Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

2.2. соціодемографічні характеристики міжнародної аудиторії Інтернету

Інтернет не є статичною структурою, адже чисельність і демогра- фія користувачів Всесвітньої мережі постійно змінюється. Тому дані, які будуть наводитися далі, мають швидше пізнавальний характер.

Одним  з основних і найцікавіших є питання про загальну кіль- кість користувачів Інтернету, що характеризує ступінь поширення мережі у суспільстві.  Значна  увага до цього питання  обумовлена  тим, що ефективність маркетингового використання Інтернету,  як і біль- шості традиційних засобів масової інформації,  значною мірою визна- чається ступенем поширення в середовищі, для якого він призначений.

Кількість  користувачів Інтернет  у світі та зокрема в Україні  що- року збільшується в декілька  разів. Сьогодні  Всесвітня  мережа ста- ла  невід’ємною  частиною  життя  у розвинутих країнах  та  країнах, котрі розвиваються. У сучасному  економічному та глобальному  ін- формаційному суспільстві  стає  неможливим ведення  діяльності  у будь-якій  галузі без доступу до всесвітньої мережі Інтернет. Завдяки

 

своїм стрімким  темпам зростання  Інтернет  здійснює сьогодні справ- ді революційні  перетворення в низці економічних  областей. Разом  з тим, Інтернет  вже став могутнім  чинником  соціального,  освітнього та культурного розвитку,  надаючи нові можливості  простим  грома- дянам і працівникам різних сфер, усуваючи  бар’єри для створення і розповсюдження матеріалів,  пропонуючи  загальний  доступ до дже- рел цифрової  інформації, обсяги якої постійно збільшуються.

У  2012  році  майже  третина  населення Землі  буде  використо- вувати  Інтернет  — такі попередні  дані звіту  аналітичної  корпорації IDC  «Прогноз  та модель цифрового  ринку». Щороку  збільшується і кількість  веб-сайтів різноманітної тематики. За даними авторитетної дослідницької агенції NetCraft кількість  веб-сайтів,  що становила  в

1993 році 26 тис., сьогодні наближається до 200 млн. У 2000 році у світі нараховувалося близько  300 млн користувачів Інтернет,  з них тільки  в США  чисельність  перевищувала 100 млн  чоловік.  У 2004 році Інтернет  нараховував 700 млн користувачів,  а в 2008 році вже більше 1 млрд. До 1996 року кількість  інтернет-користувачів у світі зростала помірними темпами, проте з 1997 року різко пішла вгору, що наочно відображено  на рис. 2.1.

 

1800

1600

1400

1200

1000

1018

1093

1262

1400

1650

1530

 

 

800

600

400

200

0

16      36          70

147

248

361

513

587

719

 

817

 

1995  1996   1997   1998  1999   2000   2001  2002   2003  2004   2005   2006  2007   2008   2009  2010

Рис. 2.1. Динаміка  росту інтернет-користувачів у світі в період 1995–2010 рр. (за даними «Miniwatts Marketing Group — InternetWorldStats)

 

У зв’язку з бурхливою  еволюцією комп’ютерних і мережних тех- нологій кількість  користувачів Всесвітньої  мережі постійно зростає, проте досить непропорційно. Так, в технологічно розвинутих країнах, таких як США, Великобританія, Німеччина,  Франція, де Інтернет іс- нує вже досить довго, чисельність  населення,  що використовує його, зростає повільніше,  ніж в інших державах, оскільки  досить високий процент жителів цих країн постійно застосовують  його на роботі або вдома. Загальна кількість  користувачів мережі збільшується, в осно- вному, за рахунок країн, що розвиваються.

Швидке  зростання  кількості інтернет-користувачів було обумов- лене насамперед  поширенням персональних комп’ютерів, які стали більш доступними та вже перестали  належати  до обладнання  на- уковців чи дослідників, а почали займати все більше місця в житті звичайних громадян. З іншого боку зростання  кількості користувачів Інтернет у світі пов’язане зі зростанням кількості веб-сайтів, що про- понують різноманітний контент та сервіси користувачам. Так, згідно оприлюдненої у січні 2009 року інформації  провідної американської компанії з маркетингових досліджень  comScore, найпопулярнішим веб-сайтом  у світі виявилась пошукова  система Google, яку у грудні

2008 року відвідало  777,9 млн користувачів,  тобто понад 70\% від їх загальної  кількості  у світі. Свою роль звісно зіграло  й здешевлення доступу до мережі, який зараз стає по кишені кожному громадянину навіть з невисоким  рівнем достатку.

