Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

6.3. визначення маркетингових цілей розміщення веб-сервера в середовищі Інтернету

Для успішної реалізації  і забезпечення функціонування веб- сервера першочерговим завданням є визначення основних цілей роз- міщення веб-сервера в мережі. Навіть після короткого ознайомлення з різними типами веб-серверів  можна виділити  основні концепції, на яких  вони базуються.  Виходячи  з цього, можна  сформувати власну концепцію, що найбільш повно відповідає потребам фірми.

У  маркетинговій діяльності підприємства розміщення веб- сервера в Інтернеті може передбачати  досягнення  таких основних цілей:

– рекламування, просування торговельної  марки  компанії  і/або її товарів;

– розширення системи зв’язків із громадськістю;

– забезпечення споживачів,   партнерів,   акціонерів,   рекламних агентів найбільш повною і достовірною інформацією про това- ри і фірму;

– забезпечення інформаційної перед- і післяпродажної підтрим- ки споживачів;

– забезпечення прямого продажу;

– забезпечення продажу однієї фірми іншим;

– організація  каналу  просування власної  продукції  (у  випадку можливості  її поширення через канали Інтернету).

Визначивши основні цілі присутності підприємства в мережі Інтернет,  необхідно сформулювати критерії, за якими  можна оціню- вати досягнення  поставлених цілей. Такими критеріями можуть бути:

– кількість відвідувачів  сервера за визначений  період часу, якщо головна мета передбачає, наприклад,  розвиток  іміджу фірми;

– збільшення  прибутку  за деякий  період часу як  результат  роз- ширення системи маркетингу  за рахунок Інтернету  і залучення більшої кількості клієнтів;

– збільшення обсягів продажу у випадку використання Інтернету як каналу для продажу товарів або послуг.