Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

7.2. визначення провайдера послуг для потреб інтернет-маркетингу

Будь-яке використання мережі, в тому числі і для потреб інтер- нет-маркетингу, забезпечується за допомогою  спеціалізованих ком- паній, яких називають  інтернет-провайдерами чи провайдерами послуг Інтернету  (табл.7.1).  Детальна  інформація про вітчизняних провайдерів подана в додатках Д і Е.

Інтернет-провайдерів можна  поділити на певні  типи  відпо- відно до тих послуг, які вони надають:

– провайдери  доступу;

 

– хостинг-провайдери;

– магістральні  (backbone) провайдери;

– канальні провайдери;

– провайдери  «останньої милі» тощо.

таблиця 7.1

 

Види та характеристика інтернет-провайдерів

 

Вид провайдера

Характеристика провайдера

Примітки

Первинні  провайде- ри

Забезпечують вихід в світовий Ін- тернет у світових пунктах обміну трафіком (NAP — Network Access Point; MAE — Metropolitan Area Exchange; CIX — Commercial Ін- тернет Exchange)

В Україні відсутні

Провайдери першо- го рівня (первинні регіональні провай- дери послуг)

Компанії, що надають послуги по доступу до ресурсів Інтернету міс- цевим (локальним) користувачам та іншим провайдерам. В свою чергу, користуються послугами закордонних компаній, що зна- ходяться в міжнародних пунктах обміну трафіком  (національні) за допомогою внутрішніх каналів.

В   Україні    приб- лизно 20

(в Києві — 12)

Великі провайдери

Сюди, як правило, належать про- вайдери першого рівня, а також компанії другого рівня, що мають велику кількість  користувачів.

В   Україні    приб- лизно 40

Інші (провайдери другого і третього рівня,  середні,  малі і т.д.)

Сюди  можна  віднести  компанії, що орендують канали різної про- пускної спроможності  в інших провайдерів з десятками-сотня- ми вхідних ліній

Більшість україн- ських провайдерів належить саме до цього виду

 

Провайдери можуть надавати  такі  види  основних послуг, пов’язаних із використанням Інтернету:

– забезпечення доступу  до мережі через телефонні  лінії, що ко- мутуються;

– забезпечення доступу до Інтернету через виділені телефонні лі- нії та цифрові канали зв’язку;

 

– реєстрація доменного імені сервера клієнта;

– надання  в  оренду  дискового  простору  для  розміщення  веб- сервера або веб-сторінок;

– адміністрування і підтримка сервера, розташованого на орендо- ваному просторі.

Крім зазначених  основних послуг, провайдери  можуть про- понувати  ряд додаткових послуг, наприклад,  консультації з веб- дизайну,  реєстрацію  веб-сервера  в основних  пошукових  системах  і веб-каталогах  Інтернету  тощо.

Визначення провайдера   є  відповідальним рішенням,  тому  при його виборі, крім інформації  про рівень цін на надані послуги, необ- хідно одержати  якнайбільше інформації  про самого провайдера.  Це може виявитися складним завданням,  але якщо фірма збирається до- вірити провайдеру  власний веб-сервер, зробити це необхідно, щоб за- безпечити якісну і надійну роботу сервера та захистити  себе від необ- хідності зміни провайдера.

Вимоги до підбору провайдера. При  виборі  провайдера  послуг Інтернету   підприємству  потрібно  одержати  і  проаналізувати  такі дані:

1. яким каналом зв’язку з Інтернетом володіє провайдер? Насам- перед важлива пропускна здатність каналу, оскільки недостатньо ви- сока швидкість  роботи може призвести до повільної  роботи сервера і, як наслідок, до втрати відвідувачів. Важливо  також, з яким вузлом Інтернету  провайдер  зв’язаний  високошвидкісним каналом.  Напри- клад, якщо провайдер має у своєму розпорядженні канал зв’язку тіль- ки з яким-небудь вузлом  у Європі  або Америці, тоді українські  від- відувачі  сервера будуть одержувати доступ до нього через численні проміжні вузли, що також спричинить затримки  в роботі сервера.

