Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

6.2. послідовність процесу формування веб-сервера підприємства

Раніше вважалося, що сервери потрібні тільки великим корпо- раціям. Дійсно, деякі виділені сервери, що виконують  специфічні  за- вдання, більше підходять саме для них. Проте все більше і більше ма- лих підприємств — навіть ті, в яких використовується лише п’ять або й менше комп’ютерів, — вибирають  серверні мережі для управління власною роботою і підвищення ефективності. Іншим  ключовим  сти- мулом  до розгортання серверної  мережі  для власників  і керівників малого бізнесу є можливість  управляти безпекою і захищати важливі бізнес-дані.

для забезпечення  ефективної роботи веб-сервера підприємства потрібно враховувати  наступні вимоги:

1. Веб-сервер,  який  складається з однієї чи декількох  веб-сторі- нок. Останні являють  собою файли певного формату, найпростіші  — текстові.  Більшість комерційних веб-серверів  також  можуть  мати  і графічні  файли.  На  деяких  знаходяться аудіо- та відеофайли, бази даних і програмне забезпечення.  Веб-сторінка  може бути як простою і дешевою, так і складною  і дорогою. Важливим є оформлення веб- сторінок.  Цим  можна  займатися самостійно,  але лише  тоді, коли  є досвід роботи у сфері маркетингу  та програмування. Окрім того, по- стійно знадобиться підтримка  та оновлення інформації,  що вимагає значних затрат часу та сил.

Графічні і мультимедійні матеріали  відіграють важливу  роль у формуванні змісту веб-сторінок.  Вони підвищують  ефективність сприйняття повідомлень.  Проте  питання  про кількість  і якість  гра- фіків  на веб-сторінках  поки ще активно  обговорюється. При  цьому важливо  враховувати наступне — дослідження показують, що близь- ко 40–45\% користувачів мережі Інтернет  проглядають  вміст веб- сторінок в режимі без завантаження графіки, або зупиняють заванта- ження графічних файлів великого об’єму.

 

2. Дисковий  простір  на підключеному до мережі комп’ютері, на якому  розташовані всі файли,  що формують  веб-сервер.  Для  цього можна обрати один з чотирьох варіантів:

– орендувати  дисковий   простір  у  сервісному  центрі.  Це  може бути ваш провайдер чи будь-яка інша компанія, яка іменується веб-вузлом.  Щоб отримати  замовлення від сервісного  центру, потрібен буде факс-апарат чи електронна  пошта;

– орендувати  простір в інтернет-магазині. Щоб отримати  замов- лення теж потрібно мати факс-апарат чи електронну  пошту;

– купити  чи орендувати  комп’ютер-сервер  і розташувати його в офісі вашого провайдер, який буде займатися його підтримкою. Таке розташування називають спільним. Для того, щоб отрима- ти замовлення на купівлю продукції, потрібно мати електронну пошту. Окрім цього, необхідно придбати  чи створити  сервісне забезпечення для підтримки серверу. Доцільно також мати зна- чно сильнішу лінію Інтернету;

– купити  чи орендувати  комп’ютер-сервер  і встановити  його в офісі власної фірми. В більшості випадків це найдорожчий ва- ріант вирішення проблеми.  Окрім  того, він потребує  найбіль- ших витрат,  оскільки  ви самостійно  повинні  подбати  про ро- боту апаратного забезпечення.  Потрібно також підключення до Інтернету  та наявність  брандмауера.

3. Інколи невеликі фірми домовляються із сервісними центрами чи з інтернет-магазинами, щоб ті передавали замовлення на купівлю через факс. Але замовлення, надіслані через електронну пошту легше оброби- ти, окрім того, електронна пошта знадобиться вам і в інших сферах. Для цього необхідне спеціальне  програмне забезпечення,  встановлене хоча б на одному комп’ютері. Провайдер надасть вам рахунок за Інтернет.

4. Якщо ваша фірма збирається використовувати кредитні картки і ще не має торгового рахунку, то його необхідно відкрити. Крім того, знадобиться рахунок в розрахунковій палаті для перевірки кредитних карток. Перевірка  кредиток, як правило,  здійснюється за телефоном і вимагає встановлення додаткового обладнання  та телефонної  лінії. Якщо є потреба приймати  замовлення через кредитні картки  на веб- сторінці, тоді слід попередньо обумовити  це зі своїм провайдером.

5. Необхідно  підготувати  штат підтримки  і працівників, які бу- дуть приймати  замовлення та зводити  їх для передачі інформації  на склад і в бухгалтерію.

 

Процес створення веб-сервера підприємства вимагає  здійснен- ня таких послідовних етапів (рис. 6.1):

1. Дослідіть інші веб-сервери. Особливо  вивчіть веб-сервери основних конкурентів. За допомогою пошукових  систем доцільно знайти  в Інтернеті  інформацію  про власну фірму, про аналогічні  то- вари та конкурентів.

