Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

2.4. напрями використання мережі  Інтернет у різних країнах світу

Аналітики  дослідницької фірми  ComScore  підрахували,  що що- дня в он-лайн  виходять  майже  122 мільйони  жителів  країн Європи або 40\% європейського населення.  У звіті World  Metrix  також пові- домляється, що середній  європеєць  користується Інтернетом  як на роботі, так і удома 16,5 дня в місяць. Крім того, на проглядання 2662 веб-сторінок  у європейського «інтернетчика» йде 24 години.

У ході досліджень аналітики  ComScore порівняли он-лайнову діяльність  користувачів у шістнадцяти європейських державах. До речі, з’ясувалося, що в Нідерландах і країнах Скандинавії Інтернетом користується 68-83\% населення.  У решті країн ЄС цей показник  на- багато нижчий: наприклад,  в Швейцарії в мережу виходять  58\% жи- телів, в Бельгії  — 54\%, у Франції — 51\%, в Німеччині — 46\%, в Пор- тугалії  — 44\%, в Ірландії  — 42\%, в Іспанії  — 39\%, а в Італії  — 36\%. Найнижчий рівень  проникнення Інтернету  в Росії,  де мережею  ко- ристуються  лише 11\% населення.

На даний час користувачами Інтернет стає все більша частка насе- лення країн Європи, поступово наздоганяються показники США. За- галом можна сказати, що відсоток громадян, які постійно користують- ся мережею Інтернет досить високий і продовжує  зростати (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Частка громадян, які регулярно користуються мережею Інтернет, у розрізі європейських країн (\%)

 

У Німеччині послуги  мережі Інтернет  використовує майже 51\% жителів. Сама тільки різниця між тими, хто використовує, і тими, хто може це, але не робить, становить  приблизно 8 мільйонів  осіб. Зага- лом близько 11 мільйонів осіб у Німеччині — приблизно кожен п’ятий віком  від 14 до 69 років  — використовують Інтернет  щодня.  Типо- вий користувач  — чоловічої статі, молодий, освічений,  і навіть якщо структура користувачів Інтернету  загалом наближається до загальної структури населення, «інтернетчики» все ще залишаються понадпро- порційно  молодими,  формально освіченішими  й мають вищий  заро- біток. Частка жіноцтва все ще низька, однак поступово збільшується.

Серед тих, хто купує через Інтернет, теж більше чоловіків: най- більш інтенсивно  пропозиції  електронної комерції  використовують молоді люди віком 20–29  років. Найчастіше (60\%) в Інтернеті  купу- ють представники групи так званих «подвійних  користувачів», тобто ті, хто використовує Інтернет і приватно, й на роботі. Найбільш стри- мані щодо он-лайн-замовлень люди, які користуються Інтернетом переважно службово.

Користувачі старшого віку наздоганяють  молодь: останнім часом у структурі користувачів Інтернету  можна спостерігати зсув у бік ко- ристувачів  старшого віку. Частка  молодих людей віком 14–29  років дещо зменшується, в той час як збільшуються середня й старша віко- ві групи. Проте діапазон поширення нового засобу інформації  серед молоді значно більший: Інтернетом  користуються 76\% 14–19-річних,

66\% 20–29-річних, 50\% 40–49-річних і тільки 13\% 60–69-річних.

До речі, у Великобританії проживають найактивніші користувачі мережі. Щодня  в он-лайні  перебувають  21,8 мільйона  британців,  які проводять в Інтернеті, в середньому, по 34,4 години в місяць.

