Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 7. позицІювання веб-сервера  пІдприЄмства в мережІ Інтернет

У сьомому розділі дано ха- рактеристику існуючих  під- ходів до створення і реаліза- ції веб-сервера підприємства, підбору  провайдерів послуг Інтернет  і організації зворот- ного зв’язку із цільовою ау- диторією.

Основні  питання розділу:

7.1. Вибір місця для розміщення веб-сервера підприємства.

7.2. Визначення  провайдера  послуг для  потреб Інтернет-марке- тингу.

7.3. Правила підбору доменного імені для власного веб-сервера.

7.4. Підходи до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми.

7.5. Створення   веб-сторінок   сервера   і  організація   зворотного зв’язку з цільовою аудиторією.

Ключові терміни:

провайдери послуг Інтернет, доменне ім’я, кореневий домен, доме- ни другого рівня, домени третього рівня, реєстрація домену, схеми побудови веб-серверів, структура  книги, просторова схема, дере- во документів, способи графічних зображень, зворотний зв’язок з аудиторією, log-файли, файли cookies (cookieфайли).