Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 1. сутнІсть Інтернету в маркетингу

Перший  розділ  знайомить Вас із можливостями використан- ня глобальної мережі  у мар- кетинговій  діяльності підпри- ємств,  із основними сервісами Інтернету та їх практичною цінністю.

Основні  підрозділи:

1.1. Маркетингові можливості Інтернету  для організації сучасної бізнес-практики.

1.2. Визначення  Інтернету та основні етапи його розвитку.

1.3. Особливості загальна схеми побудови мережі та основні ресур- си Інтернету.

1.4. Класифікація  сервісів Інтернету  та характеристика  їх при- значення.

1.5. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті.

1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності.

Ключові терміни:

Інтернет, високошвидкісні магістральні мережі, мережі серед- нього рівня,  локальні  мережі, модем,  веб-сервер,  сервіси  Інтер- нет, відкладені сервіси, прямі сервіси, електронна пошта (e-mail), телеконференції  Usenet, списки розсилання  (mail lists), сервіс IRC (Інтернет  Relay Chat), FTP (File Transfer Protocol), гіпертекстова система Gopher, WWW  (World Wide Web), браузери, пошукові сис- теми, каталоги