У Фінляндії середній користувач буває в мережі 16,4 дня в місяць, в Бельгії  — 15,5 дня, в Швейцарії — 15,1 дня, в Данії і Норвегії  — по

14,7 дня, в Португалії  — 13,4 дня, в Ірландії — 13 днів, в Італії — 12,9 дня, в Австрії — 12 днів і, нарешті, в Росії — 11,4 дня. Середній швед- ський «інтернетчик» проглядає  4019 веб-сторінок  щомісячно,  що на

51\% перевищує  середній показник  по Європі в цілому. Російські  ко- ристувачі проглядають щомісячно 1695 сторінок, італійські — 1862 сторінки, ірландські — 1871 сторінку, австрійські — 1906 сторінок, бельгійські  — 2399 сторінок,  французькі — 2768 сторінок,  норвезь- кі — 3080 сторінок, а британські  — 3440 сторінок.

 

За даними  звіту World  Metrix,  найбільш  відвідуваним  ресурсом в Європі є сайт Google. Друге місце за відвідуваністю належить  сер- вісам корпорації Microsoft, а третю позицію займають ресурси Yahoo. Проте  Росія  стала єдиною  країною  в звіті, де Google не потрапив  в трійку лідерів: російські  інтернетчики найчастіше  заходять  на сайти Yandex, Mail.ru і Rambler.

За  прогнозами  аналітиків PricewaterhouseCoopers, протягом  на- ступних п’яти років у всіх країнах, включаючи Сполучені Штати, буде рости кількість  широкосмугових підключень до мережі, оскільки  все більш популярним ставатиме так званий  «пакет трьох послуг» — Ін- тернету, телефонії  й телебачення.  Інвестиції  телефонних операторів в інфраструктуру також сприятимуть розповсюдженню високошвид- кісного доступу до Інтернету,  і користувачі поступово  відмовляться від комутованого  доступу до мережі. Отже, витрати  на послуги dial- up знижуватимуться на 25,5\% щорічно.

Американський ринок  широкосмугового доступу в мережу буде рости  на 11,9\% в рік і до 2011 року досягне  обсягу  в 41,4 мільярда доларів США. Кількість  передплатників високошвидкісного доступу в США  через п’ять років досягне показника в 89 мільйонів  чоловік, тобто щорічне зростання  складе 12,2\%.

За  даними  на середину  2007 р., кількість  інтернет-користувачів в Китаї досягла позначки  в 162 млн осіб і росте швидкими темпами, повідомляє Мережевий інформаційний центр Китаю (China Інтернет Network Information Center). Згідно з даними цієї організації, китай- ське інтернет-співтовариство вступило  в новий етап швидкого зрос- тання. Так, кількість  користувачів мережі виросла на 31,7\% з червня

2006 р. Це найшвидше  збільшення користувачів мережі в Китаї, по- чинаючи з 2004 року.

Згідно з офіційними даними Мережевого інформаційного центру

Китаю ріст чисельності  користувачів за 2005 і 2006 рр. склав 18,2\% і

18,1\% відповідно.

Як повідомляє NYTimes, регулярний доступ до мережі за підсум- ками останнього  дослідження має всього близько  4\% населення Аф- рики. Більша  частина  людей, що мають доступ до Інтернету,  живе в Північній  Африці  або в ПАР. Фахівці  заявляють, що цей ринок  міг би стати перспективним для розвитку, але провайдерам  в Африці до- ведеться  зіткнутися з рядом серйозних  проблем, головною  з яких  є

 

недоліки в розвитку інфраструктури. Багаторічні внутрішні конфлік- ти і політична  нестабільність не сприяють  створенню  нових систем для забезпечення країн Африки якісним  зв’язком з мережею.

У деяких  країнах  є серйозні  обмеження  на функціонування ме- режі: на державному  рівні блокується доступ до окремих  веб-сайтів. Особливо  це стосується  країн Сходу, де не має великої  можливості розвитку  аудиторія  користувачів Інтернету.  Наприклад, у Китаї  діє так звана «Велика  китайська  інформаційна стіна» (Great Firewall  of China),  яка  блокує  ІР-адреси веб-сайтів  «сумнівного  змісту».  При цьому  обов’язки  блокувати  ці веб-сайти  китайський уряд  переклав на місцевих  провайдерів.  Показовим є блокування сайту  «Google», яке було скасоване лише у січні 2006 року. Однак, згідно із домовле- ностями  з китайським урядом,  результати пошуків  для китайських користувачів Інтернету  будуть і надалі «дещо обмежені».