З наведеного  вище  рисунку  видно,  що починаючи  з 1995  року кількість  інтернет-користувачів у світі щороку  збільшувалась у се- редньому  на  20-40\%,  проте  помітне  зростання   почалось  тільки  у

1997  році.  Крім  того,  зростання   кількості  інтернет-користувачів  у світі відбувалось  не завжди  рівномірно,  було незначне  уповільнен- ня.  Так,  наприклад,  у 2002  року  кількість  інтернет-користувачів у світі у порівнянні з 2001 роком  збільшилась усього на 14,4\%, в той самий час як у 2001 році порівняно з 2000 цей показник  склав 42,1\%, тобто збільшився майже в 4 рази. Наступне  уповільнення зростання світової  кількості  інтернет-користувачів помітне  у 2004  році, коли темп приросту  у порівнянні з 2003 роком склав 13,6\%, в той час як порівнюючи 2003 та 2002 роки стає зрозумілим, що попередній  темп приросту  інтернет-користувачів у світі склав 22,5\%. Ще одне значне уповільнення помітне у 2006 році, коли у порівнянні з 2005 темп при-

 

росту нових інтернет-користувачів становив  лише 7,4\%, в той час як у 2005 в порівнянні з 2004 цей показник  склав 24,6\%.

Жодної  тенденції  уповільнення темпу приросту  світових корис- тувачів встановити не видається можливим, проте можна зробити припущення, що це ніяк не було пов’язане з різними  подіями  світо- вого масштабу, наприклад зі збройними конфліктами на Близькому Сході чи терористичними атаками  на США і країни Європи,  чи ми- нулими світовими фінансовими кризами.

Також наведений рисунок дає своєрідний прогноз того, що за вер- сією Miniwatts Marketing Group у 2010 році кількість інтернет-корис- тувачів у світі сягне 1,65 млрд. осіб.

Динаміка  росту кількості користувачів коливається в досить ши- роких межах. Максимальний ріст цього показника складає  близько

100\% у рік. Однак  для країн з високим  рівнем використання Інтер- нету, таких як США, Канада, де вже близько  30\% відсотків населен- ня має доступ до мережі, цей показник  значно нижчий  і згодом буде зменшуватися (табл. 2.1).

таблиця 2.1

Країни  з найбільшою кількістю  інтернет-користувачів у 2008 р.*

 

 

Місце

 

Країна чи регіон

Кількість користува- чів Інтернет на 2008 рік (млн)

 

Рівень проникнен- ня, \%

\% від кількості користу- вачів

у світі

Кількість населення країни на

2008 рік

(млн)

1

США

218,3

71,9

15,5

303,825

2

Китай

210

15,8

14,9

1330,045

3

Японія

94

73,8

6,7

127,288

4

Індія

60

5,2

4,3

1,147,996

5

Німеччина

54,9

66,7

3,9

82,37

6

Бразилія

50

26,1

3,6

191,909

7

Великобританія

41,1

67,3

2,9

60,944

8

Франція

36,2

58,1

2,6

62,178

9

Південна Корея

34,8

70,7

2,5

49,233

10

Італія

33,7

58

2,4

58,145

11

Росія

30

21,3

2,1

140,702

12

Канада

28

84,3

2,0

33,213

 

Продовження табл. 2.1

 

13

Туреччина

26,5

36,9

1,9

71,893

14

Іспанія

25,1

61,9

1,8

40,491

15

Мексика

23,7

21,6

1,7

109,955

16

Індонезія

20

8,4

1,4

237,512

17

В’єтнам

19,3

22,4

1,4

86,117

18

Аргентина

16

39,3

1,1

40,677

19

Австралія

15,5

75,3

1,1

20,601

20

Тайвань

15,4

67,2

1,1

22,921

Всього у 20 країнах

1052,5

25

74,8

4218,014

Решта світу

355,3

14,5

25,2

2458,107

Загальна кількість користувачів у світі

 

1407,7

 

21,1

 

100

 

6676,12

*За даними https://Internetworldstats.com/

Географічно користувачі мережі  розподілені  досить неоднорід- но. За даними цього ж агентства найбільша кількість користувачів зосереджена  в Північній  Америці, що включає США і Канаду (приб- лизно  50\% населення), — регіон, у якому  відбулося  зародження Ін- тернету, а стабільне  економічне  становище  і розвинута інфраструк- тура зв’язку стали каталізаторами його росту.

