Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1. сутнІсть Інтернету в маркетингу
Читать: 1.1. маркетингові можливості Інтернету для організації сучасної бізнес-практики
Читать: 1.2. визначення Інтернету та основні етапи його розвитку
Читать: 1.3. особливості загальної схеми побудови мережі та основні ресурси Інтернету
Читать: 1.4. класифікація сервісів  Інтернету та характеристика їх призначення
Читать: 1.5. основні  причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті
Читать: РоздІл 2. характеристика аудиторІЇ мережІ Інтернет
Читать: 2.1. найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної мережі
Читать: 2.2. соціодемографічні характеристики міжнародної аудиторії Інтернету
Читать: 2.3. особливості розвитку української аудиторії Інтернету
Читать: 2.4. напрями використання мережі  Інтернет у різних країнах світу
Читать: 2.5. методологія дослідження специфіки поведінки вітчизняних інтернет-користувачів та основні прогнози
Читать: РоздІл 3. веб-сервери в мережІ Інтернет
Читать: 3.1. класифікація веб-серверів і їх використання при побудові системи маркетингу в Інтернеті
Читать: 3.2. характеристика серверів управління трафіком
Читать: 3.3. особливості застосування кінцевих серверів Інтернету
Читать: 3.4. призначення та специфічні характеристики пошукових систем
Читать: РоздІл 4. комунІкацІйнІ характеристики середовища Інтернет
Читать: 4.1. загальні особливості комунікаційного середовища Інтернету
Читать: 4.2. можливості використання моделей  комунікації в мережі  для ведення маркетингової діяльності
Читать: 4.3. врахування властивостей середовища Інтернету при побудові системи маркетингу
Читать: 4.4. характеристика основних аргументів виходу  засобів масової інформації в середовище Інтернету
Читать: РоздІл 5. концепцІя маркетингу в середовищІ Інтернет
Читать: 5.1. концептуальні основи використання мережі  Інтернет у маркетинговій діяльності підприємств
Читать: 5.2. елементи комплексу маркетингу на інтернет-ринку
Читать: 5.3. специфіка реалізації функцій маркетингу в мережі  Інтернет
Читать: 5.4. різновиди маркетингових досліджень в середовищі Інтернету
Читать: 5.5. напрями реалізації маркетингових стратегій підприємства з використанням Інтернету
Читать: 5.6. особливості та переваги Інтернету в маркетингу
Читать: РоздІл 6. формування системи маркетингу пІдприЄмства в середовищІ Інтернету
Читать: 6.1. загальна схема  побудови системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету
Читать: 6.2. послідовність процесу формування веб-сервера підприємства
Читать: 6.3. визначення маркетингових цілей розміщення веб-сервера в середовищі Інтернету
Читать: 6.4. процес планування маркетингової діяльності підприємства в Інтернеті
Читать: РоздІл 7. позицІювання веб-сервера  пІдприЄмства в мережІ Інтернет
Читать: 7.1. вибір місця для розміщення веб-сервера підприємства
Читать: 7.2. визначення провайдера послуг для потреб інтернет-маркетингу
Читать: 7.3. правила підбору доменного імені для власного веб-сервера
Читать: 7.4. підходи  до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми
Читать: 7.5. створення веб-сторінок сервера і організація зворотного зв’язку з цільовою аудиторією
Читать: РоздІл 8. маркетинговІ пІдходи до забезпечення ефективностІ веб-сервера пІдприЄмства
Читать: 8.1. проведення маркетингових заходів для залучення відвідувачів на сервер
Читать: 8.2. характеристика методів ціноутворення на рекламування веб-сервера підприємства
Читать: 8.3. визначення ефективності побудови системи маркетингу в середовищі Інтернету
Читать: 8.4. оцінка  економічної ефективності веб-сервера підприємства
Читать: 8.5. оцінка  інтеграції веб-сервера з інформаційною системою підприємства
Читать: 8.6. визначення маркетингових параметрів ефективності веб-сервера
Читать: 8.7. комплексний підхід до оцінювання ефективності інтернет-реклами
Читать: РоздІл 9. методи просування в середовищІ Інтернет
Читать: 9.1. методологічні основи проведення рекламної кампанії в Інтернеті
Читать: 9.6. класифікація і типові інструменти комунікаційних кампаній  в Інтернеті
Читать: РоздІл 10. практикум І контрольнІ тестовІ завдання
Читать: 10.1. практичнІ завдання завдання до роздІлу 1. сутнІсть Інтернет в маркетингу
Читать: 10.2. розрахунковІ завдання та ситуацІйнІ вправи розрахункове завдання 1. оцІнка ефективностІ Інтернет-реклами пІдприЄмства
Читать: 10.3. контрольнІ тести за тематикою роздІлІв тести до роздІлу 1. сутнІсть Інтернет в маркетингу
Читать: ГлосарІй
Читать: Список використаних І рекомендованих джерел
Читать: Додатки