2. яке устаткування і програмне забезпечення використовується провайдером? Недостатня потужність  устаткування, що використо- вується провайдером, може стати ще одною причиною можливого уповільнення роботи сервера, розміщеного  на дисковому просторі. Якщо на комп’ютері провайдера розташовано багато часто відвід- уваних  веб-серверів,  тоді комп’ютер може просто  не справлятися з навантаженням. Причому  слабким місцем може бути не тільки недо- статня  потужність  використовуваних провайдером  комп’ютерів, але і  недостатня  пропускна  здатність  локальної  мережі,  що поєднує  їх.

 

Програмне  забезпечення,  що використовується провайдером,  також може впливати  на швидкість роботи сервера.

3. Чи забезпечується  достатня надійність роботи веб-сервера? Крім  високої  продуктивності роботи  сервера,  дуже  важливо,  щоб сервер працював абсолютно надійно і був цілодобово  доступний  для відвідувачів. Для цього бажано, щоб провайдер володів більш, ніж одним  каналом  зв’язку  з Інтернетом,  а комп’ютерне  устаткування, на якому фізично розташований сервер, було достатньо безвідмовне. Важливим фактором  є кваліфікація персоналу  провайдера,  оскільки без грамотного адміністрування й обслуговування ніяке устаткуван- ня не може гарантувати надійної роботи.

4. Чи підтримується  на достатньому  рівні захист  інформації? На жаль, сервери мережі Інтернет періодично підпадають під атаки хакерів. Тому необхідно переконатися, що провайдер  здатний  забез- печити достатній рівень захисту інформації, розташованої на його комп’ютерах. Вимоги до захисту інформації  стають особливо важли- вими, якщо передбачається використання веб-сервера  не тільки  для реклами продукції, але і безпосередньо для електронного  продажу.

5. Чи надається можливість одержання статистичної інформа- ції? Для успішної реалізації будь-яких стратегій інтернет-маркетингу необхідно володіти максимально повною інформацією про відвід- ування  сервера. Зазвичай провайдери  надають якийсь  статистичний звіт про відвідування сервера. У цей звіт можуть входити  такі дані: загальна кількість  запитів за звітний період; середньоденна кількість запитів; кількість  успішних і невдалих запитів; обсяг викликаних да- них; розподіл запитів за днями тижня; розподіл запитів за годинами; розподіл відвідувачів  за доменами та інші. Всі перераховані  дані, що включаються  звичайно в наданий провайдером звіт, є результатом обробки файлу-протоколу запитів до сервера. У такому файлі, як правило,  міститься  докладна  інформація про всі запити, зроблені  до сервера.  Тому ідеальним  можна  вважати  випадок,  коли,  крім типо- вого звіту, провайдер  надає повну версію файлу-протоколу. Маючи такий файл, можна підготувати  будь-які статистичні звіти. На жаль, далеко не всі провайдери  надають можливість  одержання  статистич- них даних без обмежень.

6. Чи забезпечується якісний зв’язок через телефонні лінії, що кому- туються? Це питання не має прямого відношення до надійної роботи

 

розміщеного  в провайдера  сервера, тому що для доступу відвідувачів до сервера використовується високошвидкісний канал зв’язку. Проте якість зв’язку з інтернет-провайдером через телефонну лінію, що ко- мутується,  з використанням модему має важливе  значення,  оскільки в більшості випадків саме такий спосіб зв’язку використовується для внесення змін і доповнень на сервері.

Далеко  не  всі  провайдери   цілком  задовольняють перераховані вище вимоги, тому при виборі провайдера  доцільно укладати догово- ри з декількома  з них. Наприклад, якщо знайдено  провайдера,  який забезпечує  прийнятні умови для розміщення веб-сервера, але не вла- штовує якість модемного зв’язку з ним, тоді можна розмістити сервер в одного провайдера,  а для доступу до Інтернету  через телефонну лі- нію користуватися послугами іншого.