У Європі  найбільший внесок в розвиток  мережі Інтернет  забез- печують Німеччина,  Австрія і Великобританія. Поширеність мережі Інтернет у Росії оцінюється  в межах 5\% від загальної чисельності на- селення  країни.  Кількість  користувачів українського  сегмента  в Ін- тернеті становить орієнтовно  2–3\% дорослого населення України.

За даними comScore у 1996 році 66\% усіх користувачів мережі Інтернет, тобто дві третини, були з США, тоді як у 2008 році цей по- казник знизився до 18\%. Відповідно до останніх досліджень comScore World  Metrix,  що були  оприлюднені  у січні 2009  року,  найбільшу частку у 41\% серед світових інтернет-користувачів займав Азіатсько- Тихоокеанський регіон. Далі з часткою у 28\% йшла Європа, потім із

18\% — Північна  Америка,  Латинська Америка  мала  частку  у 7\%, а Африка та Близький Схід — 5\% від світової кількості інтернет-корис- тувачів. Станом на грудень 2009 року ситуація  з кількістю  інтернет- користувачів відображена  у табл. 2.2.

 

таблиця 2.2

Чисельність населення в різних регіонах світу та кількість інтернет-користувачів

 

 

Регіон

 

Кількість населення у 2009 р.

Кількість користува- чів Інтерне- ту в регіоні на 31 грудня

2000 р.

 

Кількість користува- чів Інтерне- ту в регіоні у 2009 р.

 

Рівень проник- нення,\%

 

Темп зрос- тання,

2000–

2009 рр.

Частка корис- тувачів Інтернет регіону

в світі, \%

Африка

991002342

4514400

67371700

6.8\%

1,392.4\%

3.9\%

Азія

3808070503

114304000

738257230

19.4\%

545.9\%

42.6\%

Європа

803850858

105096093

418029796

52.0\%

297.8\%

24.1\%

Близький

Схід

 

202687005

 

3284800

 

57425046

 

28.3\%

 

1,648.2\%

 

3.3\%

Північна

Америка

 

340831831

 

108096800

 

252908000

 

74.2\%

 

134.0\%

 

14.6\%

Латинська

Америка

 

586662468

 

18068919

 

179031479

 

30.5\%

 

890.8\%

 

10.3\%

Океанія / Австралія

 

34700201

 

7620480

 

20970490

 

60.4\%

 

175.2\%

 

1.2\%

Загалом у світі

 

6767805208

 

360,985,492

 

1733993741

 

25.6\%

 

380.3\%

 

100.0\%

 

Згідно представлених у таблиці даних рівень проникнення Інтер- нету загалом у світі становить  25,6\%, причому  найвищим цей показ- ник є перш за все для Північної  Америки (74,2\%), Океанії/Австралії (60,4\%) та Європи  (52\%), в той час як найнижчий його рівень харак- терний для Африки (6,8\%), що наглядно демонструє рис. 2.2.

Порівнюючи  загальний  розподіл  інтернет-користувачів у розрі- зі регіонів  світу (рис.  2.3) можна  відзначити  переважання частки  в

42,6\% для Азії та в 24,1\% для Європи.  Близькими за значеннями є частки Північної і Латинської Америки (14,6\% та 10,3\%), а також Аф- рики і Близького Сходу (3,9\% і 3,3\%).

Європейський сегмент Інтернету  складає 24,1\% від світової ауди- торії. Проте,  серед країн  Західної  і Східної  Європи  найбільший рі- вень проникнення Інтернет  серед населення займають  Нідерланди, де 90,1\% громадян користуються всесвітньою мережею. Також до лі- дерів з проникнення входять Норвегія із рівнем у 87,7\%, Швеція  — з

77,4\%, Португалія — з 72,9\% та Великобританія з 68,6\%. За кількістю

 

користувачів серед європейських країн лідирує Німеччина з 52,5 млн громадян, що мають доступ до мережі Інтернет, далі йде Великобри- танія з 43,2 млн, Франція з 36,1 млн, Італія  з 34,7 млн та Росія з 32,7 млн інтернет-користувачів (табл. 2.3).

