Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 4. комунІкацІйнІ характеристики середовища Інтернет

Четвертий розділ  передба- чає ознайомлення з влас- тивостями комунікаційного середовища Інтернет  і до- цільністю  їх врахування у маркетинговій діяльності підприємства.

Основні  підрозділи:

4.1. Загальні особливості комунікаційного середовища Інтернету.

4.2. Можливості використання  моделей комунікації  в мережі для ведення маркетингової діяльності.

4.3. Врахування властивостей середовища Інтернету при побудові системи маркетингу.

4.4. Характеристика основних аргументів виходу засобів масової інформації в середовище Інтернету.

Ключові терміни:

традиційні   засоби  інформації,   нові  засоби  інформації,   файли

«cookies», модель «один до багатьох», модель «один до одного», мо- дель «багато хто до багатьох», види комунікаційної  взаємодії, ін- терактивна взаємодія, зворотні зв’язки, гіпертекст, мультимедіа, гіпермедіа, ефект присутності, мережева навігація, інтерактивне спілкування, просторовий континуум