Мета першого етапу — отримати якомога більше інформації і практичних навичок,  окрім  того, дослідивши  відповідні  пропозиції трьох конкурентів з позиції  споживача,  можна  побачити  переваги  і недоліки свого підприємства і використати цю інформацію при ство- ренні власного веб-сервера.

2. Визначте призначення вашого  веб-сервера. Тобто, яка його основна мета і цільова аудиторія.  Почніть  з найпростішого,  створіть хоча б одну веб-сторінку з контактною інформацією. А потім по одній додавайте наступні сторінки для створення повноцінного веб-сервера фірми. Цей етап можна поділити на п’ять кроків:

• визначте цільову аудиторію, тобто наявних клієнтів  і потенцій- них споживачів  продукції вашої фірми. Причому  перших біль- ше цікавить  підтримка  та нові пропозиції,  а для других (серед них — особи, які ніколи не купляли продукцію фірми)  необхід- но розказати,  чим ви займаєтесь  і що можете запропонувати. З цією аудиторією потрібно працювати лише методом переконан- ня. Визначте працівників фірми, дистриб’юторів, інформаційне агентство, інвесторів. На початковій стадії проекту краще об- межитися  однією цільовою аудиторією;

• визначте  основні цілі створення і функціонування веб-сервера фірми;

• подумайте,  чи справді веб-сервер  — найефективніший метод досягнення  маркетингових цілей  вашої фірми.  Адже не вар- то одразу покладати надто великі надії на його результатив- ність;

• зважте,  що  очікують  клієнти  після  відвідування  веб-сервера фірми. Ваш перший веб-сервер повинен надавати цільовому споживачеві  щось одне. Розкрутитись можна дещо пізніше. Результат відвідування веб-сервера  повинен  бути сформульо- ваний реченням  за такою типовою схемою: «Такий-то отримав таке-то», наприклад:

Етапи створення веб-сервера підприємства

Дослідіть веб-сервери конкурентів

Визначте  призначення вашого веб-сервера

Знайдіть зразок веб-сервера

Підготуйте інформацію для розміщення на веб-сервері

Розподіліть обов’язки між вашим підприємством та іншими організаціями

Складіть сценарій веб-сервера

Створіть  файли  веб-сервера

Протестуйте файли  на комп’ютері вашої фірми

Скопіюйте файли  на комп’ютер веб-вузла

Протестуйте веб-сервер  в діалоговому  режимі

Потурбуйтесь про забезпечення зацікавленості до веб-сервера його відвідувачами

Організуйте підтримку та вдосконалення веб-сервера підприємства

Рис. 6.1. Етапи процесу створення веб-сервера підприємства

 

– працівники компанії у всіх куточках світу отримують останні повідомлення про зміни в кадровій системі;

– інвестори  отримають  всю інформацію,  яка необхідна для ін- вестування в нашу компанію;

– клієнти  знайдуть всю необхідну інформацію  в нашій базі да- них, що спричинить зменшення телефонних звернень до ком- панії.

Визначте  стиль  та образ майбутнього  веб-сервера  фірми.  Текст і графіка повинні відповідати смакам різних покупців. Ви повинні вирішити,  чи буде він офіційним,  чи невимушеним. Можливо,  варто прагнути до інформаційної насиченості  сервера. Проте недоцільно обирати той стиль, який подобається тільки вам, а варто обирати той стиль, який швидше сподобається  клієнтам вашої фірми.

3. Знайдіть зразок серед  веб-серверів, які ви досліджували на першому етапі проекту, виберіть один чи декілька зразків для моделі вашого майбутнього  веб-сервера. Можна скопіювати  зразок за допо- могою веб-браузера  і зберегти його у своєму комп’ютері для майбут- ніх досліджень. За допомогою «View Source» браузера можна пере- глянути  текст зразка HTML.

4.  Підготуйте інформацію  для   розміщення на  веб-сервері. Для цього необхідно адаптувати матеріали рекламних листівок, баз даних, прес-релізів, специфікацій товарів. Слід звернути увагу також на те, що при формуванні вашого першого веб-сервера надається змо- га відвідувачам шукати інформацію у його великій базі даних, а це по- требує значних фінансових  і часових затрат. Отже, перш ніж перейти до наступного етапу, необхідно визначити призначення власного веб- сервера, цільову  аудиторію  та її можливі  дії на вашому  веб-сервері, способи вимірювання його ефективності та інформацію,  яку бажано розмістити на сервері (для цього доцільно скласти відповідний план).

5. Розподіліть обов’язки між  вашою  фірмою та  іншими ор- ганізаціями. На  цьому  етапі вже можна  порахувати  обсяг витрат  і визначити завдання  для співробітників та інших фірм. Крім того, важливим  на цьому етапі є визначення, на чиєму комп’ютері буде розміщено веб-сервер — у вас в офісі, чи у провайдера.

