Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 5. концепцІя маркетингу в середовищІ Інтернет

П’ятий розділ  дозволяє за- своїти концептуальні осно- ви маркетингу в середовищі Інтернету, методи пошуку інформації, напрями  та осо- бливості  реалізації марке- тингових стратегій з вико- ристанням мережі.

Основні  підрозділи:

5.1. Концептуальні  основи використання  мережі Інтернет у мар- кетинговій діяльності підприємств.

5.2. елементи комплексу маркетингу на інтернет-ринку.

5.3. Специфіка реалізації функцій маркетингу в мережі Інтернет.

5.4. Різновиди маркетингових досліджень в середовищі Інтернету.

5.5. напрями реалізація  маркетингових стратегій підприємства з використанням  Інтернету.

5.6. Особливості та переваги Інтернету  в маркетингу.

Ключові терміни:

інтернет-ринок, гіпермаркетинг, елементи комплексу маркетингу, кон- вергенція, функції маркетингу  в мережі, маркетингові дослідження, дослідження фірмової і товарної структури  ринку, анкетування відві- дувачів сервера, пошук у веб-каталогах, маркетингові стратегії, інфор- маційні продукти, матеріальні продукти, стимулювання збуту, фор- мування  іміджу фірми, сервісне обслуговування  і підтримка  споживачів, конкуренція на інтернет-ринку.