Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

6.1. загальна схема  побудови системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету

Основою   системи  маркетингу   в  середовищі   Інтернету   є  веб- сервер фірми. Тому довкола нього як головного елемента відбуваєть- ся побудова всієї програми маркетингу.

Загальна схема побудови системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера включає чотири основних етапи:

1) визначення цілей і шляхів їхнього досягнення, проведення маркетингових досліджень, розробка плану необхідних за- ходів.  Цей етап має основне значення,  оскільки  від отриманих на ньому даних і прийнятих на цій основі рішень залежить ефективність побудованої системи у цілому;

2) реалізація веб-сервера.  На  цьому  етапі  повинні  вирішува- тися такі завдання,  як вибір місця розміщення сервера; вибір провайдера послуг Інтернету; розробка дизайну сервера, його структури  і початкового  інформаційного наповнення; поєд- нання функцій сервера з існуючою бізнес-системою підпри- ємства. Після проведення попереднього тестування веб-сервер може бути розміщений у середовищі Інтернету;

3) залучення користувачів на веб-сервер (поточних і потен- ційних клієнтів фірми).  Цей  етап передбачає  використання усіх видів реклами  в мережі: від розміщення банерів до вико- ристання  списків розсилання й участі в телеконференціях;

4) підбиття підсумків на основі порівняння отриманих  резуль- татів із запланованими за встановленими раніше критеріями.

При правильному підході до вирішення завдання  побудови  сис- теми маркетингу  та її запровадження вона удосконалюється і розви- вається. Так, після підбиття  перших підсумків можливе корегування загальних  цілей  використання ресурсів  середовища  Інтернету,  що може викликати перегляд питань першого етапу програми маркетин- гу. У випадку недостатньої  віддачі від веб-сервера через невдалу, з погляду кінцевого користувача, реалізацію дизайну сервера або не- велику  кількість  відвідувачів  необхідно повернутися до другого або третього етапу для проведення  відповідних  корегувань і виправлень. Значні  зміни в початкові плани може вносити і саме середовище Ін- тернету, висока динаміка розвитку якої вимагає постійного удоско- налення  методів і засобів, що використовуються.

 

Таким  чином,  побудова програми маркетингу на  основі  веб- сервера в середовищі Інтернету є ітераційним процесом, що змі- нюється разом з розвитком мережі.