Незважаючи на наявність  каналу  зв’язку з Інтернетом,  Північна Корея  не має на своїй  території  доступних  мереж  серверів;  декіль- ка веб-сайтів, що належать  північно-корейському урядові, фізично перебувають за межами країни. Тим не менш, з 2004 року в КНДР працює електронна пошта, доступна обмеженому колу осіб. Водночас на території  країни діє не зв’язана з Інтернетом  власна комп’ютерна мережа «Кванмен».

На Кубі Всесвітньою павутиною можуть користуватись лише лі- карі, тоді як іншим громадянам країни  це заборонено  на законодав- чому рівні.

Узагальнення різних інформаційних повідомлень  і офіційних матеріалів  дає можливість  визначити основні загальні риси, прита- манні сучасному періоду використання Інтернет загалом у світі.

Субкультура мережі  Інтернет. Сучасний  Інтернет  має дуже ба- гато соціальних та культурних граней. Він є універсальним середови- щем для  спілкування, розваг  та навчання.  За  допомогою  Інтернету стало можливо робити покупки та оплачувати  послуги. Для багатьох людей Інтернет — це спосіб заробітку, а в цілому — це віддзеркалення сучасного суспільства та світосприйняття.

Інтернет-товариства. Мережа Інтернет  пропонує  широкі мож- ливості  для спілкування; в ньому легко знайти  людей зі спільними інтересами, хобі і світоглядом.  Крім того, в мережі психологічно  зна- чно простіше спілкуватись, аніж при особистій зустрічі. Ці причини

 

обумовлюють створення та активний розвиток  інтернет-товариств — груп людей  зі спільними інтересами,  котрі  спілкуються переважно через Інтернет. Такі товариства  поступово відіграють все важливішу роль у житті всього сучасного суспільства.

Інтернет-залежність. Із зростанням популярності Інтернету стали проявлятись і негативні  сторони  його застосування. Зокрема, дехто настільки  захоплюється віртуальним простором, що проводить за комп’ютером до 18 годин на добу. Таку залежність  багато хто по- рівнює з тютюнопалінням чи наркоманією.  Визначення інтернет-за- лежності  звучить  так: «Це  наполегливе бажання  вийти  в Інтернет, перебуваючи  off-line, і нездатність  вийти  з Інтернету,  знаходячись on-line». Згідно  з даними  різноманітних досліджень,  сьогодні інтер- нет-залежними є близько  10\% користувачів у всьому  світі. Фахівці вже розробили методики позбавлення від цієї залежності.

Інтернет-знайомства. Знайомства в Інтернеті  зазвичай  пов’я- зують із розвагами або пошуком чоловіка за кордоном. Обидва на- прямки нерідко стають своєрідною залежністю. Дуже рідко можна знайти  службу  знайомств,  що здійснює  виключно  серйозні  знайом- ства для шлюбу, зокрема, знайомства для християн чи, взагалі, людей з традиційними поглядами  на шлюб.

Тролінг.  Це  психологічний та соціальний  феномен,  який  заро- дився в Інтернеті  протягом  1990-х років. Інтернет-тролями, або про- сто тролями  у Всесвітній павутині називають  тих людей, котрі спеці- ально публікують провокаційні статті чи повідомлення (на форумах, в групах новин Usenet,  у вікі-проектах), завдання  яких — викликати конфлікти між учасниками,  образи тощо. Такі статті чи повідомлен- ня також іноді називають  тролями,  а процес їх написання — тролін- гом. Сьогодні будь-який популярний ресурс (форум, група новин, ві- кі-проект) стикається з цим явищем.