Найкращий варіант  — це розміщення веб-сервера  у провайдера, оскільки  це обійдеться  фірмі  значно  дешевше  і швидше.  Крім того, власник веб-вузла забезпечить підтримку сервера та зможе вирішити

 

технічні проблеми.  При розміщенні  сервера в комп’ютері вашої фір- ми витрати коштів будуть значно вищими і це займе багато часу.

6.  Складіть сценарій сервера. Сценарій  повинен  передбачати розташування графіків,  тексту, кнопок, інтерактивних бланків, кіль- кість і якість зв’язку. Особливу  увагу слід звернути  на першу сторін- ку, оскільки  вона формує перше враження  відвідувачів  про ваш веб- сервер. Пам’ятайте,  що кожен  гіперзв’язок  викликає затримку  і, як наслідок, роздратування клієнта. Чим довше відвідувачу  треба чека- ти, тим швидше він покине сервер. Спеціалісти наголошують на тому, що оптимальними є 4–5 натисків на кнопки мишки. Тому необхідно скласти  майстер-список усіх необхідних  файлів.  І дуже важливим  є вчасно зупинитися, нічого не додавати, а лише опрацювати  до кінця все попередньо вами заплановане.

7.  Створіть файли веб-сервера. Підготуйте  кінцевий  варіант тексту та конвертуйте його в формат HTML.

8. Протестуйте файли на комп’ютері вашої фірми. Перш ніж додавати нову сторінку на комп’ютер, де знаходиться ваш веб-сервер, протестуйте  її на комп’ютері вашої фірми.  Складіть  список  файлів, які викликають проблеми;  запишіть  всі отримані  повідомлення про помилки.  Визначте  причини   їх  виникнення та  внесіть  зміни.  Та- кож необхідно перевірити коректність всіх кодів HTML. Більшість програм для створення HTML-файлів мають функцію  тестування HTML-текстів. Спеціальну програму можна знайти за адресою: www. webtech.com/html-val-sve. Вона не може протестувати весь сервер відразу, а тестує кожну сторінку окремо.

Окрім перевірки HTML,  варто також перевірити  усі зв’язки, щоб виявити недійсні. Існує ряд програм різного ступеня  складності,  які дозволяють  автоматизувати цей процес, а саме:

– CyberSpider Link   Test   (www.cyberspyder.com/cslnkst1.html) Windows;

– InfoLink (ftp://ftp.zdnet.com/pecomp/0297/infoeval.2.0) Windows;

– Missinglink  (www.rsol.com/ml) Unix;

– MOMSpider (www.ics.uci.edu/ВебSoft/MOMSpider) Unix;

– SiteAnalyst (www.microsoft.com) Windows;

– WebMaster (www.coast.com) Windows;

– Webxref (www.sara.nl/cgi-bin/rick_acc_Webexref) Unix.

9. Скопіюйте файли на комп’ютер веб-вузла.

 

10. Протестуйте веб-сервер в діалоговому режимі.

Тепер, коли сторінки  веб-сервера  вашого підприємства встанов- лені, ще раз перевірте роботу кожної з них. Чи всі сторінки  відобра- жаються, чи всі графічні зображення на місці? Підключіться до серве- ра з допомогою модему і визначте, скільки часу займає завантаження кожної сторінки. Якщо бажаєте провести справжнє тестування, тоді зверніться до професіоналів.

Не  обмежуйтесь  тестуванням тільки  веб-сервера.  Перевірте,  чи доходять усі повідомлення, які відправляються з нього. Якщо відвід- увач відправляє електронне  повідомлення з вашого сервера, чи отри- має його ще хто-небудь. Також слід переконатися, що робота вашого персоналу добре організована.

11. Потурбуйтесь про зацікавлення відвідувачів. Необхідно налаштувати програму промоції, завдяки  якій про ваш сервер дізна- ються споживачі.

12. Організуйте підтримку та вдосконалення веб-сервера. Після  того, як веб-сервер  почав функціонувати, настав  час його ре- кламувати,   вивчати   реакцію  відвідувачів   і  вдосконалювати  його. Якщо хочете, щоб відвідувач  на нього повернувся  ще раз, необхідно підтримувати в нього інтерес  до вашого веб-сервера,  регулярно по- новлюючи його та вносячи зміни і доповнення.  Відповідно, потрібно передбачити  витрати на редагування.

При плануванні графіку роботи (для фірм середнього розміру) необхідно виділити  від 4 до 40 годин на підтримку  веб-сервера і від 2 до 30 годин на обробку електронної пошти (залежно від інтенсивнос- ті переписування).

Для  веб-сервера   характерним  є  дворівневий  показ  продукції. По-перше, це розміщення простої інформації  (логотип,  контактна інформація, основні  дані про фірму,  загальні  дані про товари  і по- слуги). Для більшості компаній маркетинг такого рівня не приносить прибутку.  По-друге,  це представлення специфічної та розважальної інформації.  Після відвідування такого сервера відвідувач отримує задоволення, що є вирішальним етапом інтерактивного маркетингу, особливо якщо ваше підприємство бажаєте перетворити своїх відвід- увачів веб-сервра в постійних клієнтів.