ні витрати повинні бути приведені до одного (першого або останньо- го) року експлуатації за формулою  складних відсотків:

 

 

Кt   =

К         ,

(1 + і)t

 

t

 

де  К — приведені капітальні витрати;

i — коефіцієнт дисконтування капітальних вкладень;

t — період часу, через який будуть проведені витрати К.

 

Результат, одержаний  за рахунок функціонування нової веб- системи, визначається формулою:

П = Вз (t) − Кt  ,

з

 

де В (t) — ефект за рахунок зниження витрат за період t у результаті застосування нової системи маркетингу.

Таким чином, в основі оцінки економічної ефективності веб- сервера лежить  визначення основних  статей витрат  і варіантів  зни- ження  витрат  за рахунок  використання його в системі  маркетингу підприємства.

Джерела  витрат,  пов’язаних  із створенням  і забезпеченням ро- боти веб-сервера  підприємсвта можна розділити  на одноразові  капі- тальні витрати й експлуатаційні витрати.

До одноразових витрат, як правило, належать:

– витрати на початковий  аналіз і планування;

– вартість необхідного устаткування у вигляді веб-сервера;

– вартість програмного  забезпечення;

– вкладення на організацію ліній зв’язку і супутнє устаткування;

– вартість  допоміжного  устаткування, наприклад,  комп’ютерної техніки для відновлення інформації  на веб-сервері, його дизай- ну або для виконання функцій забезпечення роботи веб-сервера;

– витрати  на  підготовку  і перепідготовку кадрів  для  випадку, якщо які-небудь функції щодо забезпечення роботи веб-сервера виконуються за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства.

До експлуатаційних витрат можна віднести такі позиції:

– заробітна плата обслуговуючого  персоналу;

– витрати на допоміжні матеріали;

– внески за доменне ім’я;

– орендна плата за канали зв’язку;

– плата провайдеру  послуг Інтернету  за надання  доступу до веб- сервера з мережі, за надання  місця на власному  сервері або за обслуговування веб-сервера підприємства у випадку розміщен- ня його у провайдера;

– амортизаційні відрахування;

– додаткові  витрати  у  випадку  залучення сторонніх  фірм  для розвитку  сервера, його дизайну, виконуваних функцій;

 

– витрати на проведення  рекламних  кампаній і т.д.

Джерела можливої економії залежать від виконуваних веб- сервером підприємства функцій. Така економія, перш за все, може виникати за рахунок використання фірмою електронних комунікацій замість традиційних,  оскільки:

1) знижуються витрати на друковані види продукції, на телефон- ні розмови і пересилання факсів;

2) за рахунок представлення необхідної інформації  забезпечуєть- ся перед- і післяпродажна підтримка споживачів;

3) при організації віртуального магазину немає необхідності в ор- ганізації традиційного  магазину і, відповідно, витратах;

4) у випадку  використання каналів  Інтернету  зникає  потреба  у традиційних каналах розповсюдження.

Крім зниження витрат, організація присутності фірми в Інтер- неті за допомогою веб-сервера може принести прибуток у вигляді:

– підвищення іміджу торговельної  марки фірми;

– просування товарів фірми;

– залучення нових споживачів;

– додавання нового каналу поширення продукції;

– поліпшення сервісного обслуговування наявних  клієнтів  і по- тенційних споживачів.