Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

Передмова

Процес інтенсивного  розвитку  мережі Інтернет призвів до широ- кого запровадження глобальної  мережі як ефективного інструменту маркетингу  в діяльності  підприємств.  Використовуючи комп’ютерні інформаційні  мережі,  фахівці  можуть  обмінюватися   інформацією з фірмами, отримувати  дані про продавців, покупців і конкурентів, оперативно  знаходити  у мережевих  базах даних необхідну інформа- цію, приймати  зважені управлінські рішення.

Актуальність  Інтернету  в маркетингу  обумовлена потребою за- своєння  особливостей  застосування сучасних мережевих  технологій під час реалізації  маркетингових підходів до просування товарів і послуг, пошуку корисної  інформації,  потенційних клієнтів  і ділових партнерів,  розширення ринків збуту, забезпечення результативності рекламним кампаніям,  для  організації  ефективної системи  зворот- ного зв’язку із покупцями та споживачами.  Усім зацікавленим у ви- вченні відповідної  проблематики повинен  допомогти  даний підруч- ник, який складений  на основі використання найновіших матеріалів.

При  вивченні  «Інтернет  в маркетингу» можна  оволодіти  теоре- тичними  і базовими знаннями, засвоїти основні положення та підхо- ди до використання сучасних інформаційно-комп’ютерних техноло- гій у маркетинговій діяльності  фірм, навчитись  вирішувати  питання, пов’язані із розумінням особливостей  Інтернету  і специфіки здій- снення маркетингових заходів у мережі, закріпити  теоретичні знання шляхом виконання розрахункових і ситуаційних вправ.

У структуру підручника включено 10 розділів наступного тема- тичного змісту. Перший розділ знайомить  із можливостями викорис- тання  глобальної  мережі у маркетинговій діяльності  підприємств,  із основними сервісами Інтернету та їх практичною цінністю. У другому розділі можна ознайомитись із результатами останніх досліджень, які розкривають специфіку міжнародної та вітчизняної аудиторії Інтерне- ту, визначають особливості становлення всесвітньої мережі в Україні і характеризують чинники впливу на поведінку інтернет-користувачів.

Третій розділ покликаний продемонструвати особливості призна- чення і специфічні  ознаки веб-серверів і можливості  їх використання

 

при реалізації  програми  маркетингу  підприємства через Інтернет. Четвертий розділ  книги  передбачає  вивчення  властивостей комуні- каційного середовища Інтернет і показує доцільність їх врахування у маркетинговій діяльності підприємства.

П’ятий розділ дозволяє засвоїти концептуальні основи марке- тингу в середовищі  Інтернету,  методи  пошуку  інформації,  напрями та особливості  реалізації  маркетингових стратегій  з використанням мережі. У шостому розділі можна ознайомитись із послідовністю процесу створення системи маркетингу  підприємства в Інтернеті, основними  завданнями і специфікою проведення  етапів бізнес-пла- нування  в мережі.

У сьомому розділі охарактеризовано існуючі підходи до створен- ня та реалізації  веб-сервера  підприємства,  підбору  провайдерів по- слуг Інтернет і організації зворотного зв’язку із цільовою аудиторією. Восьмий розділ подає основні маркетингові прийоми побудови ефек- тивної системи маркетингу  підприємства в мережі Інтернет і методи- ки оцінки ефективності його веб-сервера.

Дев’ятий розділ знайомить із особливостями застосування сучас- них інструментів маркетингу для проведення підприємством реклам- них кампаній у мережі Інтернет. Заключний десятий розділ дозволяє набути навиків і вмінь практичного вирішення маркетингових за- вдань із використанням можливостей Інтернету,  здійснити  комплек- сну перевірку  знань Інтернету  в маркетингу  на основі відповідей  на контрольні  тестові запитання.

Під час роботи над підручником його автори намагались  макси- мально широко охопити всі важливі питання  ведення маркетингової діяльності  через сучасні бізнес-процеси в середовищі  Інтернету.  Але охопити все неможливо, оскільки Всесвітня мережа розвивається гіпердинамічно.  Автори бажають усім читачам використати пред- ставлені в підручнику  матеріали  як базис для застосування інтер- активних інструментів маркетингу та доповнювати знання шляхом активної участі в реалізації власних інтернет-проектів.