Рис. 2.2. Питома вага інтернет-користувачів в населенні регіону,\% (за даними досліджень comScore World  Metrix)

Рис. 2.3. Частка інтернет-користувачів за регіонами світу в 2009 році

Нещодавно  згідно  останніх  досліджень  comScore  World  Metrix Росія  вперше  потрапила  до ТОП-15 країн  світу за кількістю  інтер- нет-користувачів, причому одразу на восьме місце. У середньому кожний 8 з 10 громадян розвинутих європейських країн зараз має до-

 

ступ до мережі Інтернет. Взагалі ж у США та більшості країн Європи майже кожний другий громадянин є користувачем Інтернет, тоді як в Україні цей показник  відповідно до різних джерел становить  до 10\% від населення,  але за останні  роки стрімко  зростає.  Незважаючи на те, що Україна  за рівнем проникнення займає лише третю сходинку з кінця серед європейських країн, поступаючись тільки Албанії та Сербії, за кількістю  інтернет-користувачів вона входить  до ТОП-20 країн Європи та займає 14 місце згідно версії Miniwatts Marketing Group  — ІнтернетWorldStats. Проте серед країн СНД  за рівнем про- никнення Інтернету  Україна  займає  третє місце після Росії та Біло- русі, за кількістю  інтернет-користувачів — друге місце після Росії, а за швидкістю зростання кількості інтернет-користувачів у 2000–2008 роках — навіть перше місце.

таблиця 2.3

Чисельність населення в Європі та кількість користувачів

Інтернету за даними 2009 року

 

 

Регіон

 

Населення у Європі

в 2009 р.

 

Частка населення Європи від населення світу

 

Кількість інтернет- користува- чів Європи

 

Рівень проник- нення,\%

 

Зрос- тання за період

2000–

2009 рр.

Частка інтернет- користу- вачів від світової аудито- рії

 

Європа

 

803850858

 

11,9\%

 

418029796

 

52,0\%

 

297.8\%

 

24,1\%

Решта світу

 

5963954350

 

88,1\%

 

1315963945

 

22,1\%

 

414.3\%

 

75,9\%

Всього в світі

 

6767805208

 

100,0\%

 

1733993741

 

25,6\%

 

380.3\%

 

100,0\%

 

Тоді  як  в  Україні  нараховують   біля  10  млн  користувачів Ін- тернету, що складає близько 22\% жителів країни, то, за даними Internetworldstats.com, наприклад,  в Німеччині користуються Інтер- нетом 63,8\% жителів  країни,  у Великобританії — 68,6\%, Франції —

58,1\%. Назагал,  48,1\% жителів  Європи  користуються Всесвітньою. За кількістю  користувачів Інтернету  Україна  посідає 11 місце серед країн Європи (табл. 2.4 і рис. 2.4).

 

таблиця 2.4

Чисельність населення в деяких країнах Європи та кількість користувачів Інтернету в 2008 р.*

 

 

з/п

 

Країна

 

Населення

 

Користува- чів Інтер- нету

 

\% корис- тувачів від населення

\% від європей- ського Інтер- нету

Зростан- ня корис- тувачів з

2000 по

2008 рік

1

Німеччина

82369548

52533914

63.8\%

13.7\%

118.9\%

 

2

Велико- британія

 

60943912

 

41817847

 

68.6\%

 

10.9\%

 

171.5\%

3

Франція

62177676

36153327

58.1\%

9.4\%

325.3\%

4

Італія

58145321

34708144

59.7\%

9.0\%

162.9\%

5

Россія

140702094

32700000

23.2\%

8.5\%

954.8\%

6

Турція

71892807

26500000

36.9\%

6.9\%

1225.0\%

7

Іспанія

40491051

25623329

63.3\%

6.7\%

375.6\%

8

Польща

38500696

16000000

41.6\%

4.2\%

471.4\%

9

Голандія

16645313

15000000

90.1\%

3.9\%

284.6\%

10

Румунія

22246862

12000000

53.9\%

3.1\%

1400.0\%

11

Україна

45994287

10000000

21.7\%

2.6\%

4900.0\%

*За даними Internetworldstats.com

Незважаючи на те, що Україна  посідає лише 11 місце за кількіс- тю користувачів,  Інтернет  в нас ще не набув такого поширення як в більшості європейських країн. Лідирують  в цьому списку Голландія, Норвегія та Ісландія,  в яких на користувачів Інтернету  припадає, відповідно,  90.1, 87.7 та 84.8 відсотків  населення.  За  цим критерієм Україна посідає лише 46 місце.

Відповідно до досліджень comScore World  Metrix рубіж в один мільярд  інтернет-користувачів у світі був подоланий  нещодавно, що відрізняється від інформації,  наданої  Miniwatts Marketing Group  у своєму дослідженні  Internet World  Stats.  Проте думки багатьох екс- пертів збігаються із висловлюванням президента  comScore Магіда Авраама (Magid Abraham), який стверджує, що другий мільярд інтер- нет-користувачів з’явиться раніше, ніж ми зможемо його помітити, а

 

третій — ще скоріше. Це відбуватиметься доти, доки весь світ не ста- не інтернет-об’єднанням людей, для яких не буде ні географічних,  ні культурних бар’єрів.

Порівняння відсотка користувачів інте рне ту країни на фоні загальноєвропе йського інте рне ту

100,0\%

90,0\%

80,0\%

70,0\%

60,0\%

50,0\%

40,0\%

30,0\%

20,0\%

10,0\%

Подпись: Німеччина

Великобританія
Подпись: ФранціяПодпись: ІталіяПодпись: РоссіяПодпись: ТурціяПодпись: ІспаніяПодпись: ПольщаПодпись: ГоландіяПодпись: РумуніяПодпись: Україна0,0\%

Подпись: ПортугаліяПодпись: ШвеціяПодпись: БелорусіяПодпись: Бельгія\% від Європи     \% від населення к раїни

Рис. 2.4. Порівняння відсотка користувачів Інтернету  окремих країн Європи на фоні загальноєвропейського Інтернету

Демографічні характеристики. Приблизно 61\% користувачів мережі представлені  чоловічою  статтю і тільки  39\% — жіночою. На початковому  етапі розвитку  Інтернету  різниця  була ще суттєвішою, але тепер щорічно відбувається зростання  у процентному  співвідно- шенні користувачів жіночої статі та поступове наближення розподілу статей до загальносвітового.

Серед користувачів у європейських країнах рідною мовою вважа- ють англійську  39\%, німецьку — 12\%, французьку — 9\%, шведську —

8\%, інші мови — кожна менше 5\%, тому найбільш розповсюдженою в

Інтернеті  є англійська.

Середній  вік користувачів мережі складає  32–35  років. Як пока- зують результати проведених  досліджень,  найбільшим досвідом ро- боти в Інтернет володіють користувачі віком від 21 до 30 років.

 

Середній  річний  дохід користувачів складає  52500$,  але спосте- рігається  його поступове  зниження. Така  велика  цифра  пов’язана  з тим, що основну кількість користувачів мережі складають жителі ви- сокорозвинених країн.

Згідно  з інформацією дослідницької служби  GVU  80,9\% корис- тувачів Інтернету  у всьому світі мають освіту на рівні коледжу, 50,1\% мають вищу освіту. Сорок один відсоток користувачів одружені.

Технічні  характеристики.  Найбільш розповсюдженою платфор- мою є продукція фірми Microsoft  — 81\%, а на користувачів платфор- ми Macintosh припадає  12\%. Найпопулярнішими в користувачів є браузери фірм Microsoft  і Netscape, відповідно, 42\% і 51\%. Поступово кількість  користувачів браузера фірми Microsoft  зростає завдяки  ак- тивній маркетинговій політиці цієї фірми.

На першому місці серед способів одержання  доступу до Інтерне- ту є доступ із будинку.  Близько 46\% домашніх  користувачів мають доступ до мережі через комерційні  служби,  перше місце серед яких займає America On-Line  (AOL);  48\% для доступу в мережу користу- ються послугами інтернет-провайдерів, їхня частка постійно зростає. Робота  стоїть на другому місці в якості місця доступу до Інтернету; навчальні заклади — на третьому.

Найбільш розповсюдженим устаткуванням, звичайно,  крім ком- п’ютера, яким  володіють  користувачі,  є кольоровий (63\%)  або чор- но-білий  (45\%) принтер, наступними за поширенням є факс (30\%) і сканер (34\%).

Досвід  роботи  в Інтернеті.  Більшість користувачів ще не мають достатнього досвіду роботи в мережі, а близько 40\% користувачів ма- ють досвід роботи в Інтернеті  менше року. Досвід створення власних веб-сторінок  мають близько  46\% користувачів.  Близько 85\% корис- тувачів звертаються до Інтернету  щодня. Крім того, більшість корис- тувачів схильні користуватися Інтернетом  кілька разів у день.

Для більшості користувачів необхідними  сервісами мережі є електронна  пошта (94\%)  і WWW (84\%). Наступні  за популярністю технологія  Java (30\%), розмовні кімнати (24\%) і аудіо (21\%).

Фальсифікація інформації. Майже половина користувачів (48\%) заявляють, що ніколи не надають помилкову  інформацію  при запов- ненні реєстраційних форм або анкет. У свою чергу, це свідчить про те, що інша частина користувачів іноді подає таку інформацію в мережу.

 

Як відомо, досить значний відсоток користувачів не бажає плати- ти за доступ до інформаційних ресурсів. Як основну причину відмови (45\%) користувачі відзначають  можливість  знайти подібну інформа- цію безкоштовно  з інших джерел. Це свідчить  про те, що представ- лення унікальної  інформації  є одним із ключових моментів у випад- ку використання платної схеми доступу до ресурсів веб-серверів. Як ще одну причину  33\% користувачів називають  небажання  додатково платити за доступ до Інтернету.

Пошуковий сервіс.  Найбільш популярними пошуковими систе- мами є Yahoo (84\%),  AltaVista (67\%),  Excite  (66\%),  InfoSeek  (60\%), Lycos (50\%). Yahoo є найпопулярнішим засобом для усіх вікових груп користувачів, однак новачки схильні частіше використовувати Yahoo і Excite, користувачі середнього рівня — InfoSeek, Lycos і AltaVista,  а досвідчені користувачі — AltaVista.

Мотивація присутності в Інтернеті.  Згідно з Nielson Netviews го- ловні п’ять причин для присутності в мережі — це: проведення часу —

51\%; новини  — 49\%; комп’ютерні продукти  — 41\%; подорожі — 30\%; фінансова  інформація — 26\%. Згідно  з GVU  виділяють  чотири при- чини для присутності в WWW: навігація в мережі (браузінг) — 77\%; проведення  часу —  64\%; робота  —  51\%, магазинні  покупки  —  19\% (провідні  категорії  товарів:  комп’ютерні  продукти,  подорожі,  книги і музична продукція).

Джерела  подають досить різні дані з цього питання,  але очевид- но, що в основі мотивацій лежить потреба в інформації й комунікації. Так, WWW дає користувачам потрібну інформацію відповідно до ба- жаної швидкості та контролю над її отриманням, а також можливість спілкування з людьми у всьому світі, які мають споріднені інтереси та захоплення. Крім того, з кожним роком усе вагоміше місце серед мо- тивацій  використання Інтернету  займає  придбання товарів  і послуг чи отримання інформації  про них.

Електронна комерція в мережі. Інтернет  є провідним  джерелом інформації  про такі категорії продуктів,  як комп’ютерне устаткуван- ня (78\%), програмне забезпечення (77\%), книги і журнали  (72\%), планування подорожей (68\%), музичні записи (62\%). Проте придбан- ня продуктів,  в тому числі вищеназваних, користувачі поки більше схильні здійснювати  в роздрібній  мережі.

Тридцять п’ять відсотків  користувачів затрачає  від 5 до 15 хви- лин на пошук  потрібної  інформації  чи товару, 29\% витрачає  менше

 

5 хвилин.  Більшість користувачів зазначають,  що основну  частину часу вони витрачають  на пошук того, що споконвічно  хотіли знайти (тобто 49\%). Двадцять  два відсотки  користувачів витрачають  тільки біля половини  часу на пошук спочатку поставленої  мети, а інші цілі формуються вже в процесі інтернет-навігації.

Серед основних причин переходу на інші сервери для здійснення покупки користувачі визначають: відсутність на сервері предмета по- шуку — 56\%, погану організацію  сервера і т.д. — 54\%, низьку  швид- кість завантаження сторінок сервера — 53\%.

В основі мотивації  використання інтерактивних магазинів  на першому місці стоїть зручність (78\%), на другому — відсутність тиску при покупці з боку інших людей (67\%), далі — економія часу (64\%) і можливість  одержати інформацію від виробника (61\%).

Таким чином, після короткого огляду основних загальносвітових характеристик відвідувачів  мережі  можна  скласти  приблизний пор- трет середнього користувача Інтернету. Це людина, яка має досить високий рівень доходу, вищий від середнього рівень освіти, використо- вує англійську  мову як основну, має середній вік 32 роки, в 2/3 випад- ків чоловічої  і 1/3  жіночої статі, з досвідом роботи в мережі, в серед- ньому, від 1 до 3 років. Головною мотивацією використання Інтернету насамперед  є потреба  в інформації  та комунікаціях, яка реалізується головним чином за допомогою сервісів електронної пошти і WWW.